Akadálymentes verzió

Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése

Kódszám

JEGYZ00620

Az ügy rövid leírása

Aki helyi termelői piacot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (a jegyzőnek) bejelenteni. Engedélyezési eljárás lefolytatására nem kerül sor. A jegyző a bejelentés alapján a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi.

Ki jogosult az eljárásra?

A helyi termelői piac fenntartója.
Meghatalmazott és képviselő eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentés tartalmazza:
1. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését
2. a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési(e-mail) címét, amennyiben azzal rendelkezik,
3. a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
4. az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
5. a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
6. a területhasználatának jogcímét,
7. a piac nyitva tartási idejét

Milyen iratok szükségesek?

NINCS ADAT

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft eljárási illeték.
Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. A járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezetteljárás illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel, vagy az eljárás megindítását megelőzően átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A helyi termelői piac helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

A bejelentés megérkezésétől számított 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebezésre nincs lehetőség. Ha a bejelentés nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket nem fizették meg, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett a jegyző figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire (pl. pénzbírság)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


1. Az üzemeltetőnek a működés idején a helyszínen rendelkeznie kell az üzemeltetésre való jogosultságot igazoló okirattal.
2. Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű, továbbá a szabadtéren tartott piac, ahol az egyidejűleg résztvevők száma az 1000 főt várhatóan eléri, üzemeltetője köteles biztonsági tervet készíteni.
3. Szeszes italt piacon akkor lehet értékesíteni, ha a kereskedő az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz - legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három munkanappal - bejelenti az értékesítést.
4. Gyűjtött, szedett gomba piacon csak ott árusítható, ahol a vásár területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.
5. A jegyző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban előírt követelményeknek, és legkésőbb nyolc napon belül, a bejelentést tevőt erről, az igazolás megküldésével értesíti. Amennyiben nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek, úgy a hiányosságok megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.
6. A jegyző a szolgáltatót nyilvántartásba veszi, kivéve, hogy ha a szolgáltató nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek.

Fontosabb fogalmak

1. piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
2. fenntartó: a piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosít. Aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység (pl. raktározás) folytatásáért felelős;
3. üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a piac vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult;
4. helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.

Vonatkozó jogszabályok

1. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pont, 19. pont, 6/A. § (3) bekezdés, 6/G. § c) pont; 2. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) e)-f) pont, 1. § (3) bekezdés, 2. § (1)-(2) bekezdés, 4/B. §, 4/C. §, 5. § (3) bekezdés, 6. § (1)-(2) és (4) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) bekezdés;
3. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
4. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2)-(3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
5. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
6. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 63. § (2) bekezdés 2. pont, 67. § (2) bekezdés, 110. § (11) bekezdés.

Kulcsszavak

piac, piactartás, helyi piac, helyi termelői piac, bejelentés, kereskedelem, fenntartó, üzemeltetőárusításárusításárusításárusításárusítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858