Akadálymentes verzió

Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Kódszám

JEGYZ00617

Az ügy rövid leírása

Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (a jegyzőnek) bejelenteni. Engedélyezési eljárás lefolytatására nem kerül sor. A jegyző a bejelentés alapján a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi.

Ki jogosult az eljárásra?

A bevásárlóközpont fenntartója.
Meghatalmazott és képviselő eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentés tartalma:
a.) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése
b.) a fenntartó neve, címe, székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik,
c.) a fenntartó cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma,
d.) az üzemeltető neve, címe, székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik,
e.) a bevásárlóközpont elnevezése,
f.) a bevásárlóközpont címe, az ingatlan helyrajzi száma,
g.) a területhasználatának jogcíme,
h.) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési ideje,
i.) az üzletek, más árusítóhelyek száma
j.) a bejelentő aláírása, keltezés

Milyen iratok szükségesek?

NINCS ADAT

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft eljárási illeték.
Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. A járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárás illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel, vagy az eljárás megindítását megelőzően átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A bevásárlóközpont helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

A bejelentés megérkezésétől számított 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebezésre nincs lehetőség. Ha a bejelentés nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket nem fizették meg, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett a jegyző figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire (pl. pénzbírság)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A jegyző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban előírtaknak és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül értesíti a bejelentést tevőt erről, az igazolás megküldésével. Ha a bejelentés nem felel meg a jogszabályban előírtaknak, akkor megjelöli a hiányosságokat és figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.
A jegyző a szolgáltatót nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek.
A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a fogyasztóvédelmi hatóságnak, a munkavédelmi hatóságnak, és az illetékes rendőrkapitányságnak.

Fontosabb fogalmak


1. bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak;
2. fenntartó: a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosít. Aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység (pl. raktározás) folytatásáért felelős;
3. üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.

Vonatkozó jogszabályok

1.a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pont, 6/A. § (1) bekezdés, 6/G. § c) pont;
2. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont, 2. § (2)-(4) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 4/A. §, 6. § (1) bekezdés;
3. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
4. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2)-(3) bekezdés, 107. § (1) bekezdés;
5. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, 116. §.

Kulcsszavak

bevásárlóközpont, bejelentés, kereskedelem, fenntartóüzemeltető, fenntartóüzemeltető

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858