Akadálymentes verzió

Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás.

Kódszám

JARAS00045

Az ügy rövid leírása

Az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság: a járásszékhely települési önkormányzat jegyzője és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.
A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában -, az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben, ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátására, a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben, az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben, a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, továbbá országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás esetén az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként építmények, építési tevékenységek tekintetében a járási (fővárosi I. és V. kerületi) hivatal jár el;
Építésfelügyeleti hatóságként első fokon kormányrendeletben kijelölt járási (fővárosi I. és V. kerületi) hivatal jár el.
Nyilvántartott műemléki értékkel, műemlék építménnyel kapcsolatos építésügyi hatósági feladatokkal az a járási hivatal, amely örökségvédelmi feladatokat is ellát.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely ügyfél (akinek az adott telekhez, építményhez, rendeltetési egységhez joga, érdeke, kötelezettsége fűződik).

Milyen adatokat kell megadni?

A tájékoztatás kérésnek nincs jogszabályban rögzített adattartalma.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?


A tájékoztatás kapcsán nem merül fel eljárási költség, illeték- és díj.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes első fokú építésügyi hatóságok

1) Az elsőfokú általános építésügyi hatóság
- a járásszékhely települési önkormányzat jegyzője,
­ a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője,
­ a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző,
mindazon építésügyi hatósági ügyekben eljárnak, amelyet jogszabály nem utal másik hatóság hatáskörébe (pl. sajátos építmények építését engedélyező sajátos építésügyi hatóságok). A hatóság illetékessége a járásszékhely települési önkormányzatok jegyzője esetén a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre, illetve a fővárosi kerületi önkormányzat esetén az adott fővárosi kerületre terjed ki.
2) Elsőfokú kiemelt építésügyi hatóság:
­ az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. és II. részében meghatározott járási (fővárosi I. és V. kerületi) hivatal az alábbi ügyek tekintetében:
- a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban kiemelt jelentőségű ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában,
- eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben,
- az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátása tekintetében,
- a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben,
- a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék-együttesek, országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkeken megvalósítandó közérdekű beruházás ügyében,
- az elsőfokú általános építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben.
3) Műemlékekkel kapcsolatos elsőfokú építésügyi hatóság:
az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének II. részében meghatározott járási (fővárosi I és V.kerületi) hivatal
látja el a műemlékekkel kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági feladatokat.
4) Helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetén a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző az általános építésügy hatósági feladataikon túl az első fokú építésügyi hatósági feladatokat is ellátja.
5) A sajátos építményfajták tekintetében az építésügyi feladatokat ellátó hatóságot mindig az adott sajátos építményfajtára vonatkozó jogszabály határozza meg. (Pl. utak, vasutak és repülőtér esetén van sajátos építésügyi hatóság kijelölve). Ilyen jogszabály hiányában az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. és II. részében meghatározott járási (fővárosi I. és V. kerületi) hivatal lesz az építésügyekben eljáró hatóság.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§-a alapján a Kormány építésfelügyeleti hatósági feladatokra
- első fokon a járási hivatalt,
- másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatalt
jelöli ki.

A sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintő építésfelügyeleti hatósági ügyekben az építésfelügyeleti hatóság jár el.

A Kormány a nyilvántartott műemléki érték és a műemlék építmény tekintetében, a műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen építésfelügyeleti hatósági feladatokra
- első fokon a járási hivatalt,
- másodfokon (országos illetékességgel) a Budapest Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki.

Ügyintézés határideje

A Kormányablakban az ügyfél azonnal tájékoztatást kap.

Jogorvoslati lehetőség

A Kormányablak tájékoztatása nem hatósági döntés, ezért ez ellen nincs lehetőség sem fellebbezésre, sem bírósági úton történő jogorvoslatra.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A www.e-epites.hu/hatosagkereso oldalon az építési tevékenység helye szerint illetékes hatóságot lehet keresni.

Mutatja település szerint az illetékes:
- I. fokú általános építési hatóságot,
- I. fokú kiemelt építési hatóságot,
- I. fokú örökségvédelmi hatóságot,
- I. fokú építésfelügyeleti hatóságot,
- II. fokú építési hatóságot,
- II. fokú építésfelügyeleti hatóságot.

Fontosabb fogalmak

jegyző: önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzat hivatalvezetője,
ÉTDR: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató Elektronikus Dokumentációs Rendszer,
ÉMO: Építésügyi Monitoring Rendszer,
OÉNY: Országos Építésügyi Nyilvántartás.

Vonatkozó jogszabályok

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdés, 4. melléklet 6. pontja.

Kulcsszavak

lásd egyedi eljárások leírásában

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858