Akadálymentes verzió

Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése

Kódszám

MKEHK00004

Az ügy rövid leírása

Az engedély módosítása az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységben bekövetkező módosulást is jelenti, mely minden esetben együtt jár a nyilvántartás adattartalmának módosulásával. Az utazási vállalkozók kötelesek az engedélyüket nem módosító, de a hatósági nyilvántartás adattartamát érintő adatváltozásokat is bejelenteni az adatváltozás bekövetkeztét követő 15 napon belül. Ezen változások bejelentése az engedély módosításával nem jár, de a hatósági nyilvántartásban megváltozott adatok vonatkozásában eljárás indul.

Ki jogosult az eljárásra?

Az MKEH utazásszervezői és/vagy közvetítői tevékenységet végző vállalkozásokról vezetett nyilvántartásában szereplő utazási vállalkozó, illetve a vállalkozás képviseletében eljáró személy, vagy az általa meghatalmazott

Milyen adatokat kell megadni?

A módosítási eljáráshoz a módosuló adatok függvényében a következő adatokat kell megadni:
- az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, telefon- és faxszámát, valamint - ha az utazási vállalkozó a tevékenységét elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi - e-mail címét,
- az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát;
- az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát;
- a szakmai tevékenységért felelős személy nevét, szakképzettségét, a szakképzettségét igazoló okirat, a minősítő vizsga, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának számát;
- a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 8. § (4) bekezdésében meghatározott árbevételeket, a tervezett árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátumát;
- az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címét, telefon- és faxszámát, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,
- az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölését

Milyen iratok szükségesek?

