Akadálymentes verzió

Útiokmány igénylése
(magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban)

Kódszám

OKMIR00110

Az ügy rövid leírása

A kérelmező a magánútlevél azonnali eljárásban történő kiállítása iránti kérelmet a járási hivatalnál, vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál nyújthatja be. Az azonnali eljárásban igényelt útlevél a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül kerül kiállításra.

Ki jogosult az eljárásra?

A jogosultak köre: magyar állampolgárok
A kérelem előterjesztésekor főszabály szerint személyesen kell megjelenni. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú és útlevelének az ujjnyomatot nem kell tartalmaznia (azaz 12. életévét még nem töltötte be).
Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.
A kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles ujjnyomatát az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve, ha a kérelmező a 12. életévét még nem töltötte be, illetve ha a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor ujjnyomat adaására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen, valamint, ha személyes megjelenését - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapota nem teszi lehetővé).
A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, meg kell adni továbbá a leadásra kerülő úti okmány számát, illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet.
Be kell mutatni:
- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványát (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát (lakcímigazolvány);
- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is. (Ha a kérelmező állampolgárságot igazoló okirattal nem rendelkezik, az eljáró hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt) A magyar állampolgárságot nem kell igazolni, ha a kérelmező a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában külföldön élő magyar állampolgárként szerepel, továbbá az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült érvényes magánútlevél helyett új útlevél kiadása esetén, ha az útlevélhatóság a magánútlevél visszavonására intézkedést nem tett;
- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványát, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak visszahagyását kéri (ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható);

Milyen iratok szükségesek?

Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, valamint illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését is igazolni kell. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását.
Ha a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási költség differenciált, függ az útlevél érvényességi idejétől, valamint a kérelmező életkorától is. A nagykorú kérelmező részére kiállított 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint illeték + 39 000 forint igazgatási szolgáltatási pótdíj, 10 évig érvényes magánútlevélnél 14 000 forint illeték + 39 000 forint igazgatási szolgáltatási pótdíj. Azonnali eljárásban a kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének, valamint az 1 éves érvényességi idővel kiállított (ujjnyomatot nem tartalmazó) magánútlevél illetéke 2500 forint az igazgatási szolgáltatási pótdíj + 39 000 forint.
Illetékmentes az eljárás, ha útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokat. A KEKKH-nál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási pótdíjakat az általános hatáskörű útlevélhatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy az általános hatáskörű útlevélhatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú kincstári célelőirányzat- felhasználási keretszámla javára történő átutalással, fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni.

Hol intézhetem el?


Általános hatáskörű útlevélhatóság, járási hivatal

Ügyintézés határideje

A kérelem benyújtásától számított 24 órán belül.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.
A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél, - azaz az általános hatáskörű útlevélhatóságnál - a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy az általános hatáskörű útlevélhatóság részére ajánlott küldeményként postára adni. Az általános hatáskörű útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 30 nap.
A bírósági felülvizsgálat illetékének mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft
A feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül, így mentesülnek az illeték előzetes lerovásának kötelezettsége alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató:
Az általános hatáskörű útlevélhatóság honlapján, illetve a Kormányzati Portálon találhatók tájékoztatások: http://nyilvantarto.hu/hu/utlevel, https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410010/Utazasi_okmanyok20091202.html?ugy=maganutlev.html#topicissue
GY.I.K. (Gyakran Ismételt Kérdések)
Milyen okmányokkal lehet külföldre utazni?

Érvényes úti okmánnyal, azaz magánútlevéllel, ideiglenes magánútlevéllel, diplomata útlevéllel, külügyi szolgálati útlevéllel, szolgálati útlevéllel, hajós szolgálati útlevéllel a világ bármely országába lehet utazni. Uniós tagságunkból fakadóan érvényes személyazonosító igazolvánnyal az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállamok területére beléphetünk, illetve a tagállamok között gyakorolhatjuk a külföldre utazás jogát. Emellett nemzetközi szerződésekből fakadóan érvényes személyazonosító igazolvánnyal utazhatunk Andorrába, Horvátországba, Svájcba (ide kizárólag a kártyaformátumú személyazonosító igazolvánnyal lehet utazni). Emellett Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Montenegróba és Szerbiába is utazhatunk érvényes személyazonosító igazolvánnyal. Andorra, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Írország, Liechtenstein, Macedónia, Montenegró, Nagy-Britannia, Románia, Svájc, Szerbia esetében kizárólag a kijelölt határátkelőhelyeken és határellenőrzés mellett lehet az országhatárt átlépni. A magyar állampolgár nemzetközi szerződésben meghatározott országok területére történő beutazáskor a nemzetközi szerződésben meghatározott lejárt érvényességű úti okmánnyal vagy lejárt érvényességű személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát.
Mennyi a magánútlevél érvényességi ideje?
Az útlevél érvényességi ideje, függ a kérelmező életkorától, illetve attól, hogy milyen érvényességi időtartamú útlevelet igényelt a kérelmező. 6 éves kor betöltéséig 3 év, 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év, 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év, illetve kérelemre 10 év, 70 éven felülieknél 10 év. Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja. Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok.
Benyújthatja az útlevél iránti kérelmet meghatalmazott is?
Nem, útlevelet csak személyesen lehet igényelni, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja.
Mit tehetek, ha megtagadták az útlevél kiállítását?
Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta. A keresetlevelet a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmi elemekkel jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 forint. A határozat bírósági felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül dönt.
Sürgősen szükségem lenne az útlevélre, hogyan tudom minél előbb megkapni az útlevelet?
Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli), sürgősségi (3 napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19.000 Ft, sürgősségi eljárásban 29.000 Ft, azonnali eljárásban 39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál nyújtható be.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja;
ideiglenes magánútlevél: A magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, ha az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és az utazásig magánútlevél nem állítható ki. Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal, ha az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki. Az ideiglenes magánútlevél Magyarország területére történő egyszeri beutazásra jogosít.
biometrikus útlevél: az az útlevél, amelynek hátoldalába tároló elem (chip) került beépítésre, amely az adatoldalon található adatokat, valamint az ujjnyomatot tartalmazza digitális formában. Magyarország a tároló elemet is tartalmazó útlevelek bevezetésével Uniós kötelezettségének tett eleget. Beépítésre került az útlevél hátsó oldalába a tároló elem, amelyen digitális formában rögzítésre került az arcképmás, mint biometrikus adat, az adatoldalon található egyéb adatokkal együtt. 2006. augusztus 29. napjától kizárólag ilyen útlevél került kiállításra Magyarországon. A második fázisban a fenti adatokon túl az ujjnyomat is rögzítésre került a tároló elemen. Az ilyen útlevelek 2009. június 28. napjától kerülnek kiállításra.
Soron kívüli eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül, sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül, azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül kiállítja a magánútlevelet, második magánútlevelet.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 1. §, 4. § a)-b) pont, 10. §, 5. § (1) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 21/A. §, 26. § (1a) bekezdés, 24. §, 26. § (1) bekezdés, 27. §, 28. §, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrejhajtsááról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 13. §, 14. § (1) bekezdés c) pont, 15. § (1)-(3) bekezdés, 16-18. §, 19. § (4) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 21/A. §, 21/B. §, 23. § (2a) bekezdés, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3), (7), 73. § (2), (4) bekezdés, melléklet IX. fejezet I/5. pont, a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdés, az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2. § (1)-(2), (6) bekezdés, 3. §, 4. § (1), (3) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, a Közigazgatás és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szólkó 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés, 6. §, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 121. §, 326. § (2) bekezdés, 330. §

Kulcsszavak

úti okmány, magánútlevél, útlevél

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858