Akadálymentes verzió

Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem

Kódszám

OKMIR00013

Az ügy rövid leírása

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, mint elsőfokó útlevélhatóság lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának az ellenőrzését. A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának az ellenőrzését. A konzuli tisztviselő a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadásával összefüggő közreműködői feladatai körében kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését. A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a konzuli tisztviselőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyindításra jogosult ügyfelek a magyar állampolgárok.
A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a konzuli tisztviselőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a konzuli tisztviselőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.
Amenyiben az ellenőrizní kívánt útlevél érvényes, a kérelmezőnek nem kell bemutatnia más, személyazonosság igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt (kártya formátumú vezetői engedély, személyazonosító igazolvány).
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be.Kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező útlevele mellett be kell mutatni a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványát (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek a kérelmével egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátania az útlevelét, amely tároló elemének adattartalmát a kérelmező ellenőrizni kívánja. (A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a konzuli tisztviselőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, járási hivatal, konzuli tisztviselő

Ügyintézés határideje

21 nap, de gyakorlatilag a helyszínen azonnal megtörténik

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.
A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél, - azaz a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (a továbbiakban: KEKKH)- a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy a KEKKH részére ajánlott küldeményként postára adni. A KEKKH a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 30 nap.
A bírósági felülvizsgálat illetékének mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft
A feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül, így mentesülnek az illeték előzetes lerovásának kötelezettsége alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató: a KEKKH honlapja naprakész információkat tartalmaz az útlevél ügyintézésről.
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK):
Milyen adatok találhatóak a tárolóelemben?
- A tárolóelem elektronikus formában tartalmazza az állampolgár családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát, arcképmását és aláírását;
- az útlevél típusát, számát, kiállításának keltét, érvényességi idejét, a kiadó magyar állam kódját, a kiállító hatóság nevét;
- valamint ezen fenti adatokból képzett, az állampolgár és az útlevél azonosítását lehetővé tevő, gépi olvasásra alkalmas adatsort, továbbá a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésének második mondata szerinti biometrikus adatot (második biometrikus adat).
(az érintett azonosítását valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével lehetővé tevő módon előállított személyes adata, " ujjnyomat".)

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja;
biometrikus útlevél: az az útlevél, amelynek hátoldalába tároló elem (chip) került beépítésre, amely az adatoldalon található adatokat, valamint az ujjnyomatot tartalmazza digitális formában.Magyarország a tároló elemet is tartalmazó útlevelek bevezetésével Uniós kötelezettségének tett eleget. Beépítésre került az útlevél hátsó oldalába a tároló elem, amelyen digitális formában rögzítésre került az arcképmás, mint biometrikus adat, az adatoldalon található egyéb adatokkal együtt. 2006. augusztus 29. napjától kizárólag ilyen útlevél került kiállításra Magyarországon. A második fázisban a fenti adatokon túl az ujjnyomat is rögzítésre került a tároló elemen. Az ilyen útlevelek 2009. június 28. napjától kerülnek kiállításra;
tároló elem: az útlevél – kivéve a tizenkét hónapra vagy annál rövidebb érvényességi időre szóló ideiglenes magánútlevél – biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elemet (a továbbiakban: tároló elem) tartalmaz. A tároló elem elektronikus formában tartalmazza az állampolgár családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát, arcképmását és aláírását; az útlevél típusát, számát, kiállításának keltét, érvényességi idejét, a kiadó magyar állam kódját, a kiállító hatóság nevét; valamint ezen fenti adatokból képzett, az állampolgár és az útlevél azonosítását lehetővé tevő, gépi olvasásra alkalmas adatsort.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 5. § (1) bekezdés, 7. §, 24. § (1) bekezdés a)-k) pontok, 24/A. § (1) bekezdés c) pont, 32/A. § (1) bekezdés b)-c) pontok, 41. § (2) bekezdés c) pont, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1), (3)-(4) bekezdés, 4. § (1) bekezdés a) pont, 7. § (2) bekezdés h) pont, 7. § (3) bekezdés h) pont, 18. § (1) bekezdés a)-c) pont, 18. § (3) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (6) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, 109. §, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2), (5) bekezdés, (12) bekezdés m) pont, 330. § (2) bekezdés, A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés, 6. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

biometrikus útlevél, biometrikus adatok, tárolóelem, dokumentum aláíró tanúsítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858