Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan

Kódszám

JEGYZ00502

Az ügy rövid leírása

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított 8 napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.
A jegyzőnek való átadáskor a találónak nyilatkoznia kell arról, hogy ha a dologért 3 hónapon belül nem jelentkezik senki, a találó igényt tart-e a megtalált dologra, vagyis szeretné-e a talált dolgot megtartani. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.
Ha a jegyző meg tudja állapítani, hogy a talált dolgot kinek kell visszaadni, úgy aziránt intézkedik. Ha a jegyző nem tudja megállapítani, hogy a talált dolgora ki tarthat igényt, a dolgot az átadástól számított 3 hónapon át megőrzi. Ha a 3 hónap alatt jelentkezik az, aki a dolog tulajdonosa vagy aki a dolgot elvesztette, a jegyző kiadja neki a talált dolgot.
Ha 3 hónap alatt nem jelentkezik senki az elveszett dolgoért, és a találó úgy nyilatokzott, hogy meg szeretné tartani a dolgot, a jegyző kiadja a találónak. A találó a dolgot kizárólag úgy használhatja, hogy a dolog ne sérüljön, nem adhatja, ajándékozhatja vagy cserélheti el, és kizárólag a találó használhatja.
Ha 3 hónapon belül senki nem jelentkezett a dologért, és a találó sem tart igényt rá, akkor a jegyző a talált dolgot értékesíti. Ha a találó 3 hónap után a jegyzőtől visszakapta a talált dolgot, és ezt követően mindent megtesz azért, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa, de a tulajodnos a találástól számított egy évig (élő állat esetén három hónapig) nem jelentkezik, a talált dolog tulajdonosa a találó lesz.

Ki jogosult az eljárásra?

Aki idegen dolgot talál.

Milyen adatokat kell megadni?

A találó igénybejelentésének tartalmaznia kell:
- a találó nevét, lakcímét (székhelyét),
- a találó nyilatkozatát arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára, valamint
- a találás helyét, idejét

Milyen iratok szükségesek?

Személyi adatai és személyi azonosságának igazolására alkalmas, érvényes okmány. Ilyenek a:
- személyi igazolvány,
- személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány,
- 2001. január 1-je után kiállított - kártya formátumú - vezetői engedély és lakcímigazolvány,
- útlevél és lakcímigazolvány

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

a találás helye szerint illetékes Jegyző

Ügyintézés határideje

A találó talált dologra vonatkozó igénybejelentése azonnal megtehető.
A talált dolog kiadása 3 hónap letelte után válik lehetségessé (ez alatt az idő alatt a jegyző megőrzi).

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen 15 napon belül illetékmentesen benyújtható fellebbezés.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Ha a jegyző a beszolgáltatástól számított 3 hónap megőrzés után a talált dolgot a találónak kiadja, akkor a találó ezzel megszerzi a talált tárgy feletti tulajdonjogot?
Nem, a találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át (tehát például nem adhatja el, nem adhatja zálogba, nem adhatja kölcsön más részére).
A találó a találástól számított 1 év után szerzi meg a tulajdonjogot, ha a jogosult ez alatt az idő alatt sem a rendőrségnél, sem a találónál nem jelentkezik
2. Mi történik, ha valaki nyilvános helyen talál egy dolgot?
Nem szerez tulajdonjogot a találó, ha a dolgot a közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén találta. Ilyen esetben a dolgot a hivatal vagy a vállalat 3 hónapi őrizet után értékesítheti; a tulajdonos a találást követő 1 éven belül követelheti a dolog, illetve a vételár kiadását. A találódíj a találótársakat (több találó) egyenlő arányban illeti meg. A találó a talált dolog kiadását költségkövetelésének és találódíjának kielégítéséig megtagadhatja. A találót ezek a jogok akkor is megilletik, ha a talált dolgot a hatóságnak adta át. A hatóság a dolgot vagy az értékesítéséből befolyt vételárat a találó hozzájárulásával adhatja ki az átvételre jogosultnak, kivéve, ha az átvételre jogosult a dolog értékét a hatóságnál letétbe helyezi. A letétbe helyezett összeg a letett dolog helyébe lép.
3. Mi történik, ha nagyobb értékű dolgot találok?
Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult, feltéve, hogy megtett mindent, amit a jogszabályok előírnak abból a célból hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa.
4. Mi történik, ha muzeális, vagy műemléki értékű tárgyat találok?
Ha valaki muzeális vagy műemléki értékű tárgyat talál, annak tulajdonjoga az államot illeti meg, tehát nem rendelkezhet vele.

Fontosabb fogalmak

Találótárs:
ha a dolgot többen találják meg, a találótársakat a találó jogai együttesen, egymás között egyenlő arányban illetik meg és kötelességei egyetemlegesen terhelik. Találótárs az is, aki a dolgot elsőként felfedezte és annak birtokbavételére törekedett, de végül más vette azt előbb birtokba.

Találás nyilvános helyen:
A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.
Ha a talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, az üzemeltető őt értesíti és jelentkezése esetén részére a dolgot késedelem nélkül átadja.
Ha az átvételére jogosult személye nem állapítható meg, az üzemeltető a dolgot az átadástól számított 3 hónapon át megőrzi, vagy - ha a megőrzésre lehetősége nincs - azt az átadástól számított 8 napon belül a jegyzőnek átadja. Ha a jogosult a dologért 3 hónap alatt nem jelentkezik, az üzemeltető vagy a jegyző azt értékesíti.

Találódíj:
Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult, feltéve, hogy megtett mindent, amit a jogszabályok előírnak avégből, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. A találódíj a találótársakat egyenlő arányban illeti meg. A találó a talált dolog kiadását megtagadhatja addig, amíg találódíj irátni igényét, valamint költségkövetelését ki nem elégítik. A találót ezek a jogok akkor is megilletik, ha a talált dolgot a hatóságnak adta át. A hatóság a dolgot vagy az értékesítéséből befolyt vételárat a találó hozzájárulásával adhatja ki az átvételre jogosultnak, kivéve, ha az átvételre jogosult a dolog értékét a hatóságnál letétbe helyezi.

Kincslelet:
Ha valaki olyan értékes dolgot talált, amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, vagy amelynek tulajdonjoga egyébként is feledésbe ment, köteles azt az államnak felajánlani. Ha az állam a dologra nem tart igényt, annak tulajdonát a találó szerzi meg; ellenkező esetben a találó a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra jogosult.
Ha a talált tárgy a védett kulturális javak körébe tartozik, annak tulajdonjoga az államot illeti meg.

Vonatkozó jogszabályok

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés;
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54-5:64. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Kulcsszavak

Talált dolog, talált tárgy, igénybejelentő, találás, megőrzés, kincslelettalálódíj, kincslelettalálódíj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858