Akadálymentes verzió

Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00001

Az ügy rövid leírása

Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a tevékenység folytatását számára a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélyezte. A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozásokról közhiteles hatósági nyivántartást vezet.

Ki jogosult az eljárásra?

A törvényszék mint cégbíróság hatályos, közhiteles nyilvántartásában szereplő cégképviseletre jogosultak, egyéni vállalkozó, valamint az általuk meghatalmazott, képviseleti jogosultságot igazolók.
Lehetőség van képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor a következő adatok megadása kötelező:
- az utazási vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzékszáma, telefon- és faxszáma, valamint - ha az utazási vállalkozó a tevékenységét elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi akkor e-mail címe,
- az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek neve, tisztsége, a megbízatásának lejárta.
- az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának neve, tisztsége, a megbízatása lejárta,
- a szakmai tevékenységért felelős személy neve, szakképzettsége, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának száma,
- az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címe, telefon- és faxszáma, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,
- az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölése,
továbbá utazásszervezői tevékenység folytatására irányuló kérelem esetén az alábbi adatokat is meg kell adni:
- a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító neve, az az összeg, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (4) bekezdésében meghatározott árbevételek, a tervezett árbevétel összege, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátuma,
- utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet igénybe vesz-e az út kiindulási helyétől függetlenül: igen/nem
- garantált szerződést kötött: igen / nem
- garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják: igen / nem
- szerződéskötés évében december 31-ig a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti értékesítésből származó nettó árbevétel összege, (Ft):
- vagyoni biztosíték elhelyezése esetén bank /biztosító neve,
- vagyoni biztosíték elhelyezése esetén biztosítás/letét/bankgarancia összege (Ft),
- vagyoni biztosíték elhelyezése esetén vagyoni biztosíték/biztosítás lejárati ideje (év, hó, nap),
- szerződéskötés évében december 31-ig a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti értékesítésből származó nettó árbevétel összege (Ft),
- vagyoni biztosíték elhelyezése esetén bank /biztosító neve,
- vagyoni biztosíték elhelyezése esetén biztosítás/letét/bankgarancia összege (Ft),vagyoni biztosíték elhelyezése esetén vagyoni biztosíték/biztosítás lejárati ideje (év, hó, nap)

