Akadálymentes verzió

Útiokmány igénylés
(az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás)

Kódszám

OKMIR00112

Az ügy rövid leírása

A kérelmező elekronikus úton nyújthatja be kérelmét, ha a korábbi útlevelének kiállítása iránti kérelem benyújtásakor hozzájárult ujjnyomat adata tárolásához. A magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése esetén a Webes Ügysegéd alkalmazás segítségével, Ügyfélkapus bejelentkezést követően nyújtható be a kérelem. Az új útlevél az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült útlevél érvényességi idejéig lesz érvényes.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyindításra jogosultak köre: ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magyar állampolgárok.
Az ügyfélnek saját magának ügyfélkapuján keresztül kell benyújtania kérelmét, képviseletre nincs lehetőség.
(Az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült útlevél pótlása iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be.)

Milyen adatokat kell megadni?

Elektronikus úton a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél akkor pótolható, ha: az útlevél elveszett, eltulajdonították, megsemmisült, a kérelmező rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, a kérelmező kérelmét saját maga nyújtja be, azaz képviselő útján nem igényelhető útlevél;
akinek adataiban nem következett be változás (a Személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő kérelmező esetén: az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült útlevélben szereplő adatok megegyeznek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő aktuális adatokkal, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő kérelmező esetén: az elektronikus kérelemben megadott adatok megegyeznek a pótlandó útlevélben szereplő adatokkal), a pótlandó útlevél - a vesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetét kivéve - a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény alapján érvényes, a pótlandó útlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult, vagy a pótlandó útlevél kérelmezésekor a következő okokból nem történt ujjnyomat felvételezése: a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését- a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint- egészségi állapota nem tette lehetővé;
a pótlandó útlevél igénylésére 2013. január 1-jét követően került sor, a pótlandó útlevél a pótlás iránti kérelem benyújtásának napját követő legalább 20 napig lejárati idő szempontjából érvényes

Milyen iratok szükségesek?

"NINCS ADAT"

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Ha pótlás oka a korábbi útlevél elvesztése, megsemmisülése
Magánútlevél pótlása
• 14.-18. életév közöttiek, valamint 70.év felettiek esetén 5000 forint
• 18.-70. életév közöttiek esetén (5 éves érvényességi idejű okmány) 15000 forint
• 18.-70. életév közöttiek esetén (10 éves érvényességi idejű okmány) 28000 forint
Szolgálati útlevél 15000 forint
Hajós szolgálati útlevél 15000 forint
Az egy évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél 5000 forint
A legfeljebb két évig érvényes második magánútlevél a 18. és 70. életév közöttiek esetén 30000 forint
Az egy évig érvényes második magánútlevél 10000 forint

Ha a pótlás oka a korábbi útlevél eltulajdonítása
Magánútlevél pótlása
• 18. életév betöltését megelőzően, valamint 70.év felettiek esetén 2500 forint
• 18.-70. életév közöttiek esetén (5 éves érvényességi idejű okmány) 7500 forint
• 18.-70. életév közöttiek esetén (10 éves érvényességi idejű okmány) 14000 forint
Szolgálati útlevél 7500 forint
Hajós szolgálati útlevél 7500 forint
Az egy évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél 2500 forint
A legfeljebb két évig érvényes második magánútlevél a 18. életév betöltését meglőzően, valamint a 70. év felettiek esetén 5000 forint
A legfeljebb két évig érvényes második magánútlevél a 18. és 70. életév közöttiek esetén 15000 forint
Az egy évig érvényes második magánútlevél 5000 forint
Az eljárási költség mértéke megegyezik a normál eljárásban igényelt magánútlevél, második magánútlevél, valamint a szolgálati útlevél és hajós szolgálati útlevél igénylésekor fizetendő eljárási költséggel, jelenleg 3000.- Ft
A díj megfizetésének módja: Webes ügysegéd támogatásával interneten keresztül teljesíthető, banki átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül.

Hol intézhetem el?

Általános hatáskörű útlevélhatóság

Ügyintézés határideje

Az útlevél a kérelem benyújtását követő naptól számított 20 napos ügyintézési határidőn belül kerül kiállításra.
(Egyenlőre soron kívűli, sürgősségi valamint azonnali eljárásra nincs mód.)

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának. A kereset címzettje a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság. Az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti bíróság az illetékes. Ha a felperesnek nincsen belföldi lakóhelye, tartózkodási helye, a perben az első fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye szerint illetékes bíróság jár el. A keresetet az általános hatáskörű útlevélhatóságnál kell benyújtani. Az útlevélhatóság a keresetlevelet az ügy irataival együtt a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
A benyújtási határidő: 30 nap.
A fellebbezési illeték mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató: általános hatáskörű útlevélhatóság honlapján: http://nyilvantarto.hu/hu/utlevel
GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések):
Mennyi a második magánútlevél érvényességi ideje?
A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb két évig érvényes. Az útlevél iránti kérelem benyújtásakor a második biometrikus adat adására átmenetileg fizikailag képtelen személyek esetében, valamint azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé az útlevél érvényességi ideje egy év. A különös méltánylást érdemlő okból kiadott második magánútlevél érvényességi ideje egy év. Ha a kérelmező korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor a biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés és a biometrikus adatok rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi idején belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával kell az útlevelet kiállítani. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik.A tárolt biometrikus adatok alapján kiállított második magánútlevél érvényességi ideje, legfeljebb azonban az első magánútlevél érvényességi idejéig tart.
Mi számít különös méltánylást érdemlő körülménynek a második magánútlevél kiadása szempontjából?
Különös méltánylást érdemlő körülménynek számít, ha az utazás célja szerinti országba történő beutazás a meglévő magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más joghátrány érhetné.A beutazás megtagadásának vagy joghátrány okozásának lehetőségével kapcsolatban kétség esetén a külügyminiszter állásfoglalását kell kérni.
Sürgősen szükségem lenne a második magánútlevélre, hogyan tudom minél előbb megkapni az útlevelet?
Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli),sürgősségi (3 napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19.000 Ft, sürgősségi eljárásban 29.000 Ft, azonnali eljárásban 39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag az általános hatáskörű útlevélhatóságnál nyújtható be.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja;
második magánútlevél: annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén második magánútlevél is kiadható.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 4. § a)-b) pont, 5. § (1) bekezdés, 7/A. §, 9. § (2)-(3) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 22. §, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), e) pont, 27. §, 28. §, 32/A. § (1) bekezdés a) pont, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 15. § (5)-(7) bekezdés, 21. §, 21/A. §, 21/B. §, 22. §, 23. § (2) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, 102. § (1) bekezdés, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 22. § (2) bekezdés, 121. §, 326. § (2) bekezdés, (5) bekezdés, 330. § (2) bekezdés, A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 6. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés, IX. fejezet I., a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM rendelet, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII.18.) BM rendelet, A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet

Kulcsszavak

úti okmány pótlása, magánútlevél pótlása, második magánútlevél pótlása, elektronikus eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858