Akadálymentes verzió

Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00016

Az ügy rövid leírása

A hajós szolgálati útlevél hivatalos útlevél, amely - a hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén - külföldön tengeri vagy belvízi hajón szolgáltatot teljesítő személynek és a vele együtt utazó házastársának és eltartott gyermekének adható.

Ki jogosult az eljárásra?

Hajós szolgálati útlevél a hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén, külföldön tengeri vagy belvízi hajón szolgálatot teljesítő személynek és a vele együtt utazó házastársának és eltartott gyermekének adható.
A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú útlevelének az ujjnyomatot nem kell tartalmaznia (azaz a kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét nem töltötte be).
Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását (kivéve az írásképtelen kérelmezőt) köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Az írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.
A kérelmező köteles továbbá ujjnyomatát is az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve a 12 életévét még be nem töltött kérelmezőt, azt a kérelmezőt, aki ujjnyomat adására átmenetileg, vagy véglegesen fizikailag képtelen, továbbá akinek személyes megjelenését egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé).
A kérelemben az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet.
A személyi adatok és az úti okmányhoz való jogosultság ellenőrzéséhez be kell mutatni:
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványát (magánútlevél, kártya formátumú vezetői engedély), valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát (lakcímkártya);
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében a magyar állampolgárságot igazoló okiratot is (Ha a kérelmező állampolgárságot igazoló okirattal nem rendelkezik, az eljáró hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt. Nem kell a magyar állampolgárságot igazolni, ha a kérelmező a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában külföldön élő magyar állampolgárként szerepel.);
- kiskorú kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve a gyámkirendelő határozatot.

Milyen iratok szükségesek?

A hajón teljesítendő szolgálat a gazdálkodó szervezet hajózási engedély kivonatának, vagy cégkivonatának a bemutatásával igazolható.
Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű hajós szolgálati útlevelét (kivéve, ha utazási szándékkal annak visszahagyását kéri).
Csatolni kell továbbá az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték megfizetését igazoló dokumentumot.
Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét.
Kiskorú, vagy gondnokolt személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetéke 7.500,- Ft, az 1 évi érvényességgel kiállított hajós szolgálati útlevél illetéke 2.500,- Ft.
Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a fentiekben meghatározott illetékek kétszerese.
Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter. Közreműködő hatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal, az úti okmányt előállító szerv

Ügyintézés határideje

A kérelem benyújtását követő naptól számított 20 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.
A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél, - azaz az általános hatáskörű útlevélhatóságnál - a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy az általános hatáskörű útlevélhatóság részére ajánlott küldeményként postára adni. Az általános hatáskörű útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 30 nap.
A bírósági felülvizsgálat illetékének mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft
A feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül, így mentesülnek az illeték előzetes lerovásának kötelezettsége alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató: http://www.nyilvantarto.hu/hu/utlevel
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK):
Mennyi ideig érvényes a hajós szolgálati útlevél?
A jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony időtartamáig, de legfeljebb öt évig, egy év a hajós szolgálati útlevél érvényességi ideje, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a második biometrikus adat adására a kérelmező átmenetileg fizikailag képtelen, vagy mert a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
hivatalos útlevél: a diplomata-útlevél, a külügyi szolgálati útlevél, a szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél számít hivatalos útlevélnek. A jogszabályban foglalt kivétellel [a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (5) bekezdés ] a hivatalos útlevél a jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony időtartamára, de legfeljebb öt évig érvényes. A hivatalos útlevél – a diplomata-útlevél és a hajós szolgálati útlevél kivételével – kizárólag hivatalos utazás céljára használható fel;
hajós szolgálati útlevél: a hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén, külföldön tengeri vagy belvízi hajón szolgálatot teljesítő személynek és a vele együtt utazó házastársának és eltartott gyermekének adható hivatalos útlevél.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. §, 6. § b) pont, 7/A. §, 11. §, 15. §, 16. § (1) bekezdés, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), e) pont, 27. §, 28. § (7)-(8) bekezdés;
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 13. §, 14. § (1) bekezdés b) pont, 15. § (1)-(3) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, 17. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, 18. §, 20. §, 23. § (2) bekezdés, 21. §, 21/A. §;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, melléklet IX. fejezet I/1., 8. pont;
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatsok Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (3) bekezdés, 6. §;
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 121. §, 330. § (2) bekezdés;
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII.18.) BM rendelet 7. §, 5. számú melléklet

Kulcsszavak

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858