Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

Kódszám

MKEHK00010

Az ügy rövid leírása

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szállás rendszeres időközönként ismétlődő, meghatározott, nem huzamos időtartamra történő használat jogának (üdülési jog) biztosítása. Közismert nevén time-share szolgáltató tevékenység.  Aki ezt a tevékenységet kívánja Magyarországon (letelepedés keretében) folytatni az erre irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. E tevékenység vonatkozásában kereskedelmi Hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. A szolgáltatási törvény értelmében a letelepedett szolgáltató az, aki a gazdasági tevékenységet ténylegesen és tartósan, huzamos jelleggel folytatja Magyarországon az erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján. A tevékenység folytatásaink feltételeiről részletes szabályokat a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. Korm. rendelet határozza meg.  A kereskedelmi hatóság a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról nyilvántartást vezet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A törvényszék mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) hatályos, közhiteles nyilvántartásában szereplő cégképviseletre jogosultak,

Kizáró okok: egyéni vállalkozó 

Milyen adatokat kell megadni?

a szolgáltató neve,
a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye,
a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
• a vállalkozás cégjegyzékszáma, illetve egyéni vállalkozó esetén vállalkozói nyilvántartási száma,
• a vállalkozás telefon és fax száma, valamint email címe (utóbbit elektronikus kereskedelmi szolgáltatás esetén),
• vállalkozás vezető tisztségviselőjének, vezető állású munkavállalójának neve, tisztsége, megbízatásának lejárta,
•  a szolgáltatással érintett  ingatlan használatba vételi engedélyének vagy építés alatt álló ingatlan esetében építési engedélyének száma  és utóbbi esetén a kivitelezés befejezésének várható időpontja,
• az ingatlan címét és helyrajzi száma 
• ingatlannak nem minősülő szállás esetén, az annak azonosítására szolgáló adatok.

Milyen iratok szükségesek?

• Magát a bejelentést (mely tartalmazza az alábbi adatokat: a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén, székhelye, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése, a vállalkozás cégjegyzékszáma, illetve egyéni vállalkozó esetén vállalkozói nyilvántartási száma, a vállalkozás telefon és fax száma, valamint email címe elektronikus kereskedelmi szolgáltatás esetén, vállalkozás vezető tisztségviselőjének, vezető állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatásának lejártát, a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány számát, az ingatlan címét és helyrajzi számát, ingatlannak nem minősülő szállás esetén, az annak azonosítására szolgáló adatokat.)
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének és annak igazolása, hogy nem áll tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (erkölcsi bizonyítvány)
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/E. § (2) bekezdés b) pontja alapján
• A bejelentésben megjelölt szállásra vonatkozó, a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm.rendelet szerinti magyar nyelvű írásbeli tájékoztató (Tájékoztatási formanyomtatvány)
• A 141/2011. (VII. 21.) Korm.rendelet szerinti magyar nyelvű szerződés 
• az ingatlan használatba vételi engedélyének vagy építés alatt álló ingatlan esetében az építési engedély másolata,
• A vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata személyes adatok kezelésére vonatkozóan 
• eljárási díj befizetésének igazolása
• cég képviseletére jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) csak abban az esetben, ha  a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégjegyzék NEM tartalmazza

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, mértéke 20.000 Forint, megfizetés módja: átutalással a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal alábbi számlaszámára: : 10032000-00282448-00000000 a 312-es tranzakciós kód megjelölésével

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatóság,

Ügyintézés határideje

8 nap: a bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül értesítés arról, hogy a bejelentés megfelel-e vagy nem az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek. Ha nem felel meg, akkor a bejelentést követő 8 napon belül a hatóság figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire a hiányosságokra történő felhívással egyidejűleg. 15 nap: ha a bejelentés az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel, akkor a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentést tevő szolgáltatót a bejelentést követő 15 napon belül nyilvántartásba veszi.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: MKEH központi szerve

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): MKEH központi szervének címezve a Hivatal Kereskedelmi Hatóság, Idegenforgalmi Osztályához (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) kell benyújtani

