Akadálymentes verzió

Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00015

Az ügy rövid leírása

A szolgálati útlevél hivatalos útlevél, amelyet a magyar állampolgárok közül az kaphat, akinek jogszabályban meghatározott munkaköre, tevékenysége ezt indokolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában a szerv vagy hivatal vezetőjének javaslatára szolgálati útlevelet kaphatnak hivatalos célú utazásuk, illetőleg kiküldetésük idejére
- a központi államigazgatási szerveknél, a Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Országgyűlés Hivatalánál, az Alkotmánybíróság Hivatalánál, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál, az Állami Számvevőszéknél, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál foglalkoztatottak;
- a bírák és az ügyészek;
- a Magyar Nemzeti Bank vezető munkatársai;
- a szomszédos államokkal fennálló vízügyi együttműködés keretében vízi munka elvégzése, vízkár vagy jégveszély elhárítása érdekében határvízen közlekedő vízügyi dolgozók.

- Emellett szolgálati útlevelet kaphat a fentiek körébe tartozó állampolgárral hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban élő házastárs és eltartott gyermek. - Az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter javaslatára szolgálati útlevelet kaphat a külföldi magyar kulturális intézetbe, kereskedelemfejlesztési irodába, illetőleg nemzeti idegenforgalmi képviselet irodájába tartós külszolgálatra kihelyezett személy, valamint a vele együtt utazó, közös háztartásban élő házastársa és eltartott gyermeke, amennyiben diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem élvez.

- Kizárólag utazásának időtartamára érvényes szolgálati útlevelet kaphat az a személy, akinek az útlevéllel történő ellátását – rendkívül indokolt esetben a személy vonatkozásában feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter javaslatára – az útlevélhatóság engedélyezi.

A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kiskorú kérelmező útlevelének ujjnyomatot nem kell tartalmaznia (azaz a kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét nem töltötte be).
Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve, ha a kérelmező írásképtelen). A kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.
A kérelmező köteles továbbá ujjnyomatát is az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve a 12 életévét még be nem töltött kérelmezőt, azt a kérelmezőt, aki ujjnyomat adására átmenetileg, vagy véglegesen fizikalilag képtelen, továbbá akinek személyes megjelenését egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé).
A kérelemben, az adatok mellett, meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet. A személyi adatok és az úti okmányhoz való jogosultság ellenőrzéséhez be kell mutatni:
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványát (magánútlevél, kártya formátumú vezetői engedély), valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát (lakcímigazolvány);
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében a magyar állampolgárságot igazoló okiratot is (Ha ilyennel nem rendelkezik, az eljáró hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt. Nem kell a magyar állampolgárságot igazolni, ha a kérelmező a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában külföldön élő magyar állampolgárként szerepel.)
- kiskorú kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve a gyámkirendelő határozatot.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában az országos hatáskörű szerv vagy hivatal vezetőjének az útlevél kiállítására irányuló, indokolt javaslatát.
Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét.
Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő, előző, le nem járt érvényességi idejű szolgálati útlevelét (kivéve, ha utazási szándékkal kéri annak visszahagyását az új útlevél átvételéig), valamint az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték megfizetését igazoló dokumentumot.
Kiskorú, gondnokolt személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetéke 7.500,- Ft, az 1 évi érvényességgel kiállított szolgálati útlevél illetéke 2.500,- Ft.
Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált szolgálati útlevél helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a fentiekben meghatározott illetékek kétszerese.
Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter. Közreműködő hatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal, (úti okmányt előállító szerv)

Ügyintézés határideje

A kérelem benyújtását követő naptól számított 20 napon belül

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen nincs helye fellebezésnek, annak bírósági felülvizsgálata kérhető.
A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, azaz az általános hatáskörű útlevélhatóságnál kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként az általános hatáskörű útlevélhatóság címére postára adni a döntés közlésétől számított 30 napon belül.
Az általános hatáskörű útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 30 nap.
A bírósági felülvizsgálat illetékének mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft
A feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül, így mentesülnek az illeték előzetes lerovásának kötelezettsége alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató: Az általános hatáskörű útlevélhatóság honlapján , illletve a Kormányzati portálon is található részletes tájékoztatás.
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK):
Mennyi ideig érvényes a szolgálati útlevél?
A jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony időtartamáig, de legfeljebb öt évig, egy év a szolgálati útlevél érvényességi ideje, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a második biometrikus adat adására a kérelmező átmenetileg fizikailag képtelen, vagy mert a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
hivatalos útlevél: a diplomata-útlevél, a külügyi szolgálati útlevél, a szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél számít hivatalos útlevélnek. A jogszabályban foglalt kivétellel [7. § (5)] a hivatalos útlevél a jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony időtartamára, de legfeljebb öt évig érvényes. A hivatalos útlevél – a diplomata-útlevél és a hajós szolgálati útlevél kivételével – kizárólag hivatalos utazás céljára használható fel.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. §, 6. § b) pont, 7/A. §, 11. §, 14. §, 16. § (1) bekezdés, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), e) pont, 27. §, 28. § (7)-(8) bekezdés, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 13. §, 14. §, 15. § (1)-(3) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, 17. § (1)-(3), (5) bekezdés, 18. §, 20. § (1) bekezdés, 21. §, 21/A. §, 23. § (2) bekezdés,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés, Melléklet IX. fejezet I/1., 8. pont, 73. § (2) bekezdés,
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés,
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (3) bekezdés, 6. §,
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 22. § (2) bekezdés, 330. § (2) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont,
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 7. §, 5. számú melléklet

Kulcsszavak

hivatalos útlevél, szolgálati útlevél, hivatalos célú utazás, kiküldetés, soron kívüli eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858