Akadálymentes verzió

Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

Kódszám

OKMIR00021

Az ügy rövid leírása

Az útlevélhatóság erre irányuló kérelemre a magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében (3 napon belül) adja ki.
A magánútlevél sürgősségi eljárásban történő kiadásáért az ügyfél az illetékekről szóló törvényben meghatározott illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat köteles fizetni.
A kérelmező magánútlevél sürgősségi kiállítása iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál nyújthat be.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügy indítására magyar állampolgárok jogosultak.
A kérelem előterjesztésekor főszabály szerint személyesen kell megjelenni.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú és útlevelének az ujjnyomatot nem kell tartalmaznia (azaz 12. életévét még nem töltötte be).
Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.
Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.
A kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles ujjnyomatát az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve, ha a kérelmező kiskorú és a 12. életévét még nem töltötte be, továbbá, ha a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen ,valamint az esetben, ha az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota nem teszi lehetővé).
A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, meg kell adni továbbá a leadásra kerülő úti okmány betűjelét, számát.
Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a rendelkezésre bocsátandó adatok igazolására be kell mutatni:
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványát (útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély), valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát (lakcímkártya);
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát (ha a hivatkozot okirat nem áll a kérelmező rendelkezésére az útlevélhatóság, vagy az eljárásban közreműködő hatóság hivatalból intézkedik a személyazonosság megállapítása érdekében), valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is (ha ilyennel nem rendelkezik, az eljáró hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, azonban a magyar állampolgárságot nem kell igazolni az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült érvényes magánútlevél helyett új útlevél kiadása esetén, ha az útlevélhatóság a magánútlevél visszavonására intézkedést nem tett, vagy ha a kérelmező adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza);
- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak visszahagyását kéri (nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült; feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették).

Milyen iratok szükségesek?


Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték megfizetését igazoló dokumetumot, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetését is igazolni kell.
A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni.
Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell a kérelmező igazolványképét.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőknek) a közjegyző, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási illeték differenciált, függ az eljárás típusától, az útlevél érvényességi idejétől, valamint a kérelmező életkorától. A nagykorú kérelmező részére kiállított 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint, 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének, valamint az 1 éves érvényességi idővel kiállított magánútlevél illetéke 2500 forint.
A magánútlevél sürgősségi eljárás keretében történő kiállításához a fentiekben megjelölt illeték megfizetésén felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni, amelynek összege 29.000 forint. A rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét és a sürgősségi eljárásért fizetendő 29.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell megfizetni, ha az új okmány elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra.
A járási hivatalnál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.
Az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az általános hatáskörű útlevélhatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla javára történő átutalással, fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú útlevélhatóság: külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter. Közreműködő szervezet: járási hivatal (úti okmányt előállító szerv)

Ügyintézés határideje

A kérelem benyújtásától számított 3 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.
A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél, - azaz az általános hatásjörű útlevélhatóságnál - a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy az általános hatáskörű útlevélhatóság részére ajánlott küldeményként postára adni. Az általános hatáskörű útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 30 nap.
A bírósági felülvizsgálat illetékének mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft
A feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül, így mentesülnek az illeték előzetes lerovásának kötelezettsége alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az általános hatáskörű útlevélhatóság honlapján, illletve a Kormányzati portálon is található tájékoztatás: http://nyilvantarto.hu/hu/utlevel, https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410010/Utazasi_okmanyok20091202.html?ugy=maganutlev.html#topicissue

A sürgősségi eljárásban hány napon belül kell kiállítani az útlevelet?
Az általános hatáskörű útlevélhatóság a sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül kiállítja a magánútlevelet.
Hol lehet átvenni a sürgősségi eljárásban kiállított magánútlevelet?
Sürgősségi kiállítású úti okmányt a Budapest Főváros Kormányhivatalán személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet átvenni.
Hogy kell befizetni az eljárási illetéket és a sürgősségi eljárás pótdíját?
A bankkártyás és a házipénztárba történő fizetés szabályai olyanok, mint az alapeljárásnál, azonban készpénz-átutalási megbízás esetén két különböző csekket kell kitöltenie: az eljárási illetéket a Magyar Államkincstár által kiállított csekken kell megfizetni, az igazgatási szolgáltatási pótdíj összegét készpénz-átutalási megbízás útján az általános hatáskörű útlevélhatóság által kibocsátott csekken kell megfizetni.
Mennyi a magánútlevél érvényességi ideje?
Az útlevél érvényességi ideje függ a kérelmező életkorától, illetve attól, hogy milyen érvényességi időtartamú útlevelet igényelt a kérelmező. 6 éves kor betöltéséig 3 év, 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év, 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év, illetve kérelemre 10 év, 70 éven felülieknél 10 év. Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja. Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat. Útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja.
igazgatási szolgáltatási pótdíj: a soron kívüli, sürgősségi, valamint az azonnali eljárás lefolytatására irányuló kérelmek esetében az útlevél kiállításáért a szokásos illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat is kell fizetni. Sürgősségi eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül kiállítja.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 1. § (4) bekezdés, 4. § a)-b) pont, 5. § (1), (4) bekezdés, 8. §, 16. § (1) bekezdés, 19. § (3) bekezdés, 21/A. §, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), c), e) pont, 26. § (1) bekezdés b) pont, 27. §, 28. §,
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 3. § (2) bekezdés c) pont, 7. § (1) bekezdés, 13. §, 14. § (1) bekezdés b) pont, 15. § (1)-(3) bekezdések, 17. §, 18. §, 21/A. §, 23. § (2) bekezdés a) pont, 24. § (4), (6) bekezdés, 25. § (5) bekezdés, 27. §,
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 5. sz. melléklete, 7. §,
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése, 6. §,
A Tanács 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról 1. cikk (2a) bekezdés, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IX. melléklet I. 4., 9. pont, 43. § (3) bekezdés, 73.§ (2) bekezdés,
A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet II. pont, 2-3. §,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 121. §, 330. §,
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2. § (1)-(2), (6) bekezdés, 3. §, 4. § (1), (3) bekezdés

Kulcsszavak

magánútlevél, útlevél, sürgősségi eljárás, gyorsított eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858