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: 5000 ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.  Mit jelent a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység?
A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység fogalmát a Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény . 2. § 24. pontja definiálja, ez alapján tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szállás rendszeres időközönként ismétlődő, meghatározott, nem huzamos időtartamra történő használata jogának (üdülési jog) biztosítása.
2. Mit jelent a szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés?
A 141/2011. (VII. 21.)  Korm rend. 2.§ (1) bekezdés 10. pontja definiálja a „szállás időben megosztott használati jogára” vonatkozó szerződés fogalmát, az alábbiak szerint: A felek által határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre kötött olyan fogyasztói szerződés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében megszerzi egy vagy több szállás egynél több meghatározott időszakra vonatkozó használatának jogát.
3. A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása engedély vagy bejelentés köteles tevékenység?
A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása bejelentés köteles tevékenység. A Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. 
4. Hol tudom bejelenteni, ha tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kívánok folytatni? 
A Kereskedelemről szóló törvény értelmében, aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. E tevékenység vonatkozásában kereskedelmi Hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. 
Előzőek alapján a tevékenységet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál kell bejelenteni.
A bejelentés megtehető – a szükséges dokumentumok csatolásával – az alábbi módokon:
Személyesen: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ügyfélszolgálatán: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Ügyfél fogadás: 
Hétfőtől - Csütörtökig: 8.30 – 16.00
Pénteken:8.30-13.00
Postai úton: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság, Idegenforgalmi Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39 vagy a 1534 Budapest, BKKP Pf. 919 postafiók címre
Interneten: a www.mkeh.hu honlapon az e-ügyintézés menüpont alatt, az általános nyomtatványon keresztül. E-ügyintézéshez ügyfélkapu regisztráció szükséges.
A bejelentést az egyéni vállalkozó / a cég képviseletére jogosult valamint az általuk meghatalmazottak tehetik meg. Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás szükséges.
      5. A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentéséhez létezik-e formanyomtatvány és honnan tölthető le? Kötelező-e a tevékenység folytatását azon bejelenteni?
Létezik formanyomtatvány, de nem kötelező a bejelentést a nyomtatványon megtenni, azonban célszerű, mert a nyomtatvány rákérdez minden olyan adatra és felsorol minden olyan mellékletet, amelyek megadása, illetve csatolása szükséges ahhoz, hogy a bejelentés megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. 
A nyomtatvány innen tölthető le: http://mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok
A fenti linken belül itt találja: Kereskedelmi engedélyezés, regisztrálás / Kereskedelmi jellegű turisztikai tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos nyomtatványok / Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez
6. Milyen jogszabályokat kell ismernem, ha tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kívánok folytatni?
A Kereskedelemről szóló 2005. évi -CLXIV. törvényt, mely 2.§ 24. pontja magát a tevékenységet definiálja, és 6/E § előírja a bejelentési kötelezettséget illetve a tevékenység folytatásának feltételeit.
A tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. évi (VII. 21.)  Korm. rendelet határozza meg.
A bejelentésre vonatkozó eljárási szabályokat a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény határozza meg.
7. Milyen alapvető fogalmakat szükséges ismernem, ha tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kívánok folytatni?
tartós szálláshasználati szolgáltatás: lásd 1. pontban leírtak
szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés: lásd 2. pontban leírtaknál
elállási jog, elállási nyilatkozat: A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerződéstől (ideértve az előszerződést is) annak megkötésének napjától, vagy amennyiben később kapta kézhez, akkor a kézhezvétel napjától számított 14 napon belül. (141/2011. (VII.21.) Korm rend. 9. § (1) bek. , a R. 5. melléklete szerinti formanyomtatványon is megtehető).  Az elállási jogra a szerződés megkötését megelőzően külön fel kell hívni a fogyasztó figyelmét! 
fizetés tilalma elállási idő alatt: a vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. Ez a tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít. Tehát az elállási határidő lejárta előtt az ügyvédi letéten keresztül történő fizetés is tilos. Az előleg fizetés tilalmára a szerződés megkötését megelőzően külön fel kell hívni a fogyasztó figyelmét!
tájékoztató, kötelező írásbeli tájékoztatás: a vállalkozás köteles a szerződéskötést megelőzően díjmentesen és írásban tájékoztatást nyújtani (írásbeli tájékoztató). Az írásbeli tájékoztató a megkötött szerződés részét képezi. A bejelentési eljárásban a szerződés mintát és az írásbeli tájékoztatót is be kell nyújtani! A tájékoztatás a 141/2011. (VII.21.) Korm.rendelet mellékletében szereplő nyomtatványon történik. (R.  formanyomtatvány a szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekhez (141/2011 Korm. rend 1. számú melléklete)
8. Ki folytathat és milyen feltételekkel ma Magyarországon tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet?
Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet – letelepedés keretében - csak olyan Magyarországon letelepedett vállalkozás (cég vagy egyéni vállalkozó) folytathat, amely az e tevékenység végzésére irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (MKEH) bejelentette és bejelentése megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és vállalkozását az MKEH a tartós szálláshely használati szolgáltatást végző vállalkozásokról vezetett nyilvántartásába bejegyezte. 
Továbbá Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás
a) vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
b) vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység végzésétől.
9. A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez milyen dokumentumokat kell benyújtani?
• Magát a bejelentést mely tartalmazza az alábbi adatokat (nyomtatvány a MKEH oldaláról letölthető)
 a szolgáltató nevét,
