Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00706

Az ügy rövid leírása

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedéllyel tartható. Az engedélyt a rendezvény helye szerinti települési jegyző, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.
A kérelmet emellett meghatalmazott személy is benyújthatja.
A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik.

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét. Emellett az általános szabályok szerint a kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfélnek és képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét, esetleg az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, amely tartalmazza a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges adatokat, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat is, a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, a zenés, táncos rendezvény megnevezését, a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, a biztonsági tervet, a tűzvédelmi szabályzatot (amennyiben jogszabály kötelezővé teszi), az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot, az eljárásért fizetendő illeték, valamint a szakhatósági közreműködésekért fizetendő díj vagy illeték megfizetésének igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetéke az általános tételű eljárási illeték (jelenleg 3000 Ft), melyet illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni,
emellett a szakhatósági eljárások közül a rendőrség és a járási hivatal népegészségügyi intézetének eljárásáért 3000 Ft általános illetéket,
a tűzvédelmi hatóság szakhatósági eljárásért 13 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat,

Hol intézhetem el?

A települési jegyző, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el az ügyben.

Ügyintézés határideje

20 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
A fellebbezést a jegyző székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell címezni, és a jegyzőhöz kell benyújtani.
A fellebbezés benyújtásának határideje a döntés közlésétől számított 15 nap, a fellebbezési illeték mértéke 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Mely esetekben nem kell alkalmazni a zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó rendelkezéseket?
- a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
- a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
- a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
- a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
- a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. (2) A rendeletet nem kell alkalmazni
- a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
- a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
- a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
- a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
- a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

A szakhatóságos közösen, vagy külön-külön eljárva végzik a helyszíni szemlét?

Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

Fontosabb fogalmak

Építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 20. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 30. § f) pont; 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1), 107. § (2) bekezdés, 116. §;
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés;
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 14. §;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1) bekezdés;
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdés;
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. §, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (1)-(2) bekezdés, 5. § (1)-(4) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (4) bekezdés, 1. melléklet, 2. melléklet;
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet;
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés;
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés;
az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 2. § (1) és (3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 1. melléklet

Kulcsszavak

rendezvénytartási engedély, rendezvény, zenéstáncos rendezvény, zenéstáncos rendezvény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858