Akadálymentes verzió

Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00002

Az ügy rövid leírása

A Hivatal visszavonja az engedélyét annak az utazási vállalkozónak, és ezzel egyidejűleg törli a közhiteles hatósági nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki azt maga kéri.

Ki jogosult az eljárásra?

Az MKEH utazásszervezői és közvetítői tevékenységet végző vállalkozásokról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásában szereplő utazási vállalkozó képviseletére jogosult személy(ek), vagy az általa/uk meghatalmazott személy.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor a következő adatok megadása kötelező:
- a vállalkozás azonosíthatóságára vonatkozó adatok
- az utazási vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzékszáma,
- az utazási vállalkozás képviseletére jogosult neve, elérhetősége
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy kéri az engedélye visszavonását, és a nyilvántartásból való törlését

Milyen iratok szükségesek?

- Kérelem a hatósági engedély visszavonására és a közhiteles hatósági nyilvántartásból történő törlésére vonatkozóan;
- 10.000 Ft. eljárási díj megfizetésének igazolása;
- Nyilatkozatok az utazási vállalkozás tárgyévben a kérelem benyújtásának napjáig a belföldről külföldre, illetve külföldről külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből, a külföldi utazásszervező által összeállított külföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon történt értékesítéséből befolyt netto értékesítési árbevételének összegéről;
- Nyilatkozat az utazási vállalkozás tárgyévben a kérelem benyújtásának napjáig a belföldről belföldre történő utazást tartalmazó utazási csomag értékesítéséből befolyt netto értékesítési ár bevételének összegéről;
- Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességkor - a vis maior esetét kivéve - elutaztatta és/vagy a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint visszafizette;
- Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utasok hazautaztatásáról gondoskodott;
- Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utasok hazautaztatását biztosítani tudta/tudja, képes/képes volt az utasok el-, illetve hazautaztatására. Újabb utazásokat nem bonyolít le, újabb utazásokat nem kíván szervezni;
- Nyilatkozat arról, hogy az utazási vállalkozás az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem, vagy nem megfelelő teljesítése miatt az utazási vállalkozásnak jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene;

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért 10.000,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással, postai csekken vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10032000-00282448 számú számlája javára, Rovatkód: B36 megjelölésével történő átutalási megbízással teljesíthető.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebezésre van lehetőség.
A fellebezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Központi Szervének címezve, de a Kereskedelmi Hatóság Idegenforgalmi Osztályához kell benyújtani a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., vagy 1534 Bp. BKKP Pf. 919.
Az utazásszervezői és - közvetítői tevékenység engedélyezése kapcsán hozott határozat elleni fellebbezés eljárási díja 5.000,-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató: http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/utazasszerv
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
A közhiteles hatósági nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet hol és hogyan lehet benyújtani?
- Személyesen vagy meghatalmazott útján az MKEH Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919.) A bejelentőűrlap letölthető az MKEH honlapjáról (www.mkeh.gov.hu) illetve beszerezhető az MKEH Ügyfélkapcsolati Osztályán.
- A kérelem elektronikus úton is benyújtható, de kizárólag az ÜGYFÉLKAPUN keresztül.
- Időpont egyeztetés: Ügyfélkapcsolati Osztály (+36-1-4585-800)
A törölt vállalkozás a törlést követően kezdhet-e ismételten utazásszervezői közvetítői tevékenységet, és ha igen mennyi idő elteltével?
A saját kérésre törölt vállalkozás a törlést követően bármikor kérheti ismételten a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultságot, de az engedélyeztetési eljárást ismét le kell folytatni. Figyelem! A jogszabálysértés miatt a tevékenység gyakorlásától eltiltott vállalkozások esetén az eltiltási idő lejárta után nyújtható csak be a kérelem.
Ideiglenesen megszüntethető-e, felfüggeszthető-e az utazásszervezői közvetítői tevékenység?
A tevékenységet a jelenlegi jogszabályok alapján sem felfüggeszteni, sem ideiglenesen szüneteltetni nem lehet. Ilyen esetekben a saját kérelemre való törlésre van lehetőség.
A törlést kérő vállalkozásnak mikor kell a tevékenységet megszüntetnie?
Ha az MKEH az utazási vállalkozó engedélyét visszavonta, az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.
Az utazásszervezői tevékenység befejezését követően mikor lehet a vagyoni biztosítékot megszüntetni?
Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak a tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg.
Ha megszűnik a gazdasági társaság, elegendő-e ha a Cégbíróságon bejelentik?
Nem, a nyilvántartásban szereplő adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles az MKEH-nak írásban bejelenteni.

Fontosabb fogalmak

NINCS ADAT

Vonatkozó jogszabályok

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1), (2), (3) bekezdés a) pontja és 2. sz. melléklet 1. pontja
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1), (3), (7), (8) bekezdés, 3. § ,4. § (1) bekezdés, 9. §, 11. § (1) bekezdés b-e), i) pontja, (4), (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdés
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI.24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pontja, 2. §, 3. § (1) bekezdés (2) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1), (2) bekezdés c), 6/G. § 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § , 28/B. § (4) bekezdés, 29. § (2) a), 30. §, 31. §, 32. §, 36. § (1), (2) bekezdés, 40. § (1), (2) bekezdése, 40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 98. § (1), (2) bekezdés, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdés
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (3) bekezdése
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pont
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2)-(2a) bekezdés

Kulcsszavak

Tevékenység megszüntetése Közhiteles hatósági nyilvántartásból való törlés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858