Akadálymentes verzió

Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00094

Az ügy rövid leírása

A központi adatkezelő szerv (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálatások Központi Hivatala) természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén az útiokmány-nyilvántartásból adatot szolgáltathat arra vonatkozóan, hogy
az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal;
az úti okmány birtokosának családi és utónevéről - ideértve a születési családi és utónevet is;
az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről;
törvény, illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult adatkérő részére az érintett arcképmásáról és saját kezű aláírásáról is, de a személyazonosítást követően ezen adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az érintett a további adatkezeléshez hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi.

Az úti okmány okmányazonosítóját megjelölő kérelmező részére a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is adatszolgáltatás teljesíthető az úti okmány kiadásáról, cseréjéről, visszavonásáról, érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényéről.

Ha a kérelmező a saját, az útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról kér tájékoztatást, a kérelemre és annak teljesítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ki jogosult az eljárásra?

Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Az ügyben képviselő útján is el lehet járni.

Milyen adatokat kell megadni?

Amennyiben a kérelmező - a KEKKH honlapján elérhető formanyomtatvány kitöltése nélkül - saját, útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról kér tájékoztatást (saját kezű aláírásával ellátott, személyi adatait /név, születési hely, idő, anyja neve/ és lakcímét, valamint az érintett adatok körét tartalmazó) kérelmében erre kell hivatkoznia. A kérelemben meg kell jelölni, ha a tájékoztatást hatósági bizonyítvány formájában kéri.

A formanyomtatvány a KEKKH honlapján (http://www.kekkh.gov.hu/hu/adatszolgaltatas_utiokmanyok) a "Szükséges iratok" alcím alatt található linkre kattintva érhető el.

Ha a kérelmező nem a saját adataira vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelmet nyújt be, vagy ha a kérelmező a saját adataira vonatkozó adatszolgáltatás keretében hatósági bizonyítvány kiállítását is kéri, akkor a következő adatokat kell megjelölnie a kötelezően kitöltendő formanyomtatványon:
I. Annak megjelölése, hogy a kérelmező természetes személy, állami szerv vagy más jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
II. Annak megjelölése, hogy a kérelmező saját adataira vonatkozóan vagy más személyre vonatkozóan kér adatszolgáltatást.
III. Kérelmező / adatszolgáltatással érintett személy / kérelmező képviseletében eljáró személy
1. Családi és utóneve;
2. Születési helye és ideje;
3. Anyja születési családi és utóneve;
4. Lakcíme, székhelye.
IV. Ha az adatszolgáltatást állami szerv kérelmezi, az állami szerv kérelmező adatai.
V. Adatszolgáltatás tárgya
1. az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal;
2. az úti okmány birtokosának családi és utóneve - ideértve a születési családi és utónevet is -;
3. az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének ténye;
4. érintett arcképmása és saját kezű aláírása;
5. egyéb adatok, ha a kérelmező saját adataira vonatkozóan hatósági bizonyítvány kiállítását kéri.
VI. Adatszolgáltatás célja és jogalapja. (Amennyiben a kérelmező az úti okmány azonosítóját adja meg és a kérelem az úti okmány kiadásának, cseréjének, visszavonásának, érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényére vonatkozó adat szolgáltatására irányul, célt és jogalapot nem kell megjelölni.)
VII. Úti okmány
1. Típusa;
2. Száma.
VIII. Az érintett személy hozzájáruló nyilatkozata az arcképmás és saját kezű aláírásának továbbításához.
IX. Adatszolgáltatás teljesítésének módja
1. hatósági bizonyítvány;
2. nem hivatalos igazolás.

Milyen iratok szükségesek?

Az adatfelhasználás célját, jogalapját igazoló dokumentum, képviseleti jogosultságot igazoló okirat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kérelmező saját, útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról történő tájékoztatása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a KEKKH-hoz még nem nyújtott be. (Az úti okmányok nyilvántartásából a kérelmező saját adatáról hatósági bizonyítvány kiállítása 2.750 Ft/adattétel.)

