Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem.

Kódszám

OKMIR00095

Az ügy rövid leírása

Kiskorú úti okmányát vissza kell vonni, ha azt a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult bármelyik szülő azért kéri, mert az úti okmány kiadásához való hozzájárulását visszavonta, vagy ha a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő azért kéri, mert a másik szülő - akinek a szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel - a kiskorú úti okmányát a felügyeleti jog szünetelése alatt vagy megszűnését követően nem adta át.

Ki jogosult az eljárásra?

A szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő.
Az ügyben képviselő útján is el lehet járni

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell a kiskorú, valamint a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő személyi adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő) és lakcímét, valamint a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő saját kezű aláírását.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a szülői felügyeleti jog gyakorlására való jogosultságot igazoló okiratot (megállapodás, gyámhatóság vagy bíróság döntése, továbbá a szülői felügyeleti jog közös gyakorlása esetén - egyéb okirat hiányában - nyilatkozat).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték és díjmentes.

Hol intézhetem el?

Általános hatáskörű útlevélhatóság

Ügyintézés határideje

A kérelem hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.
A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél, - azaz az általános hatáskörű útlevélhatóságnál - a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy az általános hatáskörű útlevélhatóság részére ajánlott küldeményként postára adni. Az általlános hatáskörű útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 30 nap.
A bírósági felülvizsgálat illetékének mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft
A feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül, így mentesülnek az illeték előzetes lerovásának kötelezettsége alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Általános hatáskörű útlevélhatóság

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja
szülői felügyeleti jog: a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában
szülői felügyeleti jog szünetelése:
- ha a szülő cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében korlátozva van, ha a szülő ismeretlen helyen távol van, vagy ténylegesen akadályozva van,
- ha a bíróság a gyermeket harmadik személynél helyezte el, ha a szülő hathetes életkoránál fiatalabb gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához járult hozzá,
- ha a gyermeket a gyámhatóság átmeneti nevelésbe vette, ha a gyámhatóság a gyermek családba fogadásához hozzájárult,
- ha a szülővel szemben a bíróság a gyermek sérelmére elkövetett cselekmény miatt büntetőeljárási kényszerintézkedésként távoltartást rendelt el, a kényszerintézkedés időtartamáig,
- ha a szülővel szemben a rendőrség vagy a bíróság a gyermek, illetve a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója sérelmére elkövetett, külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző távoltartó határozatot, megelőző távoltartó határozatot hozott.
a szülői felügyelet megszüntetése, illetőleg a gyermek elhelyezése iránti per jogerős befejezéséig szünetel a szülői felügyelete annak, akinek a gyermekét a gyámhatóság ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más személynél, illetőleg nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezte el.
a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben való döntés kivételével szünetel a szülői felügyelete annak a szülőnek, akinek gyermeke a különélő másik szülőnél van elhelyezve, de szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg. Nem szünetel a szülői felügyelet, ha a szülők vagy a bíróság a közös szülői felügyeletről döntött.

szülői felügyeleti jog megszüntetése: ha a szülő felróható magatartásával gyermeke javát, különösen testi jólétét, értelmi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan sérti vagy veszélyezteti,
ha a gyermeket más személynél helyezték el, vagy átmeneti nevelésbe vették és a szülő felróhatóan gyermeke érdekét súlyosan sértő módon nem működik együtt a gyermekét gondozó nevelőszülővel vagy intézménnyel, gyermekével nem tart kapcsolatot, továbbá magatartásán, életvitelén, körülményein az átmeneti nevelés megszüntetése céljából nem változtat,
ha a szülőt a bíróság valamelyik gyermeke személye ellen elkövetett szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélte.
A bíróság a szülői felügyeletet abból az okból is megszüntetheti, hogy a szülő életközösségben él a felügyelettől megfosztott másik szülővel és ezért alaposan tartani lehet attól, hogy a felügyeletet nem fogja a gyermek érdekének megfelelően ellátni.
Ha a bíróság a szülői felügyeletet a szülő mindegyik gyermeke tekintetében megszüntette, a megszüntető határozat hatálya kihat a később született gyermekre is.
Az, aki szülői felügyeletet megszüntető jogerős ítélet hatálya alatt áll, nem fogadhat örökbe, gyámságot nem viselhet, gyermek nála nem helyezhető el és nincs joga arra, hogy gyermekével kapcsolatot tartson.
jogerő: a keresettel érvényesített jog tárgyában hozott ítélet jogereje kizárja, hogy ugyanabból a tényalapból származó ugyanazon jog iránt ugyanazok a felek - ideértve azok jogutódait is - egymás ellen új keresetet indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá tehessék (anyagi jogerő)

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. §, 19. § (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés a), c), d) pontok, 5. § (4) bekezdés, 20. § (1) bekezdés i) pont, 27. § (5) bekezdés, 13.-20. §,
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34-38/C. §, 71-74. §, 100. § (1) bekezdés e) pont, 109. §, 126. (1) bekezdés d) pont,
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2), (5) bekezdés, 12. § m) pont, 229. § (1) bekezdés, 330. § (2) bekezdés,
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés,
A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 71. § (2) bekezdés, 88-92. §
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:164. § (1) bekezdés; 4:165. § (1) és (2) bekezdés, 4: 166.§, 4:167.§ (1) és (2) bekezdés.

Kulcsszavak

útlevél, szülői felügyleti jog

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858