Akadálymentes verzió

Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás

Kódszám

JARAS00045

Az ügy rövid leírása

Az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság: a járásszékhely települési önkormányzat jegyzője és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző. A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában -, az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben, ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátására, a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben, az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben, a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, továbbá országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás esetén az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként építmények, építési tevékenységek tekintetében a járási (fővárosi I. és V. kerületi) hivatal jár el. Építésfelügyeleti hatóságként első fokon kormányrendeletben kijelölt járási (fővárosi I. és V. kerületi) hivatal jár el.

Ki jogosult az eljárásra?

Építtető vagy meghatalmazottja
építési és építésfelügyeleti ügyekben az ügyfél meghatalmazottja útján is eljárhat;

Milyen adatokat kell megadni?

A tájékoztatás iránti kérelemnek nincs jogszabályban rögzített adattartalma. Az ügyfél a tájékoztatást bármilyen kapcsolattartási formában kérheti.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum. A tájékoztatás iránti kérelemben az ügyfélnek meg kell adnia, hogy mire, milyen eljárásra irányulóan kéri a tájékoztatást, illetve milyen üggyel összefüggésben

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tájékoztatás kapcsán nem merül fel eljárási költség. Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

Az a hatóság az illetékes építésügyben, amelynek területén az ügy tárgyát képező építési tevékenységgel érintett telek fekszik. 
1) A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki.
2) A járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatal, illetve járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal illetékessége az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járásokra terjed ki.

Elsőfokú építésfelügyeleti hatóság
1) az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási hivatal az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel,
2) A sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintő az 1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási hivatal az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra,
3) A nyilvántartott műemléki érték és a műemlék építmény tekintetében, a műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen az 1. melléklet II. részében meghatározott járási hivatal az 1. § (3) bekezdése szerinti illetékességi területen.

Ügyintézés határideje

A Kormányablakban az ügyfél azonnal tájékoztatást kap.

Jogorvoslati lehetőség

A Kormányablak tájékoztatása, nem hatósági döntés ezért ez ellen nincs lehetőség sem fellebbezésre, sem bírósági úton történő jogorvoslatra.
Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.
Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.
Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.
Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.
Jelen ügykör tekintetében nem értelmezhető.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.e-epites.hu

Fontosabb fogalmak

jegyző: önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzat hivatalvezetője
ÉTDR: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer,
ÉMO: Építésügyi Monitoring Rendszer,
OÉNY: Országos Építésügyi Nyilvántartás.

Vonatkozó jogszabályok

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)- (7) bekezdés

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 1. § (1) bekezdés

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 21. §, 116. §

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 4. pont, 34. §, 46. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

lásd egyedi eljárások leírásában

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858