Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatban

Kódszám

JEGYZ01107

Az ügy rövid leírása

A Magyar Állam meghatározott feltételekkel, az OTP 1988. december 31-e előtt hatályban volt jogszabályok alapján megkötött lakáscélú hitelszerződésből eredő egyes követeléseit – a törlesztési kötelezettség felfüggesztése mellett – a központi költségvetés terhére megvásárolja.
A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének feltételeként az ingatlanra e rendelet alapján az ingatlan fekvése szerinti települési, fővárosi kerület önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalom kerül feljegyzésre (kivéve, ha az ingatlant elárverezték, az ingatlan önkormányzati bérlakás, vagy az ingatlan elemi kár következtében lakhatatlanná vált vagy megsemmisült).
A jogosult a jövedelmi, vagyoni helyzetében bekövetkezett változást köteles a jegyzőnél bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Fedezet nélküli adóssággal rendelkező és fizetésképtelen adós, akinek az OTP által nyilvántartott adatok alapján 2004. december 31-én hátraléka van, vagy a hitelszerződés az OTP részéről felmondásra került. Az ügyfél az eljárásban képviselő vagy meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok
Lakcím
Családtagok és jövedelmükre vonatkozó adatokban bekövetkezett változás
Vagyoni helyzetre vonatkozó adatokban bekövetkezett változás

Milyen iratok szükségesek?

NINCS ADAT

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Települési, fővárosi kerület önkormányzatának jegyzője.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A jegyző döntése ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be a jegyzőhöz, amelyet a szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A hitelszerződéssel érintett ingatlan becsült értékét a helyben kialakult forgalmi értékek figyelembevételével az ingatlan fekvése szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője állapítja meg.

A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének időtartama 10 év.

A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének feltételeként az ingatlanra az ingatlan fekvése szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalom kerül feljegyzésre, kivéve az alábbi esetekben:
- ha az ingatlant a hitelszerződéssel összefüggésben elárverezték, de az OTP-nek a havi törlesztőrészlet hatszorosát meghaladó összegű követelése maradt fenn,
- az ingatlan önkormányzati bérlakás,
- az ingatlan elemi kár következtében lakhatatlanná vált vagy megsemmisült.

Fontosabb fogalmak


Adós - a hitelszerződés kötelezettje.

Fedezet nélküli adóssággal rendelkezik az adós, ha
a) a tőketartozásának összege nem haladja meg a 200 ezer forintot,
b) 200 ezer forintot meghaladó összegű tőketartozással rendelkezik és az adósság összege meghaladja a hitelszerződéssel érintett ingatlan becsült forgalmi értékének 50%-át,
c) az ingatlant a hitelszerződéssel összefüggésben elárverezték, de az OTP-nek a havi törlesztőrészlet hatszorosát meghaladó összegű követelése maradt fenn,
d) az ingatlan önkormányzati bérlakás,
e) az ingatlan elemi kár következtében lakhatatlanná vált vagy megsemmisült.

Fizetésképtelen az adós, ha a család
a) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2015 évben 42 750 forint), és
b) nem rendelkezik olyan egyéb értékesíthető ingatlannal, járművel – ide nem értve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárművet –, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközzel, továbbá vagyoni értékű joggal, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke meghaladja az adósság összegét.

Vonatkozó jogszabályok

Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 1. §; 3. § (1)-(2) bekezdés; 3- 5. §; 6. §; 8. § (2) bekezdés; 10/A. §; 1. sz. melléklet

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) pont; 33. § (1) bekezdés; 98. §; 99. §; 102. §; 107. §; 116. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 18. pont

Kulcsszavak

lakáscélú kölcsön, kölcsön, adósság rendezése, adósság, törlesztési kötelezettség felfüggesztése, törlesztés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858