Akadálymentes verzió

Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

Kódszám

OKMIR00018

Az ügy rövid leírása

A kérelmező a második magánútlevél soron kívüli eljárás keretében történő kiállítására irányuló kérelmét belföldön a járási hivatalnál vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál nyújthatja be különös méltánylást érdemlő okra való hivatkozással, továbbá az esetben, ha hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár. Soron kívüli eljárásban a második magánútlevél a kérelem beérkezését követő naptól számított 7 napon belül kerül kiállításra.

Ki jogosult az eljárásra?

Azok a magyar állampolgárok, akik hivatalos útlevélre nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint azok a magyar állampolgárok, akik azt különös méltánylást érdemlő okból kérik.
A kérelmezőnek érvényes magánútlevéllel kell rendelkeznie.
A kérelem előterjesztésekor személyesen kell megjelenni.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú és útlevelének a második biometrikus adatot nem kell tartalmaznia.
Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.
Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.
A kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles ujjnyomatát az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve, ha a kérelmező kiskorú és a 12. életévét még nem töltötte be, továbbá, ha a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen, valamint azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé).
A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, meg kell adni az okmány kézbesítésére szolgáló címet.

A kérelmezőnek érvényes magánútlevéllel kell rendelkeznie.
Be kell mutatni:
- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű második magánútlevelét, kivéve ha annak visszahagyását kérte;
- ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható.

Milyen iratok szükségesek?

Be kell mutatni a még érvényes magánútlevelet, valamint igazolni kell, hogy a kérelmező foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár, vagy a különös méltánylást érdemlő okot, ami miatt a második magánútlevél kiállítását kéri.
Csatolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetését igazoló dokumentumot.
A kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát (Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását.
Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A második magánútlevél soron kívüli kiállításáért az illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat is kell fizetni.
A második magánútlevél kiadásának illetéke 15.000,- Ft, ha az útlevelet 2 éves érvényességi idővel állítják ki.
Ha az útlevél érvényességi ideje 1 év, a kiadás illetéke 5.000,- Ft.
A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy második magánútlevelének, továbbá az 1 éves érvényességi idővel kiállított második magánútlevél kiadásának illetéke 5.000,- Ft.
Soron kívüli (7 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000,- Ft.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. Közreműködő szervezet: járási hivatal, az úti okmányt előállító szerv, konzuli tisztviselő.

Ügyintézés határideje

A kérelem megérkezését követő naptól számított 7 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen nincs helye fellebezésnek, kizárólag bírósági úton támadható meg.
A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, azaz a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (a továbbiakban: KEKKH) kell benyújtani, vagy a KEKKH címére ajánlott küldeményként postára adni a döntés közlésétől számított 30 napon belül. A KEKKH a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
Az illeték mértéke végzés esetén 10.000,- Ft, határozat esetén 30.000,- Ft.
A feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül, így mentesülnek az illeték előzetes lerovásának kötelezettsége alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató: http://nyilvantarto.hu/hu/utlevel
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK):
Hol lehet átvenni a soron kívüli eljárásban kiállított magánútlevelet?
Belföldön a járási hivatalnál, illetve a KEKKH Ügyfélszolgálati Irodájában (Központi Okmányiroda) személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően. Külföldön az útlevél átvehető a konzuli tisztviselőnél személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján, illetve postai úton a konzuli tisztviselő által postára adva.
Hogyan kell befizetni az eljárási illetéket és a soron kívüli eljárás pótdíját?
A bankkártyás és a házipénztárba történő fizetés szabályai olyanok, mint az alapeljárásnál, azonban készpénz-átutalási megbízás esetén az ügyfélnek két különböző csekket kell kitöltenie: az eljárási illetéket a Magyar Államkincstár által kiállított csekken kell megfizetni, az igazgatási szolgáltatási pótdíj összegét készpénz-átutalási megbízás útján a KEKKH által kibocsátott csekken kell megfizetni.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja;
biometrikus útlevél: az az útlevél, amelynek hátoldalába tároló elem (chip) került beépítésre, amely az adatoldalon található adatokat, valamint az ujjnyomatot tartalmazza digitális formában. Magyarország a tároló elemet is tartalmazó útlevelek bevezetésével Uniós kötelezettségének tett eleget. Beépítésre került az útlevél hátsó oldalába a tároló elem, amelyen digitális formában rögzítésre került az arcképmás, mint biometrikus adat, az adatoldalon található egyéb adatokkal együtt. 2006. augusztus 29. napjától kizárólag ilyen útlevél került kiállításra Magyarországon.
A második fázisban a fenti adatokon túl az ujjnyomat is rögzítésre került a tároló elemen. Az ilyen útlevelek 2009. június 28. napjától kerülnek kiállításra.
Soron kívüli eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül, sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül, azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül kiállítja a magánútlevelet, második magánútlevelet.
második magánútlevél: annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár - az ezt bizonyító igazolás alapján -, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri második magánútlevél is kiadható.
NEM TUDTAM SORKIZÁRTRA VÁLTANI A CELLA ADATTARTALMÁT

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. §, 7/A. §, 9. § (2)-(3) bekezdés, 16. § (1) bekezdés a)-f) pont, 21/A. § (1)-(3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés a)-k) pontok, 24/A. § (1) bekezdés, 32/A. § (1) bekezdés a) pont;
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pont, 7. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. § (1) bekezdés b) pont, 15. § (1)-(7) bekezdés, 17. § (1) bekezdés, 18. §, 21. § (2) bekezdés, 21/A. §, 21/B. §, 22. § (1)-(2) bekezdés, 23. § (2) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 109. §, 100. § (1) bekezdés e) pont;
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (3), (5) bekezdés, (12) bekezdés m) pont, 330. § (2) bekezdés;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés, 6. §;
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 5. számú melléklet, 7. §;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IX. melléklet I. 2. pont, 43. § (3) bekezdés, 73. § (2) bekezdés a), b) pontok, (8) bekezdés;
A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet I. pont;

Kulcsszavak

úti okmány, magánútlevél,második magánútlevél, különös méltánylást érdemlő körülmények, rendszeres külföldi utazással járó foglalkozás, soron kívüli eljárás, igazgatási szolgáltatási pótdíj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858