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem arra vonatkozóan, hogy mely tevékenységek (utazásszervezés és/vagy -közvetítés) gyakorlására vonatkozóan kéri a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélyét,
- 10.000 Ft eljárási díj megfizetésének igazolása,
- vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletének hatósági erkölcsi bizonyitvánnyal való igazolása, miszerint nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; vagy arra irányuló kérelme, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a kereskedelmi hatóság részére - annak utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa,
- vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mely szerint nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység végzésétől,
- vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy nyilatkozata a személyes adatok kezeléséről,
- a tevékenységért felelős személy munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján való foglalkoztatásának igazolása,
- tevékenységért felelős személy szakképesítésének meglétét igazoló okirat,
- tevékenységért felelős személy nyelvvizsga bizonyítványának meglétét igazoló okirat,
- tevékenységért felelős személy 10 éves szakirányú, szakmai gyakorlatának vagy minősítő vizsga bizonyítványának meglétét igazoló okirat,
- ha a kérelmező utazási vállalkozó – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, akkor annak igazolása 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, hogy köztartozásmentes adózó a kérelem benyújtásának időpontjában,
Utazásszervezői tevékenység folytatására irányuló engedélykérelem esetén az alábbi dokumentumokat is meg kell küldeni:
Nemzetközi utazásszervezés esetén:
- vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a)(nemzetközi) pontja vonatkozásában (eredeti),
- nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján,
- a biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban,
- nyilatkozat utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet igénybe vesz-e az út kiindulási helyétől függetlenül: igen/nem,
- nyilatkozat arról, hogy garantált szerződést kötött-e: igen / nem,
- nyilatkozat arról, hogy garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják-e: igen / nem,
- nyilatkozat a szerződéskötés évében december 31-ig az értékesítésből származó tervezett nettó árbevétel összegéről, (Ft),
Belföldi utazásszervezés esetén:
- vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés c)(belföldi) pontja vonatkozásában (eredeti),
- nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján),
- a biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban,
- nyilatkozat a szerződéskötés évében december 31-ig az értékesítésből származótervezett nettó árbevétel összegéről (Ft).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért 10.000,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással, postai csekken vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10032000-00282448 számú számlája javára (Rovatkód: B36) történő átutalási megbízással teljesíthető.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebezésre van lehetetőség.
A fellebezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Központi Szervének címezve, de a Kereskedelmi Hatóság Idegenforgalmi Osztályához kell benyújtani.
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; vagy 1534 Bp., BKKP Pf. 919.
A határozat elleni fellebezés eljárási díja 5.000,-Ft.
Az érdemben nem elbírálható kérelmek esetében született végzés ellen benyújtott fellebbezés illetéke 3.000,-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató: http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/utazasszerv
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
Az engedély iránti kérelmet hol és hogyan lehet benyújtani?
- Személyesen vagy meghatalmazott útján az MKEH Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919.) A bejelentőűrlap letölthető az MKEH honlapjáról (www.mkeh.gov.hu) illetve beszerezhető az MKEH Ügyfélkapcsolati Osztályán.
- A kérelem elektronikus úton is benyújtható, de kizárólag az ÜGYFÉLKAPUN keresztül.
- Időpont egyeztetés:Ügyfélkapcsolati Osztály (+36-1-4585-800 )
Hogyan igazolható a büntetlen előélet és azt, hogy valaki nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt?
A kérelem benyújtásának időpontjához képest 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, amelyen az szerepel, hogy az adott személy büntetlen előéletű és foglalkozástól eltiltás vagy utazásszervezői és –közvetítői tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll.
Mit jelent a „szakmai tevékenységért felelős” kifejezés?
A vonatkozó jogszabályi előírások alapján (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. §) utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy). Ez tehát azt jelenti, hogy a megfelelő képzettségű, tevékenységért felelős személy megléte az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásának egyik feltétele.
Milyen formában lehet benyújtani a vagyoni biztosíték szerződést?
Vagyoni biztosíték lehet bankgarancia, pénzbeli letét, biztosítóval kötött biztosítási szerződés.
Mennyi időre kell szólnia a vagyoni biztosíték szerződésnek?
A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia.
Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók?
Igen, de a biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről is.
Az utazásszervezői és –közvetítői tevékenység befejezését követően mikor lehet a vagyoni biztosítékot megszüntetni?
Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak e tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg.

Fontosabb fogalmak

utazásszervezői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása;
utazásközvetítői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése;
tevékenységért felelős személy: az a személy a vállalkozásnál aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal;
utazási csomag: az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (részvételi díj), függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal.

Vonatkozó jogszabályok

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1), (2), (3) bekezdés a) pontja és 2. sz. melléklet 1. pontja
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1),(2), (3), (4), (7), (8) bekezdések, 3. § (3), (4) bekezdés, 4. §, 8. § (1)-(4), (6), (7), (8), (9) bekezdések, 9. §, 11. §, 11/A. §
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI.24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pontja, 2. §, 3. § (1) bekezdés (2) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1), (2), (4) bekezdés, 6/G. § h) pontja, 9. § (1) bekezdés
Az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet 7. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § , 28/B. § (4) bekezdés, 30. §, 31. §, 32. §, 36. § (1)-(2) bekezdés, 40. § (1), (2), (4) bekezdése, 40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 98. § (1), (2) bekezdés, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdés
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdés, 73. § (2)-(2a) bekezdés
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 156. § a) pontja; A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (1) bekezdés a) pontja
Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés 11. §, 24. § (1) bekezdés g), h) pontja
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.törvény 12. § (2) bekezdés
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja

Kulcsszavak

utazásszervezői tevékenység utazásközvetítői tevékenység tevékenységért felelős személy vagyoni biztosíték utazási csomag turisztikai szolgáltatások

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858