Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00706

Az ügy rövid leírása

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Kizáró okok: NEM, meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét. Emellett az általános szabályok szerint a kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfélnek és képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét, esetleg az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, amely tartalmazza a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
zenés, táncos rendezvény megnevezését,
a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontját, a biztonsági tervet,
a tűzvédelmi szabályzatot (amennyiben azt külön jogszabály a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény kötelezővé teszi)
az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot,.
az eljárásért fizetendő illeték, valamint a szakhatósági közreműködésekért fizetendő díj vagy illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az általános tételű eljárási illeték (jelenleg 3000 Ft), melyet illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, emellett a szakhatósági eljárások közül a rendőrség és a járási hivatal népegészségügyi intézetének eljárásáért 3000 Ft általános illetéket, a tűzvédelmi hatóság szakhatósági eljárásért 13 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat, az építésügyi hatóság szakhatósági eljárásáért 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

20 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: IGEN, van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: A jegyző székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): jegyző

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet a fellebbezést előterjeszteni

A benyújtási határidő: 5000

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A szakhatóságos közösen, vagy külön-külön eljárva végzik a helyszíni szemlét?
- Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

Fontosabb fogalmak

építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;

zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;

rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés, 20. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 30. § f) pont; 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés;

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 14. §;

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1) bekezdés;

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdés;

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. §, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (1)-(2) bekezdés, 5. § (1)-(4) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés, 7. § (4) bekezdés, 1. melléklet, 2. melléklet;

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet;

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (3) bekezdés;

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés;

Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 2. § (1) és (3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 1. melléklet;

Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont, 3. § (1) bekezdés a) pont, 4. § (4) bekezdés

Kulcsszavak

rendezvénytartási engedély, rendezvény, zenéstáncos rendezvény, zenéstáncos rendezvény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858