Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00016

Az ügy rövid leírása

A hajós szolgálati útlevél egy hivatalos útlevél, amelyet - a hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén - külföldön tengeri vagy belvízi hajón szolgáltatot teljesítő személynek és a vele együtt utazó házastársnak és eltartott gyermekének adható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Hajós szolgálati útlevél a hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén, külföldön tengeri vagy belvízi hajón szolgálatot teljesítő személynek és a vele együtt utazó házastársának és eltartott gyermekének adható.

Kizáró okok: A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú útlevelének a második biometrikus adatot nem kell tartalmaznia (a kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét nem töltötte be). Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását (kivéve az írásképtelen kérelmezőt; amennyiben az írásképtelen kérelmező kiskorú, vagy gondnokolt, kérelmét a törvényes képviselője írja alá) köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. A kérelmező köteles továbbá második biometrikus adatát is az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve a 12 életévét még be nem töltött kérelmezőt, azt a kérelmezőt, aki ujjnyomat adására átmenetileg, vagy véglegesen fizikalilag képtelen, továbbá akinek személyes megjelenését egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé). A kérelemben az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet. A személyi adatok és az úti okmányhoz való jogosultság ellenőrzéséhez be kell mutatni:
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében a magyar állampolgárságot igazoló okiratot is (kivéve ha magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, vagy okirattal nem rendelkezik, valamint ha kérelme az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült érvényes szolgálati útlevél helyett új szolgálati útlevél kiadására irányul, feltéve ha az útlevélhatóság a korábbi szolgálati útlevél visszavonására nem tett intézkedést);
- kiskorú kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve a gyámkirendelő határozatot.

Milyen iratok szükségesek?

Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű hajós szolgálati útlevelét (kivéve, ha utazási szándékkal annak visszahagyását kéri), az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték megfizetésének az igazolását. A hajón teljesítendő szolgálat a gazdálkodó szervezet hajózási engedély kivonatának, vagy cégkivonatának a bemutatásával igazolható. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét. Kiskorú, vagy gondnokolt személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

7 500 forint, az 1 évi érvényességgel kiállított hajós szolgálati útlevél illetéke 2500 forint.
Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a fentiekben meghatározott illetékek kétszerese.
Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat, az eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, vagy az eltulajdonított okmány pótlására irányul.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter. Közreműködő hatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Ügyintézés határideje

a kérelem benyújtását követő naptól számított 20 nap, sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 napon belül

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem cínmzettje.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, azaz az általános hatáskörű útlevélhatóságnál kel benyújtani.

A benyújtási határidő: A keresetlevelet a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A fellebbezési illeték mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft, illetékfeljegyzési jog

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi ideig érvényes a hajós szolgálati útlevél?
A jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony időtartamáig, de legfeljebb öt évig, egy év a hajós szolgálati útlevél érvényességi ideje, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a második biometrikus adat adására a kérelmező átmenetileg fizikailag képtelen, vagy mert a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé.
Kaphat hajós szolgálati útlevelet a hozzátartozó is? Hajós szolgálati útlevélre jogosult a hajón szolgálatot teljesítő jogosulttal együtt utazó közös háztartásban élő házastársa és eltartott gyermeke is. Mennyi idő alatt készül el a hajós szolgálati útlevél? A kérelem beérkezését követő naptól számított 20, sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 napon belül.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
hivatalos útlevél: a diplomata-útlevél, a külügyi szolgálati útlevél, a szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél számít hivatalos útlevélnek. A jogszabályban foglalt kivétellel [a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 7. § (5) bekezdés ] a hivatalos útlevél a jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony időtartamára, de legfeljebb öt évig érvényes. A hivatalos útlevél – a diplomata-útlevél és a hajós szolgálati útlevél kivételével – kizárólag hivatalos utazás céljára használható fel.
hajós szolgálati útlevél: a hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén, külföldön tengeri vagy belvízi hajón szolgálatot teljesítő személynek és a vele együtt utazó házastársának és eltartott gyermekének adható hivatalos útlevél.

Vonatkozó jogszabályok

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. §, 6. § b) pont, 7/A. §, 11. §, 15. §, 16. § (1) bekezdés, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), e) pont, 27. §, 28. § (7)-(8) bekezdés, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 13. §, 14. § (1) bekezdés b) pont, 15. § (1)-(3) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, 17. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, 18. §, 20. §, 23. § (2) bekezdés, 21. §, 21/A. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekedzés 52.,53. pont, 43. § (3) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, melléklet IX. fejezet I/1., 8. pont, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (1b) bekezdés, 33. § (1a) bekedzés, 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 121. §, 330. § (2) bekezdés, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII.18.) BM rendelet 7. §, 5. számú melléklet

Kulcsszavak

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858