Akadálymentes verzió

Útiokmány igénylése
(a második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás)

Kódszám

OKMIR00113

Az ügy rövid leírása


A második magánútlevél igénylés szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül, Ügyfélkapus bejelentkezést követően elektronikus úton kérelmezzék a második magánútlevél kiállítását. Az ügyfél kitölti a kérelmét, és az illeték megfizetését követően benyújtja azt. A hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított 20 napos határidőn belül kiállítja a második magánútlevelet és továbbítja az ügyfél által megadott helyre (az ügyintézési időbe nem számít bele az okmány kézbesítésének ideje).

Ki jogosult az eljárásra?

Azok a magyar állampolgárok, akik hivatalos útlevélre nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint azok a magyar állampolgárok, akik azt különös méltánylást érdemlő okból kérik (különös méltánylást érdemlő ok: ha az utazás célja szerinti országba történő beutazás a meglévő magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más joghátrány érhetné).
Továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az is, hogy:
- a kérelmező rendelkezzen Ügyfélkapu regisztrációval,
- a kérelmező kérelmét saját maga nyújtsa be (azaz képviselő útján nem igényelhető útlevél),
- a kérelmező cselekvőképes
- a kérelmező rendelkezzen érvényes magánútlevéllel vagy a magánútlevél kiállítására vagy pótlására irányuló eljárás folyamatban legyen,
- az alap magánútlevél kérelmezésekor felvett ujjnyomat adat tárolásához a kérelmező írásban hozzájárult, vagy
- az alap magánútlevél kérelmezésekor a következő okokból nem történt ujjnyomat felvételezése: a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező a kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására véglegesen fizikailag képtelen volt, vagy a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota nem tette lehetővé,
- az alap magánútlevél igénylésére 2013. január 1-jét követően került sor,
- az alap magánútlevél a második magánútlevél iránti kérelem benyújtásának napját követő naptól számított legalább 20 napig lejárati idő szempontjából érvényes.
Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült második magánútlevél helyett új második magánútlevél iránti kérelem is benyújtható (a pótlás lehetősége mellett).
A vesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés ténye korábban is bejelenthető. Ebben az esetben azonban az igénylés kizárólag abból az okból történhet, amit a kérelmező korábban megjelölt.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek az Ügyfélkapus bejelentkezést követően hiánytalanul ki kell töltenie az elektronikus kérelmet a Webes ügysegéd alkalmazásban, ahol nyilatkoznia kell az igénylés okáról, az igényelt okmány érvényességi idejéről. A kiállítás indokát igazolni is kell, ezért a kérelmezőnek az erre a célra biztosított felületen csatolnia kell, ha a második magánútlevél kiállítása azért szükséges, mert a kérelmező hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – munkáltatói igazolást, vagy ha a második magánútlevél kiállítását különös méltánylást érdemlő körülmény indokolja – nyilatkozatot a különös méltánylást érdemlő körülményre vonatkozóan. Az igényelt okmány kézbesítéséről és az értesítéséről is nyilatkoznia kell. A korábbi második magánútlevél elvesztése / eltulajdonítása / megsemmisülése esetén, ha korábban még nem történt meg, a kérelmezőnek be kell jelentenie az elvesztés / eltulajdonítás / megsemmisülés tényét is a megfelelő opció kiválasztásával. Az űrlap kitöltése, majd az illeték megfizetése után a kérelem benyújtható, az eljárás megindul.

Milyen iratok szükségesek?

A kiállítás indokát igazolni kell, ezért a kérelmezőnek az erre a célra biztosított felületen csatolnia kell - ha a második magánútlevél kiállítása azért szükséges, mert a kérelmező hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – a munkáltatói igazolást, illetve, ha a második magánútlevél kiállítását különös méltánylást érdemlő körülmény indokolja, nyilatkozatát a különös méltánylást érdemlő körülményre vonatkozóan.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási illeték új, vagy eltulajdonított második magánútlevél helyett kiállított új okmány esetén: 14. és 18. életév közöttiek, 70. év felettiek, valamint különös méltánylást érdemlő okból igényelt második magánútlevél esetén 5.000 forint, 18. és 70. év közöttiek esetén 15.000 forint. Az eljárási illeték az elveszett, vagy megsemmisült második magánútlevél helyett kiállított új okmány esetén: 14. és 18. életév közöttiek, 70. év felettiek, valamint különös méltánylást érdemlő okból igényelt második magánútlevél esetén 10.000 forint, 18. és 70. év közöttiek esetén 30.000 forint. Az illetéket a kérelem benyújtását megelőzően banki átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni. A fizetendő illeték mértékét a második magánútlevél igénylésekor fennálló életkor határozza meg. Elektronikus eljárásban nincs lehetőség személyes költségmentesség engedélyezésére (melynek része az illetékmentesség). A költségmentesség iránti kérelem - és ez esetben maga a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem is - csak személyesen terjeszthető elő.

Hol intézhetem el?

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala,
Közreműködő szervezet: járási hivatal, úti okmányt előállító szerv, konzuli tisztviselő

Ügyintézés határideje

A kérelem benyújtását követő naptól számított 20 napos ügyintézési határidőn belül kerül kiállításra. A határidő számításának kezdete az eljárási illeték befizetése megtörténtének igazolását, valamint a kérelem előterjesztését követő nap. Az útlevél kézbesítésének ideje az ügyintézési időbe nem számít bele. Egyenlőre soron kívűli, sürgősségi valamint azonnali eljárásra nincs mód.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.
A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél, - azaz a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (a továbbiakban: KEKKH)- a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy a KEKKH részére ajánlott küldeményként postára adni. A KEKKH a keresetlevelet az ügy irataival, valamint a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.

