Akadálymentes verzió

Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00613

Az ügy rövid leírása

Piac csak a jegyző mint kereskedelmi hatóság által kiadott piacüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető. Kivétel ez alól a közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység, amit kereskedelmi tevékenységként a jegyzőnek kell bejelenteni. A helyi termelői piac üzemeltetéséhez nincs szükség piacüzemeltetési engedélyre, az a jegyzőnek történő bejelentéssel üzemeltethető.
Az eljárásban szakhatóságként vesz részt a fővárosi és megyei kormányhivatal a közegészségügyi követelményeknek, illetve az élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálata céljából. A jegyző, ha megadja a piacüzemeltetési engedélyt, egyidejűleg nyilvántartásba veszi a piacot és annak fenntartóját.

Ki jogosult az eljárásra?

A piac üzemeltetője.
Meghatalmazott és képviselő eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedélyezési kérelem tartalmazza:
1. a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik
2. a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi számát
3.az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik
4. a piac elnevezését, (szak)jellegét
5. a piac címét, helyrajzi számát
6. a piac rendezésének időpontját, időtartamát, illetve a piac napi/heti nyitvatartási idejét
7. élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a piac területén a felsorolt szervek (élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal) részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít
8. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését

Milyen iratok szükségesek?

Az engedélyezési kérelemhez csatolni kell:
1. a piac működésének rendjét;
2. a piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények (pl. raktár) és nem árusítási célra kiképzett területrészek (pl. mellékehelyiség) tervezett rendeltetésével, és szám szerinti meghatározásával. Valamint a különböző útvonalak ( a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak) kijelölésével;
3. a területhasználat jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1. 3000 Ft eljárási illeték, amelyet az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. A járási (fővárosi kerületi) hivatalnál kezdeményezett eljárás illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.
2. A népegészségügyi szakhatósági eljárás díja 30 000 Ft, amelyet meg lehet fizetni átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján, illetve házipénztárba történő befizetéssel.

Hol intézhetem el?

A vásár helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző

Ügyintézés határideje

A kérelem megérkezésétől számított 15 nap, melybe a szakhatósági eljárás időtartama nem számít bele

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre lehetőség van. A fellebbezést az elsőfokú döntést meghozó jegyzőnél, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve kell előterjeszteni a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezési illeték 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Az üzemeltetőnek a működés idején a helyszínen rendelkeznie kell az üzemeltetésre való jogosultságot igazoló okirattal.
2. Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű piac, továbbá a szabadtéren tartott piac, ahol az egyidejűleg résztvevők száma az 1000 főt várhatóan eléri, üzemeltetője köteles biztonsági tervet készíteni.
2. A jegyző a területhasználat jogcímének igazolásához szükséges tulajdoni lapot hivatalból szerzi be.
3. Szeszes italt piacon akkor lehet értékesíteni, ha a kereskedő az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz - legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három munkanappal - bejelenti az értékesítést.
4. Gyűjtött, szedett gomba piacon csak ott árusítható, ahol a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.

Fontosabb fogalmak


1. piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, vagy heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
2. helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti;
3. állandó piac: a 20 napot meghaladó ideig működő értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen, csak meghatározott napokon és meghatározott időben, de rendszeresen működő piacot is. Nem tartozik ide a nagybani piaci tevékenység;
4. használtcikk-piac: helyi jellegű, általában időszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható terméket (használt cikk) árusítanak;
5. fenntartó: a piac helyszínének tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosít. Aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenységet folytatja;
6. üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a piac vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult;
7. vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet;
8.szakhatóság: törvény vagy kormányrendelet előírása alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóságnak meghatározott szakkérdésben kötelezően állásfoglalást ad.

Vonatkozó jogszabályok


1. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont, 6/A. § (2) bekezdés, 6/G. § c) pont;
2. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1-2. §, 4. § (2)-(8) bekezdés, 5. § (2)-(3) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdés, 7. §, 8. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) és (5) bekezdés;
3. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés, 37. § (2)-(3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
4. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
5. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdés 1. melléklet XI.17. pont;
6. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 63. § (2) bekezdés 2. pont, 67. § (2) bekezdés, 110. § (11) bekezdés
7. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

piac, piactartás, kereskedelem, fenntartó, üzemeltető, piacüzemeltetési engedély, helyi termelői piac, engedélyárusítás, engedélyárusítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858