Az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyet a Központi Hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy az általa megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámla javára történő átutalási megbízással, illetőleg készpénz-átutalási megbízással való megfizetéssel lehet teljesíteni.
A díj az alábbiak szerint fizetendő:
1. Egyedi adatszolgáltatás - egy eljárásban kért, egy főre vagy egy úti okmányra vonatkozó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás díja:
1.1. Annak tényéről, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal 2.000 Ft/adattétel
1.2. Az úti okmány birtokosának családi és utónevéről (leánykori családi és utónevéről is) 2.000 Ft/adattétel
1.3. Az úti okmány elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről 2.000 Ft/adattétel
2. Az egy eljárásban kért legalább 20 főre vagy úti okmányra vonatkozó adatot tartalmazó adatszolgáltatás díja az 1.1., 1.2., 1.3. pontok esetében 730 Ft/adattétel
3. Az érintett személy arcképmásáról vagy saját kezű aláírásáról szolgáltatott adat 2.750 Ft/adattétel
4. Az úti okmányok nyilvántartásából a kérelmező saját adatáról hatósági bizonyítvány kiállítása 2.750 Ft/adattétel

Hol intézhetem el?

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyintézés határideje

Ha az adatszolgáltatás iránti kérelemben hatósági bizonyítvány kiállítását nem kérik, az adatszolgáltatás ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő naptól számított 20 nap.
Amennyiben az adatszolgáltatás iráni kérelemben hatósági bizonyítvány kiállítását kérik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül kell kiadni.
Amennyiben a kérelem az ügyfél saját, útlevélhatóság által nyilvántarott adatáról történő tájékoztatásra irányul az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül megadni a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.
A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél, - azaz a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (a továbbiakban: KEKKH)- a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy a KEKKH részére ajánlott küldeményként postára adni. A KEKKH a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 30 nap.
A bírósági felülvizsgálat illetékének mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft
A feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül, így mentesülnek az illeték előzetes lerovásának kötelezettsége alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapján: http://www.kekkh.gov.hu/hu/adatszolgaltatas_utiokmanyok

Az adatok milyen köréről szolgáltatható információ?
Az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén arról, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal; adott úti okmány birtokosának mi a családi és az utóneve, továbbá mi a születési családi és utóneve; adott úti okmány elveszetésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megkerülésének tényéről; törvény illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult adatszolgáltatást kérhet az érintett arcképmásáról és saját kezű aláírásáról is, azonban ezen adatokat a személyazonosítást követően haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az érintett a további adatkezeléshez hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi.
A felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is teljesíthető adatszolgáltatás az úti okmány okmányazonosítóját megjelölő kérelmező részére az úti okmány: kiadásáról, cseréjéről, visszavonásáról, érvényességének tényéről, elvesztésének tényéről, eltulajdonításának tényéről, megsemmisülésének tényéről, találásának tényéről, megkerülésének tényéről.
Mennyibe kerül az adatszolgáltatás?
Ingyenes az adatszolgáltatás, ha a kérelmező saját, az útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról kér adatszolgáltatást nem hatósági bizonyítvány formájában; a törvényes képviselő a kiskorúra, a gyám a gyámoltra, a gondnok a gondnokoltra vonatkozóan kér adatszolgáltatást az útlevélhatóság által nyilvántartott adatokról nem hatósági bizonyítvány formájában; 2.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni azért az adatért, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal; az úti okmány birtokosának családi és utónevéről (leánykori családi és utónevéről is); az úti okmány elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről; 2.750 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: az útlevélhatóság által nyilvántartott bármely, saját adatra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállításáért; az érintett személy arcképmásáról, vagy saját kezű aláírásáról szolgáltatott adatért.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 28. § (1)-(2b) bekezdés, 28. § (1)-(6) bekezdés, 24/A. § (1) bekezdés c) pont, 24. §, 27. §
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. §
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. §-38/C. §, 71-74. §, 100. § (1) bekezdés e) pont, 109. §, 126. § (1) bekezdés d) pont,
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2), (5) bekezdés, (12) bekezdés m) pont, 330. § (2) bekezdés,
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekedés, 6. §,
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 8. § és 3. számú melléklet,
Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001. BM rendelet 2. § (1) bekezdés, 5. § (1), (3) bekezdés, 3. számú melléklet,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés,
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1)-(2) bekezdések, 165. §,
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166.-167. §

Kulcsszavak

úti okmány, útlevél, adatfelhasználás célja és jogalapja, okmányazonosító, igazgatási szolgáltatási díj, saját adat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858