Akadálymentes verzió

Munkáltató létszám-leépítési döntésének bejelentése

Kódszám

MUNKP00037

Az ügy rövid leírása

A munkáltató amennyiben csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, köteles az üzemi tanáccsal tárgyalni. A tárgyalási kötelezettség a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább 15 napig áll fenn. Ez a kötelezettség a jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetében a felszámolót, végelszámoló terheli. E konzultációt megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles a munkavállalók képviselőivel (üzemi tanács) írásban közölni a törvényben előírt adatokat. Amennyiben a konzultációt követően a munkáltató a csoportos létszámcsökkentésről döntött, erről az érintett munkavállalókat és az állami foglalkoztatási szervet a felmondás ill. a jognyilatkozat közlését legalább 30 nappal megelőzően írásban tájékoztatni kell. A munkavállalók tájékoztatásáról készült dokumentum másolatát meg kell küldeni mind a munkavállalók képviselőinek (üzemi tanács), mind az állami foglalkoztatási szervnek. Abban az esetben, amikor a tájékoztatás közlésének időpontjában a munkavállaló meghatározott védelem alatt áll, a felmondás csak a védelem megszűnését követően közölhető.

Ki jogosult az eljárásra?

munkaadó
A bejelentést benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A döntésbejelentésnek tartalmazni kell: foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban az intézkedéssel érintett munkavállalók számát, a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját vagy végrehajtásának időbeni ütemezését, a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók természetes személyazonosító adatait, TAJ-számát, utolsó munkakörét, szakképzettségét,. A munkavállalók tájékoztatásáról készült dokumentum másolatát meg kell küldeni mind a munkavállalók képviselőinek (üzemi tanács), mind az állami foglalkoztatási szervnek. A tájékoztatás közlésének időpontjában amennyiben a munkavállaló meghatározott védelem alatt áll, a felmondás csak a védelem megszűnését követően közölhető.

Milyen iratok szükségesek?

A munkavállalók képviselőivel kötött megállapodás (jegyzőkönyv)
A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalóra vonatkozó tájékoztatás.
Adatlap a csoportos létszámcsökkentésre irányuló munkáltatói döntés bejelentéséhez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

A munkaadó székhelye, telephelye szerinti járási hivatal az illetékes. A főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.

Ügyintézés határideje

Döntésbejelentés jóváhagyása 8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

tajekoztato_MUNKP00037
Jogutód nélkül felszámolás, végelszámolás során megszűnő munkáltatók esetében hogyan kell eljárni?
A munkavállalói képviselettel folytatott konzultáció kezdeményezésének és lefolytatásának kötelezettsége a jogutód nélkül megszűnő munkáltató felszámolóját, illetve végelszámolóját terheli.
A jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetén – a csoportos létszámcsökkentés tárgyában – nem csak a munkáltató által kezdeményezett munkaviszony megszűntetéssel kapcsolatos a bejelentési kötelezettség, hanem minden munkaviszony megszűnésre és megszűntetésre vonatkozik. Az állami foglalkoztatási szerv felé nem csak az előző féléves állományi létszámról, de a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével érintett munkavállalók összlétszámáról is nyilatkozni kell.
Bejelentési kötelezettség elmulasztása milyen szankcióval járhat?
Ha a munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, a 2012. I. törvény 75.§. (3) bekezdése szerint: „a 75. §(1) bekezdésében foglaltak megszegésével közölt felmondás jogellenesnek minősül." Tehát csak a munkavállaló előzetes tájékoztatásának elmaradása eredményez jogellenes felmondást.
Az állami foglalkoztatási szerv – a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben (Flt.) foglalt rendelkezés alapján – ellenőrzési eljárást kezdeményezhet a bejelentést elmulasztó, vagy nem megfelelő időben jelentő munkaadó ellen, aki ez alapján (Flt. 56/A § (1) bekezdés rendbírság megfizetésére kötelezhető.

Fontosabb fogalmak


Csoportos létszámleépítésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint
- húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
- száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
- háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát harmincnapos időszakon belül kívánja megszüntetni, a működésével összefüggő okból. Ha a munkáltató fél évnél rövidebb ideje alakult abban az esetben a munkavállalók átlagos statisztikai létszámát az adott időszakra vonatkozóan kell megállapítani.

Vonatkozó jogszabályok

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 71.§ (1) bekezdés., 74. §,
2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 58. § (5) bekezdésezdés c) pont
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21.§, 40.§,
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés n) pont, 10. § (2) bekezdés, 11. § (1) bekezdés d) pont

Kulcsszavak

tárgyalási kötelezesség, konzultációs kötelezettség, bejelentési kötelezettség, csoportos létszámcsökkentés fogalma, döntés csoportos létszámcsökkentésről

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858