Akadálymentes verzió

Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00014

Az ügy rövid leírása

A kérelmező a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be különös méltánylást érdemlő okra való hivatkozással, továbbá az esetben, ha hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár.

Ki jogosult az eljárásra?

Azok a magyar állampolgárok, akik hivatalos útlevélre nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint azok a magyar állampolgárok, akik azt különös méltánylást érdemlő okból kérik.
A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú útlevelének ujjnyomatot nem kell tartalmaznia (azaz 12. életévét még nem töltötte be).
Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.
Ha a kérelmező korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adat tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés és az ujjnyomat rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi idején belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával kell az útlevelet kiállítani. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik.A tárolt biometrikus adatok alapján kiállított második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb két évig érvényes. A különös méltánylást érdemlő okból kiadott második magánútlevél érvényességi ideje egy év.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.
Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.
A kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles ujjnyomatát az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve, ha a kérelmező kiskorú és a 12. életévét még nem töltötte be, továbbá, ha a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen ,valamint az esetben, ha az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota nem teszi lehetővé).
A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, meg kell adni az okmány kézbesítésére szolgáló címet.
A kérelmezőnek érvényes magánútlevéllel kell rendelkeznie.
Be kell mutatni:
- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványát, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról,
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű magánútlevelét, ha annak visszahagyását kéri (ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható).

Milyen iratok szükségesek?

Be kell mutatni a még érvényes magánútlevelet, valamint igazolni kell, hogy a kérelmező foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár, vagy a különös méltánylást érdemlő okot, ami miatt a második magánútlevél kiállítását kéri.
Csatolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték megfizetését igazoló dokumentumot, a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát.
Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását.
Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szűlő (törvényes képviselő) közjegyző, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A második magánútlevél kiadásának illetéke 15.000,- Ft, ha az útlevelet 2 éves érvényességi idővel állítják ki;
5.000,- Ft, ha az útlevél érvényességi ideje 1 év.
A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy második magánútlevelének, továbbá az 1 éves érvényességi idővel kiállított második magánútlevél kiadásának illetéke 5.000,- Ft.
A soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000,- Ft;
sürgősségi (3 napon belüli) eljárásnál az igazgatási szolgáltatási pótdíj 29.000,- Ft;
azonnali (24 órán belüli) eljárásnál az igazgatási szolgáltatási pótdíj 39.000,- Ft.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter, Közreműködő szervezet: járási hivatal, úti okmányt előállító szerv, konzuli tisztviselő

Ügyintézés határideje

20 nap (soron kívüli eljárásban: 7 nap, sürgősségi eljárásban: 3 nap, azonnali eljárás keretében 24 óra)

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.
A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni az általános hatáskörű útlevélhatóság részére. Az általános hatáskörű útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
Az illeték mértéke végzés esetén 10.000,-Ft; határozat esetén 30.000,-Ft.
A feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül, így mentesülnek az illeték előzetes lerovásának kötelezettsége alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató: http://nyilvantarto.hu/hu/utlevel
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
Mennyi a második magánútlevél érvényességi ideje?
A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb – a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – két évig érvényes. Az útlevél iránti kérelem benyújtásakor a második biometrikus adat adására átmenetileg fizikailag képtelen személyek esetében, valamint azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé az útlevél érvényességi ideje egy év. A különös méltánylást érdemlő okból kiadott második magánútlevél érvényességi ideje egy év.
Mi számít különös méltánylást érdemlő körülménynek a második magánútlevél kiadása szempontjából?
Különös méltánylást érdemlő körülménynek számít, ha az utazás célja szerinti országba történő beutazás a meglévő magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más joghátrány érhetné.A beutazás megtagadásának vagy joghátrány okozásának lehetőségével kapcsolatban kétség esetén a külügyminiszter állásfoglalását kell kérni.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja;
második magánútlevél: annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén második magánútlevél is kiadható.
Soron kívüli eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül, sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül, azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül kiállítja az úti okmányt, illetve a magánútlevelet, második magánútlevelet.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 9. § (2), (3) bekezdés, 16. § (1) bekezdés a)-f) pont, 32/A. § (1) bekezdés a) pont, 4. §, 9. § (2) bekezdés, 7/A. §, 24/A. (1) bekezdés, 24. § (1) bekezdés a)-k) pontok,
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont, 22. § (1), (2) bekezdés, 15. § (1)-(7) bekezdés, 17. § (1) bekezdés, 18. §, 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 21/A. §, 21/B. §,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, 109. §, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (3), (5) bekezdés, (12) bekezdés m) pont, 330. § (2) bekezdés,
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés, 6. §,
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. ( VIII. 18.) BM rendelet 5. számú melléklete, 7. §,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IX. melléklet I. 2. pont, 73. § (2) bekezdés a), b) pontok, 73. § (8) bekezdés, 43. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

úti okmány, magánútlevél,második magánútlevél, különös méltánylást érdemlő körülmények, rendszeres külföldi utazással járó foglalkozás, soron kívüli, sürgősségi, azonnali eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858