 a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését
 a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén vállalkozói nyilvántartási számát,
 a vállalkozás telefon és fax számát, valamint email címét (elektronikus kereskedelmi szolgáltatás esetén,
 vállalkozás vezető tisztségviselőjének, vezető állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatásának lejártát
 a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány számát 
 az ingatlan címét és helyrajzi számát
 ingatlannak nem minősülő szállás esetén, az annak azonosítására szolgáló adatokat.
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének és annak igazolása, hogy nem áll tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (erkölcsi bizonyítvány)
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6/E. § (2) bekezdés b) pontja alapján
• A bejelentésben megjelölt szállásra vonatkozó, a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Kormányrendelet szerinti magyar nyelvű írásbeli tájékoztató (Tájékoztatási formanyomtatvány a R. 1. sz. mellékletében található)
• A 141/2011. (VII. 21.) Kormányrendelet szerinti magyar nyelvű szerződés 
• az ingatlan használatba vételi engedélyének vagy építés alatt álló ingatlan esetében az építési engedély másolata,
• A vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata személyes adatok kezelésére vonatkozóan bejelentésre vonatkozó nyomtatvány négyes számú mellékletben foglaltak szerint
• 20.000,- Forint eljárási díj befizetésének igazolása, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számlaszámára: 10032000-00282448-00000000  Kincstári tranzakciós kód: 312  Rovatkód: B36
10. Hogyan igazolható a büntetlen előélet és hogy nem állok tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység foglalkozástól eltiltás hatálya alatt?
A kérelem benyújtásának időpontjához képest 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, amelyen az szerepel, hogy az adott személy büntetlen előéletű és foglalkozástól eltiltás vagy tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
11. Szükséges-e bármilyen szakképesítés a tevékenység végzéséhez?
Nem szükséges szakképesítés, a tevékenység folytatásának feltételei csak a jelen tájékoztatás 7. pontjában felsoroltak.
12.  Szükséges-e a tevékenység folytatáshoz vagyoni biztosíték?
Nem szükséges vagyoni biztosíték, a tevékenység folytatásának feltételei csak a jelen tájékoztatás 7. pontjában felsoroltak.
13. A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban milyen változásokat kell bejelenteni a nyilvántartást vezető hatóság felé?
A szolgáltató a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósághoz. A hatóság az adatokban bekövetkezett változást is bejegyzi a nyilvántartásba.
14. Mit tegyek, ha már nyilvántartásba vett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató vagyok és a tevékenységet több ingatlanra is ki szeretném terjeszteni?
Az új ingatlant be kell jelenteni, mint a bejelentésben foglalt adatok megváltozását. A változás bejelentésben meg kell adni az ingatlan címét, helyrajzi számát és be kell nyújtani a változás bejelentésben megjelölt szállásra vonatkozó 141/2011. (VII. 21.) Kormányrendelet 1. melléklet szerinti magyar nyelvű írásbeli tájékoztatót és a rendelet szerinti magyar nyelvű szerződést, az ingatlan használatbavételi engedélyének vagy építés alatt álló ingatlan esetében az építési engedély másolatát, valamint az eljárási díj befizetésének igazolását. 
15.  Mit tegyek, ha már nyilvántartásba vett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató vagyok és a tevékenységet már nem kívánom minden olyan ingatlan vonatkozásában folytatni, amely bejelentésemben szerepelt? 
Fentieket a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósághoz, mint a bejelentésben foglalt adatok megváltozását be kell jelenteni és csatolni kell hozzá az eljárási díj befizetésének igazolását. 
16. Be kell-e jelentenem a tevékenység megszüntetését?
A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató haladéktalanul köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósághoz (MKEH) bejelenteni. 
17. Építés alatt álló ingatlan vonatkozásában be lehet-e jelenteni a tevékenység folytatására irányuló szándékot?
Igen, azonban építés alatt álló ingatlan esetén a bejelentésben meg kell jelölni az építőipari kivitelezési tevékenység előrelátható befejezésének időpontját és csatolni kell a jogerős építési engedélyt, továbbá a 141/2011 Korm. rendelet szerinti tájékoztatóban tájékoztatást kell nyújtani az alábbiakról is: 
a szállás és a szállást teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás), valamint a fogyasztó által igénybe vehető létesítmények kiviteli állapota, előzőek elkészülésének határideje, valamint a fogyasztó által igénybe vehető létesítmények elkészülésének ésszerűen megbecsült határideje; az építési engedély száma, az azt kibocsátó, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, illetve hatóságok neve(i) és teljes címe(i); valamint a szállás elkészülésére vonatkozó biztosíték vagy a szállás elkészülésének elmaradása esetén a befizetett összegek visszatérítésére vonatkozó biztosíték, továbbá adott esetben az ilyen biztosítékok alkalmazásának feltételei
18.  Ingatlan időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés csak saját tulajdonú ingatlanra vonatkozóan köthető?
Nem, nem csak saját tulajdonú ingatlanra vonatkozóan köthető időben megosztott használati jogra vonatkozó szerződés, azonban a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti tájékoztatóban fel kell tüntetni a szolgáltatót és a szállás tulajdonosát is. Célszerű feltüntetni azt is, hogy a szolgáltató milyen jogviszony alapján jogosult a szerződés megkötésére. (A tájékoztatót a vállalkozás köteles a szerződéskötést megelőzően díjmentesen és írásban nyújtani, s amely a megkötött szerződés részét képezi) 
19. A bejelentés határozott vagy határozatlan időre szól?
Magyarországon letelepedett szolgáltatók esetében a bejelentés határozatlan időre szól.
20. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy adott szolgáltató jogszerűen gyakorolja-e a tevékenységet?
A MKEH a tartós szálláshely használati szolgáltatást végző vállalkozásokról vezetett nyilvántartása alapján az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon naprakészen közzéteszi a tevékenység folytatására jogosultak nevét, székhelyét, cégjegyzék számát, nyilvántartási számát és azoknak a szállásoknak az azonosítására szolgáló adatait, amelyek vonatkozásában adott szolgáltató jogosult a tevékenység folytatatására. A lista azt alábbi linkről érhető el: 
http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/tevekenyseg/nyilvantartasok