A benyújtási határidő: a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeménykémt postára adni.
A fellebbezési illeték mértéke: végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft
A feleket illetékfeljegyzési jog illeti meg jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül, így mentesülnek az illeték előzetes lerovásának kötelezettsége alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató:
KEKKH honlapján, illetve a Kormányzati Portálon találhatók tájékoztatások: http://nyilvantarto.hu/hu/utlevel, https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410010/Utazasi_okmanyok20091202.html?ugy=maganutlev.html#topicissue
GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések)
Milyen okmányokkal lehet külföldre utazni?
Érvényes úti okmánnyal, azaz magánútlevéllel, ideiglenes magánútlevéllel, diplomata útlevéllel, külügyi szolgálati útlevéllel, szolgálati útlevéllel, hajós szolgálati útlevéllel a világ bármely országába lehet utazni. Uniós tagságunkból fakadóan érvényes személyazonosító igazolvánnyal az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállamok területére beléphetünk, illetve a tagállamok között gyakorolhatjuk a külföldre utazás jogát. Emellett nemzetközi szerződésekből fakadóan érvényes személyazonosító igazolvánnyal utazhatunk Andorrába, Horvátországba, Svájcba (ide kizárólag a kártyaformátumú személyazonosító igazolvánnyal lehet utazni). Emellett Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Montenegróba és Szerbiába is utazhatunk érvényes személyazonosító igazolvánnyal. Andorra, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Írország, Liechtenstein, Macedónia, Montenegró, Nagy-Britannia, Románia, Svájc, Szerbia esetében kizárólag a kijelölt határátkelőhelyeken és határellenőrzés mellett lehet az országhatárt átlépni. A magyar állampolgár nemzetközi szerződésben meghatározott országok területére történő beutazáskor a nemzetközi szerződésben meghatározott lejárt érvényességű úti okmánnyal vagy lejárt érvényességű személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát.
Mennyi a magánútlevél érvényességi ideje?
Az útlevél érvényességi ideje, függ a kérelmező életkorától, illetve attól, hogy milyen érvényességi időtartamú útlevelet igényelt a kérelmező. 6 éves kor betöltéséig 3 év, 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év, 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év, illetve kérelemre 10 év, 70 éven felülieknél 10 év. Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja. Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok.
Mit tehetek, ha megtagadták az útlevél kiállítását?
Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta. A keresetlevelet a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmi elemekkel jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint. A határozat bírósági felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül dönt. Sürgősen szükségem lenne az útlevélre, hogyan tudom minél előbb megkapni az útlevelet? Lehetőség van a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli (7 napon belüli), sürgősségi (3 napon belüli) és azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat (soron kívüli eljárásban: 19.000 Ft, sürgősségi eljárásban 29.000 Ft, azonnali eljárásban 39.000 Ft) az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti. A kérelem soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve a KEKKH-nál (Központi Okmányirodában) benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag a KEKKH-nál (Központi Okmányirodában) nyújtható be.

Fontosabb fogalmak

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;
útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja;
második magánútlevél: annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén második magánútlevél is kiadható. biometrikus útlevél: az az útlevél, amelynek hátoldalába tároló elem (chip) került beépítésre, amely az adatoldalon található adatokat, valamint az ujjnyomatot tartalmazza digitális formában. Magyarország a tároló elemet is tartalmazó útlevelek bevezetésével Uniós kötelezettségének tett eleget. Beépítésre került az útlevél hátsó oldalába a tároló elem, amelyen digitális formában rögzítésre került az arcképmás, mint biometrikus adat, az adatoldalon található egyéb adatokkal együtt. 2006. augusztus 29. napjától kizárólag ilyen útlevél került kiállításra Magyarországon. A második fázisban a fenti adatokon túl az ujjnyomat is rögzítésre került a tároló elemen. Az ilyen útlevelek 2009. június 28. napjától kerülnek kiállításra. Soron kívüli eljárás esetén az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül, sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 3 napon belül, azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül kiállítja a magánútlevelet, második magánútlevelet.

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 1. §, 4. § a)-b) pont, 5. § (1), (4) bekezdés, 7. § (4)-(5) bekezdés, 7/A. §, 8. §, 9. § (2)-(3) bekezdés, 10. §, 16. § (1) bekezdés a)-f) pont, 22. §, 24. §, 24/A. § (1) bekezdés a), c), e) pont, 27. §, 28. §, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 14. § (1) bekezdés c) pont, 15. § (5)-(7) bekezdés, 23. § (2) bekezdés, 24. § (4), (6) bekezdés, 27. §, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 7. §, 5.számú melléklete, 7. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (3) bekezdés, 6. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IX. melléklet I., 43. § (3) bekezdés, 73. § (2), (4), (8) bekezdés, A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet I-III. pontok, 2. §, 3. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pontja, (2) bekezdése, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2), (5) bekezdés, (12) bekezdés m) pont, 330. § (2) bekezdés,

Kulcsszavak

úti okmány pótlása, második magánútlevél igénylése, pótlása, elektronikus eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858