- Bejelentés arra vonatkozóan, hogy mely adatok módosulását kéri átvezetni az utazási vállakozó a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásában;
- 10.000 Ft eljárási díj megfizetésének igazolása (MKEH számlaszám: 10032000-00282448-00000000 Közlemény rovatba beírandó: 312 Kincstári Kód Rovatkód:B36 (a befizetés igazolása másolatban is megküldhető)
A módosuló adatok függvényében a következő dokumentumokat kell benyújtani:
- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat. Büntetlen előélet igazolása, valamint annak igazolása, hogy a vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
- Tevékenységért felelős személy büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
- Tevékenységért felelős 10 éves szakirányú, szakmai gyakorlatának vagy minősítő vizsga bizonyítványának meglétét igazoló okirat.
- Tevékenységért felelős személy szakképesítésének meglétét igazoló okirat.
- Tevékenységért felelős nyelvvizsga bizonyítványának meglétét igazoló okirat.
- Tevékenységért felelős munkaszerződése vagy foglalkoztatására irányuló egyéb jogviszonyának igazolása.
- A vállalkozás új nevére megkötött vagyoni biztosíték igazolása (amennyiben vagyoni biztosíték köteles tevékenység folytatására van jogosultsága).
- Nyilatkozat a vezető tisztségviselők, vezető beosztású munkavállalók, egyéni vállalkozók részéről a személyes adatok kezeléséről.
Tevékenységre vonatkozó változások esetén:
- Nyilatkozat az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) K. r. 4. § (2) bekezdése alapján.
- Nyilatkozat az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) K. r. 4. § (2), (3) bekezdései alapján.
- Nyilatkozat a tervezett árbevételről
- Nyilatkozat a garantált szerződésekről
- Nyilatkozat a nem menetrend szerinti járatú repülőgép igénybe vételéről.
- Nyilatkozat a vagyoni biztosíték növeléséről (Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) K. r. 8. § (9) szerinti nyilatkozat).
A vagyoni biztosíték szerződés/igazolás kiegészítéseként szükséges dokumentum:
- banktitok/biztosítási titok alóli feloldás céljából a hitelintézet részére adott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A 10.000,- Ft eljárási díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással, postai csekken, vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1000320000-00282448 számú számlája javára, Rovatkód: B36 megjelölésével történő átutalási megbízással teljesíthető.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a Magyar Kereskedelmi Engedályezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság Idegenforgalmi Osztályának.
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., vagy 1534 Bp. BKKP Pf. 919.
A határozat elleni fellebezés eljárási díja 5.000,-Ft.
Az érdemben nem elbírálható kérelmek esetében született végzés ellen benyújtott fellebbezés illetéke 3.000,-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató: http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/utazasszerv
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK):
Utazásszervező szakmai minősítő vizsga hol tehető le?
A szakmai minősítő vizsgára vonatkozó részletes tudnivalókat az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet tartalmazza. Ennek értelmében a szakmai minősítő vizsgára történő jelentkezésnek előfeltétele a megfelelő gyakorlati idő és nyelvvizsga meglétének igazolása (ld.: IKM rendelet 4. §). Az IKM rendelet 6. §-ában foglaltakra tekintettel az utazásszervezői szakmai minősítő vizsga szervezésével, lebonyolításával és a vizsgabizonyítványok nyilvántartásával az illetékes minisztérium felsőfokú oktatási intézményt bíz meg. A megbízott felsőfokú oktatási intézménynek a vizsgaidőpontokat legalább 3 hónappal a vizsga előtt meg kell hirdetnie hivatalos közlönyben, szaksajtóban és legalább egy országos napilapban. A vizsgára jelentkezőnek be kell mutatnia a vizsga típusának megfelelő szakmai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló diplomát, oklevelet vagy bizonyítványt, és a szükséges gyakorlati idő bizonyítékául szolgáló iratokat.
A minősítő vizsga szervezésével a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kara foglalkozik (Címe: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.).
Mire nyújt pénzügyi fedezetet a vagyoni biztosíték?
A vagyoni biztosíték pénzügyi fedezetet nyújt az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.
Milyen határidőkre kell figyelniük az utazási vállalkozásoknak?
Az az utazási vállalkozó, amely vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői tevékenység végzésére is rendelkezik engedéllyel:
- köteles az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (6) értelmében minden év május 31-éig a rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja (nemzetközi utazásszervezés) és c) pontja (belföldi utazásszervezés) szerinti vagyoni biztosíték köteles tevékenység/ek/ből származó megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a MKEH-nak bejelenteni.
- köteles minden év október 31-éig az MKEH-nak igazolni, hogy rendelkezik az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő – a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.
Az utazásszervezői és –közvetítői tevékenység befejezését követően mikor lehet a vagyoni biztosítékot megszüntetni?
Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak e tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg.
Ha megváltozik a gazdasági társaság székhelye, elegendő-e ha a Cégbíróságon átvezetik a címváltozást?
Nem, az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles az MKEH-nak írásban bejelenteni.

Fontosabb fogalmak

utazásszervezői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása;
utazásközvetítői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése;
utazási csomag: az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy
- a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és
- a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal, tevékenységért felelős személy: az a személy a vállalkozásnál aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott utazásszervezői minősítő vizsgával vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal.

Vonatkozó jogszabályok

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés a) pontja és 2. sz. melléklete 1. pontja;
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1), (2), (3) bekezdés, 3. § (3) , 4. § (1), (2), (3) bekezdései és 8. § (1), (2), (3) és (9) bekezdései, 9. § és 11. § bekezdés, 11/A. §, 12. § (1) bekezdés;
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI.24.) GKM rendelet 1. § (1) bek. b) pontja és (2) bekezdése b) pontja, illetve 3. § (1)-(2) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (1-(2) és (4) bekezdés valamint 6/G. § h) pontja, valamint 9. § (1) bekezdése
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § , 28/B. § (4) bekezdés, 30. §, 31. §, 32. §, 36. § (1)-(2) bekezdés, 40. § (1), (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 98. § (1), (2) bekezdés, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdés
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdés, 73. § (2)-(2a) bekezdés
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja;
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 156. § a) pontja; A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (1) bekezdés a) pont
Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, 11. §, 24. § (1) bekezdés g), h) pontja
Az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I.13.) IKM rendelet 7. § (1) bekezdése

Kulcsszavak

utazásszervezői és -közvetítői tevékenység, tevékenységért felelős személy, vagyoni biztosíték, utazási csomag

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858