Akadálymentes verzió

Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

Kódszám

OKMIR00017

Az ügy rövid leírása

A kérelmező a magánútlevél soron kívüli kiadása iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (KEKKH) nyújthat be. Soron kívüli eljárás keretében a magánútlevél a kérelem beérkezését követő naptól számított hét napon belül kiállításra kerül.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyindításra jogosult ügyfelek a magyar állampolgárok.
A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú és útlevelének ujjnyomatot nem kell tartalmaznia (azaz a kérelmező 12. életévét még nem töltötte be).
Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.
Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.
A kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles ujjnyomatát az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve a 12 életévét még be nem töltött kérelmezőt, azt a kérelmezőt, aki ujjnyomat adására átmenetileg, vagy véglegesen fizikailag képtelen, továbbá akinek személyes megjelenését egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé).
A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, meg kell adni továbbá a leadásra kerülő úti okmány számát, illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet.
Be kell mutatni:
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványát (kártya formátumú vezetői engedély), valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát (lakcímkártya);
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is (ha a külföldön élő kérelmező magyar állampolgárságot igazoló okirattal nem rendelkezik, az eljáró hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt. Nem kell a magyar állampolgárságot igazolni az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült érvényes magánútlevél helyett új útlevél kiadása esetén, ha az útlevélhatóság a magánútlevél visszavonására intézkedést nem tett, vagy ha a kérelmező adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza);
- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak visszahagyását kéri

Milyen iratok szükségesek?

Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát (ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható)
Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását.
Az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését is igazolni kell.
Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási illeték differenciált, függ az eljárás típusától, az útlevél érvényességi idejétől, valamint a kérelmező életkorától is.
A nagykorú kérelmező részére kiállított 5 évig érvényes magánútlevélnél 7.500,- Ft, a 10 évig érvényes magánútlevélnél 14.000,- Ft.
A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének, valamint az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél illetéke 2.500,- Ft.
A magánútlevél soron kívüli kiállításához az illeték megfizetése mellett igazgatási pótdíjat kell fizetni, amelynek összege 19.000,- Ft.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter. Közreműködő szervezet: járási hivatal, az úti okmányt előállító szerv, konzuli tisztviselő.

Ügyintézés határideje

7 nap (Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében a kérelem beérkezését követő naptól számított hét napon belül állítja ki.)

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen nincs helye fellebezésnek, annak bírósági felülvizsgálata kérhető.
A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, azaz az általános hatáskörű útlevélhatóságnál kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként az általános hatáskörű útlevélhatóság címére postára adni a döntés közlésétől számított 30 napon belül.
Az általános hatáskörű útlevléhatóság a keresetlevelet az ügy irataival, továbbá a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
Az illeték mértéke végzés esetén 10.000,- Ft, határozat esetén 30.000,- Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató: http://nyilvantarto.hu/hu/utlevel
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK):
Hol lehet átvenni a soron kívüli eljárásban kiállított magánútlevelet?
Belföldön a járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóság ügyfélszolgálatán személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazottja útján, illetve postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően. Külföldön az útlevél átvehető a konzuli tisztviselőnél személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton a konzuli tisztviselő által postára adva.
Hogyan kell befizetni az eljárási illetéket és a soron kívüli eljárás pótdíját?
A bankkártyás és a házipénztárba történő fizetés szabályai olyanok, mint az alapeljárásnál, azonban készpénz-átutalási megbízás esetén két különböző csekket kell kitöltenie: az eljárási illetéket a Magyar Államkincstár által kiállított csekken kell megfizetni, az igazgatási szolgáltatási pótdíj összegét készpénz-átutalási megbízás útján az általános hatáskörű útlevélhatóság által kibocsátott csekken kell megfizetni.
Mennyi a magánútlevél érvényességi ideje?
Az útlevél érvényességi ideje függ a kérelmező életkorától, illetve attól, hogy milyen érvényeségi időtartamú útlevelet igényelt a kérelmező. 6 éves kor betöltéséig 3 év, 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év, 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év, illetve kérelemre 10 év, 70 éven felülieknél 10 év. Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen, vagy ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja. Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja; soron kívüli eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül kiállítja

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. §, 5. § (1) bekezdés, 8. §, 9. §, 16. § (1) bekezdés, 21/A. §, 24. § (1) bekezdés a)-k) pont, 24/A. § (1) bekezdés a), e) pont, 27. § (3)-(4), (8) bekezdés, 28. § (7)-(8) bekezdés;
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 13. §, 14. § (1) bekezdés b) pont, 15. § (1)-(3) bekezdés, 16-18. §, 19. § (4) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 21/A. §, 23. § (2) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, 102. § (1) bekezdés;
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 22. § (2) bekezdés, 121. §, 326. § (2), (5) bekezdés, 330. § (2) bekezdés;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés, 6. §;
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3), (7) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, melléklet IX. fejezet I. 3. pont;
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés;
A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM rendelet;

Kulcsszavak

magánútlevél, útlevélhatóság, közreműködő szervezet, formanyomtatvány, soron kívüli eljárás, soron kívüli eljárás igazgatási pótdíja

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858