Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének elengedése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00022

Az ügy rövid leírása

Ha a járási hivatal  a  hatáskörébe tartozó jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás megtérítését rendelte el, az ügyfél kérelmére méltányosságból elengedheti a megtérítés összegét (pénzegyenértékét, illetve kamatát) amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, ha az ügyfél családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
Bizonyos esetekben a törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a hatóság rosszhiszeműség hiányában is elrendelje a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését.
A más rendszeres pénzellátásra (pl. nyugdíj) való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása és ápolási díj jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybevett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság  rendelkezik.
A közfoglalkoztatásban vagy képzésben való részvétel, valamint a keresőtevékenység - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - időtartamára tekintettel folyósított aktív korúak ellátása jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.
A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét.
Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból elengedheti.

Ki jogosult az eljárásra?

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény szabályainak megsértésével nyújtott szociális ellátást jogosulatlanul igénybevevő, az ellátás megtérítésére kötelezett természetes személy.
A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének az ügyfél kérelmére méltányosságból történő  elengedése a járási hivatal hatáskörében nyújtott ellátások esetén akkor lehetséges, ha az összeg megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, és ha az ügyfél családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét.
Az elengedés a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó ellátások esetén akkor lehetséges, ha az összeg megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
A hatóság a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok,
lakóhely, tartózkodási hely,
TAJ-szám

Milyen iratok szükségesek?

Jövedelemről tett nyilatkozat.
Másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást.
Nyilatkozat a családtagok számáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kormányablakban a kérelem nem nyújtható be, de a kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyben.
Az időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) az ápolási díj, valamint a közgyógyellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a járási hivatal rendelkezik hatáskörrel a a megtérítendő összeg és annak kamata  méltányosságból való elengedésére. A  települési támogatás  és az adósságcsökkentési támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vétele esetén a képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, a döntés csak bírósági úton támadható meg. A bírósági felülvizsgálatra irányuló kereseti kérelmet (keresetlevél) jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Fontosabb fogalmak

Kötelezett: az a személy, akinek a hatóság határozata alapján a megtérítés összegét meg kell fizetnie
Megtérítés: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény megsértésével, vagy a törvényben meghatározott feltételek hiányában nyújtott szociális ellátást főszabály szerint meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.
Jogosulatlan, de nem rosszhiszemű igénybevétel: bizonyos esetekben a törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a hatóság rosszhiszeműség hiányában is elrendelje a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését. A más rendszeres pénzellátásra (pl. nyugdíj) való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása és ápolási díj jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybevett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság  rendelkezik. A közfoglalkoztatásban vagy képzésben való részvétel, valamint a keresőtevékenység - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - időtartamára tekintettel folyósított aktív korúak ellátása jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.

Kulcsszavak

Elengedés, mérséklés ,visszafizetés, jogosulatlanul igénybe vett, szociális ellátás, méltányosság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858