Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00012

Az ügy rövid leírása

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem: A szolgáltatási tevékenység megszűntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. A bejelentést követően a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót törli a tartós szálláshasználati szolgáltatást végző szolgáltatókról vezetett nyilvántartásából.

Ki jogosult az eljárásra?

Azok a tartós szálláshely használati szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult szolgáltatók, amelyek a tevékenységre vonatkozó szándékukat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak bejelentették és a Hivatal az e tevékenységet folytató szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyezte őket és a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet megszüntették. Magát a bejelentést a törvényszék mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) hatályos, közhiteles nyilvántartásában szereplő cégképviseletre jogosult, egyéni vállalkozó, valamint az általuk meghatalmazott, képviseleti jogosultságot igazoló személy teheti meg.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél (szolgáltató) azonosításához szükséges adatok (név, jogi forma, székhely cím), a megszüntetett szolgáltatási tevékenység megnevezése.

Milyen iratok szükségesek?

Magát a tevékenység megszüntetéséről szóló bejelentést, amely tartalmazza a szolgáltató azonosításához szükséges adatokat és az igazgatási szolgáltatási díj mefizetésének igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, mértéke 20.000 Forint,
megfizetés módja: átutalással a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal alábbi számlaszámára: 10032000-00282448-00000000 a 312-es tranzakciós kód megjelölésével

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

8 nap
Amennyiben a tevékenység megszüntetésre vonatkozó bejelentés megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és az eljárási illetéket, vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, akkor a hatóság a bejelentés megérkezését követő 8 napon belül erről tényről igazolás megküldésével értesíti a szolgáltatót és törli a nyilvántartásból.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség a MKEH központi szervének címezve, de a Hivatal Kereskedelmi Hatóság, Idegenforgalmi Osztályához (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) kell benyújtani a döntés közlésétől számított 15 napon belül
A fellebbezési illeték mértéke 5.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/timeshare

Be kell-e jelentenem, ha a továbbiakban nem kívánok tartós szálláshasználati szolgáltatást folytatni?
A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató haladéktalanul köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósághoz (MKEH) bejelenteni.
A tevékenység megszüntetésének bejelentéséhez milyen dokumentumokat szükséges csatolnom?
A bejelentésen a szolgáltató azonosításához szükséges adatokat fel kell tüntetni és csatolni kell hozzá az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

Fontosabb fogalmak

tartós szálláshasználati szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló rendszeres időközönként ismétlődő, meghatározott, nem huzamos időtartamra történő használata jogának (üdülési jog) biztosítása
szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés: (időben megosztott üdülőhasználati jog): a felek által határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre kötött olyan fogyasztói szerződés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében megszerzi egy vagy több szállás egynél több meghatározott időszakra vonatkozó használatának jogát (pl. 10 évig évenként 1 hét üdülési jog egy üdülőingatlanban)
letelepedett szolgáltató: gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatása erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés, vagy berendezés útján. A letelepedés legfőbb kritériuma: a tevékenység üzletszerű, tartós és huzamosabb jellegű folytatása Magyarországon; a Magyarországon vagy a más EGT tagállamban honos szolgáltatók végezhetik a tevékenységet letelepedés keretében
elállási jog, elállási nyilatkozat: A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerződéstől (ideértve az előszerződést is) annak megkötésének napjától, vagy amennyiben később kapta kézhez, akkor a kézhezvétel napjától számított 14 napon belül. Az elállási jogra a szerződés megkötését megelőzően külön fel kell hívni a fogyasztó figyelmét!
fizetés tilalma elállási idő alatt: a vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. Ez a tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít. Tehát az elállási határidő lejárta előtt az ügyvédi letéten keresztül történő fizetés is tilos. Az előleg fizetés tilalmára a szerződés megkötését megelőzően külön fel kell hívni a fogyasztó figyelmét!
tájékoztató, kötelező írásbeli tájékoztatás: a vállalkozás köteles a szerződéskötést megelőzően díjmentesen és írásban tájékoztatást nyújtani (írásbeli tájékoztató). Az írásbeli tájékoztató a megkötött szerződés részét képezi. A bejelentési eljárásban a szerződés mintát és az írásbeli tájékoztatót is be kell nyújtani! A tájékoztatás a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló141/2011. (VII.21.) Korm rend. mellékletében szereplő formanyomtatványok szerint elkészített tájékoztatón történik.

Vonatkozó jogszabályok


A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolg törvény) 21. §, 22. §, 23. § (1), (2) bekezdés, 24. § (3), (5) bekezdés, 27.§ (1) bekezdés, 28. § b) pont
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28./B § , 36.§ (2) bekezedés., 40. §, 40/A. §, 71.§ (1), 98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés 116. §
A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011 (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G § g) pont, 6/E. § (1) bekezdés
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1.§ (1) bekezdés c) és (2) bekezdés c) pontja , 3.§ (1) bekezdés
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés, 7.§ (1) (2) és (3) bekezdés d) pont, 2. számú melléklet 1. pontja
Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (1) bekezdés g), h) pontja
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.törvény 12. § (2) bekezdésKulcsszavak

rtós szálláshasználati szolgáltatás, időben megosztott üdülőhasználati jog, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, nyilvántartás, bejelentés, tevékenység megszüntetése, nyilvántartásból történő törlés, törlési kérelem, tevékenység hivatalból történő megtiltásatartós szálláshasználati szolgáltatás, tartós szálláshasználati szolgáltatástevékenység hivatalból történő megtiltása, tartós szálláshasználati szolgáltatástevékenység hivatalból történő megtiltása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858