Fontosabb fogalmak

• tartós szálláshasználati szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló rendszeres időközönként ismétlődő, meghatározott, nem huzamos időtartamra történő használata jogának (üdülési jog) biztosítása 
• szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés: (időben megosztott üdülőhasználati jog): a felek által határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre kötött olyan fogyasztói szerződés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében megszerzi egy vagy több szállás egynél több meghatározott időszakra vonatkozó használatának jogát (pl. 10 évig évenként 1 hét üdülési jog egy üdülőingatlanban) 
• letelepedett szolgáltató: gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatása erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés, vagy berendezés útján. A letelepedés legfőbb kritériuma: a tevékenység üzletszerű, tartós és huzamosabb jellegű folytatása Magyarországon; a Magyarországon vagy a más EGT tagállamban honos szolgáltatók végezhetik a tevékenységet letelepedés keretében  
• elállási jog, elállási nyilatkozat: A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerződéstől (ideértve az előszerződést is) annak megkötésének napjától, vagy amennyiben később kapta kézhez, akkor a kézhezvétel napjától számított 14 napon belül.  Az elállási jogra a szerződés megkötését megelőzően külön fel kell hívni a fogyasztó figyelmét! 
• fizetés tilalma elállási idő alatt: a vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. Ez a tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít. Tehát az elállási határidő lejárta előtt az ügyvédi letéten keresztül történő fizetés is tilos. Az előleg fizetés tilalmára a szerződés megkötését megelőzően külön fel kell hívni a fogyasztó figyelmét! 
• tájékoztató, kötelező írásbeli tájékoztatás: a vállalkozás köteles a szerződéskötést megelőzően díjmentesen és írásban tájékoztatást nyújtani (írásbeli tájékoztató). Az írásbeli tájékoztató a megkötött szerződés részét képezi. A bejelentési eljárásban a szerződés mintát és az írásbeli tájékoztatót is be kell nyújtani! A tájékoztatás a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló141/2011. (VII.21.) Korm rend. mellékletében szereplő formanyomtatványok szerint elkészített tájékoztatón történik. 

Vonatkozó jogszabályok

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolg tv.) 2. § g) pont, 22. §, 23.§ (1) bekezdés a), b) pont, 24. § (1)-(3) bekezdés, 27.§ (1)-(2) bekezdés, 28, §, 30. § (2) bekezdés.

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 24. pont, 6/E § (1) (2) bekezdés, 6/G. § g) pont

 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés, 7.§ (1), (2) és (3) bekezdés d) pont, 2. számú melléklet 1. pontja 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §,  36. § (2) bekezdés, 40. §, 40/A. §, 71. § (1) bekezdés 98. §, 99.§ (1) bekezdés , 102. §  (1) bekezdés, 116. §

 A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a 
tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm.rend. 29. §, 30.§

Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezedés., 15. § (3a) bekezdés, 24. § (1) bekezdés g), h) pontja

2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.törvény 12. § (2) bekezdés

101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1.§ (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés c) pont, 2.§ és 3. §

Kulcsszavak

tartós szálláshasználati szolgáltatás, időben megosztott üdülőhasználati jog, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, ingatlan, üdülő ingatlan, time-share, üdülőhasználati szerződés, tájékoztató és információs füzet, csere, elállási jog, elállási nyilatkozat, írásbeli tájékoztató, tájékoztatási kötelezettség, nyilvántartásbejelentés, nyilvántartásbejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858