Akadálymentes verzió

Időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem

Kódszám

JARAS00025

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyeket időskorúak járadékában részesíti.

Ki jogosult az eljárásra?

A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

Az ügyfél képviselet útján is eljárhat.

A jogosultságot megállapító szerv az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente legalább egyszer felülvizsgálja , és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja.
A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételének fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott.  
Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni
a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi pótlékot, árvaellátást, tartásdíjat,
b) a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését, feltéve, hogy a jogviszony három egymást követő hónapban fennáll,
c) a keresőtevékenység megszűnését,
d) ha a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben az a)-c) ponton kívüli okból három egymást követő hónapban 10%-nál nagyobb mértékű változás következik be.

Ha az időskorúak járadékára jogosult személy lakcíme az eljáró hatóság illetékességét érintően az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, akkor az ellátásra való jogosultságot a korábban illetékes hatóság megszünteti és az ellátást az új lakcím szerint illetékes hatóságnál kell igényelni. Ha az időskorúak járadéka iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják, akkor - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani. 

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok köre (neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje),
Lakóhely, Tartózkodási hely,
Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
Állampolgársága és idegenrendészeti státusza (bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, EU kék kártyával rendelkező személy, összevont engedéllyel rendelkező személy)
Telefonszám (nem kötelező megadni),
Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri),
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve,
Kérelmező családi állapota,
Jövedelmi adatok
A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok (Neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje (év, hó, nap), lakóhelye, tartózkodási helye, Társadalombiztosítási Azonosító Jele)

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem-nyomtatványon tett jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő igazolást csatolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a szociális feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal jogosult. A kérelem a kormányablakban is benyújtható, melyet legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítani kell a járási (fővárosi kerületi) hivatal részére.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokú határozata ellen az ügyfél fellebbezést nyújthat be a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
A fellebbezés a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve az első fokú szociális hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál nyújtható be.
A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Időskorúak járadékára jogosultságot szerezhet:
- magyar állampolgár, bevándorolt,letelepedett, hontalan, a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személy; továbbá
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
- a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
- a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
- az összevont engedéllyel rendelkező, Magyarországon jogszerűen tartózkodó személy.

Az időskorúak járadékának összege jövedelemmel nem rendelkező jogosultak esetében:
a) amennyiben a kérelmező nem egyedülálló (tehát házastárssal vagy élettárssal élő), úgy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, azaz 22 800 Ft,
b) amennyiben a kérelmező egyedülálló, de 75. életévét még töltötte be, úgy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a, azaz 27 075 Ft
c) amennyiben a kérelmező egyedülálló és 75. életévét betöltötte, úgy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a, azaz 37 075 Ft);
Jövedelemmel rendelkező jogosultak esetén az ellátás összege a fenti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.
Ha jövedelemmel rendelkező jogosult részére folyósított támogatás esetében a járadék összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell megállapítani.
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500 Ft.

Az időskorúak járadéka iránti kérelemről a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező a bejelentett tartózkodási helyén lakik életvitelszerűen, a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jogosult dönteni. Hajléktalan személy esetén a kérelmet az a járási hivatal bírálja el, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy kérelmében tartózkodási helyként megjelölte.

Ha az időskorúak járadékára jogosult személy lakcíme az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az eljáró hatóság illetékességét érintő lakcímváltozás esetén az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy kérelmére vagy az új lakcím szerint illetékes hatóság megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül meg kell küldeni a jogosult új lakcíme szerint illetékes hatóságnak. Ha az időskorúak járadékára való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll, az új lakcím szerint illetékes járási hivatal az időskorúak járadékát a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják.

Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti;
b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik.
c) tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott
d) az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza.


Fontosabb fogalmak

Egyedülálló az a személy: aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel).
Nem minősül jövedelemnek:
1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. §; 18/B. §, 25. § (3) bekezdés a) pont aa) alpont, 32/A. § (1) bekezdés, 32/B. §-32/D. §, 5. §; 13. § (2) bekezdés, 16. §;
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklet, 3. § (1) bekezdés, 1. § (3) bekezdés, 3. § (1a) bekezdés;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés;
A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 1. §

Kulcsszavak

Időskorúak járadéka, jövedelem, szociális ellátás, segély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858