Akadálymentes verzió

Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00058

Az ügy rövid leírása

A hőszállító vezetékek idegen - azaz nem a távhőszolgáltató tulajdonában álló - ingatlanok használatára szolgáló vezetékjogi engedély kiadása a távhőszolgáltató részére, melynek alapján távhővezetéket helyezhet el az ingatlanon a hőszolgáltató.

Ki jogosult az eljárásra?

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével rendelkező távhőszolgáltató vállalatok

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00058 szerinti adatok
Kérelmező (távhőszolgáltató) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem_MMBHA00058 szerinti dokumentáció az ott meghatározott, valamint a szakhatóságok számára szükséges példányszámban, környezeti hatásvizsgálatot lezáró határozat, illetve annak függvényében környezetvédelmi OKTVF00233, vagy egységes környezethasználati engedély OKTVF000232, termőföldön létesítendő vezeték esetén a termőföld kivonásról szóló fölhivatali határozat FOLDH00051
1. Műszaki leírás (1 db)
A létesítendő vezeték megnevezése:
A beruházás adatai:
a) a beruházó megnevezése és címe,
b) a beruházás engedélyezésének adatai,
c) a beruházás célja, rendeltetése.
Az üzemben tartó megnevezése és címe:
A vezeték műszaki adatai:
– a névleges nyomás,
– a nyomvonal teljes hossza,
– a vezetékek teljes hossza,
– a vezetékek mérete és anyaga,
– egyéb jellemző adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, nyomása, hőmérséklete).
A nyomvonal leírása
A vezeték létesítése által érintett területek tulajdonosai
Nyomvonalrajzok rajzszáma, kelte, mennyiségük
A 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű meglévő és kivágandó faállomány megjelölése
Nyilatkozat, hogy a tárgyi vezeték az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem akadályozza


2. Kiviteli tervdokumentáció (1 db)
- műszaki leírás
- nyomvonalterv
- hossz-szelvények, keresztszelvények, részlettervek
- térképmásolatok
- érintett ingatlanok tulajdoni lap másolatai
- közmű üzemeltetői, tulajdonosi hozzájárulások, nyilatkozatok
5 db nyomvonalterv
- közműegyeztetések bizonylatai
Táblázatosan (1 db):
- helyrajzi számonként a tervezett vezeték által igénybe vett tervezett vezeték hosszát (m)
- a biztonsági övezet területét (m2)
- a tervezett műtárgyak megnevezését és darabszámát, az általuk elfoglalt területet (m2)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a vezeték hosszától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni. Díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

Hol intézhetem el?

a távhő vezeték elhelyezésére szolgáló ingatlan(ok) szerint

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van
fellebbezés

Budapest Főváros Kormányhivatala


a területileg illetékes műszaki biztonsági hatóság


kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nemleges
Szükséges-e csatolni a tulajdoni lapot és térképmásolatot? Nem, hivatalból beszerezzük, de annak díja a kérelmezőt terheli; benyújtása meggyorsítja az ügyintézést, de nem kötelező benyújtani.
A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a távhőszolgáltató meghatalmazását.
Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Mi történik, ha kárt okoznak az ingatlanon a vezeték elhelyezésével ? Kártérítést fizet az ingatlan tulajdonosának az engedélyes.
Mi történik, ha az ingatlan tulajdonos nem járul hozzá a vezetékjogi engedély kiadáshoz? A törvény értelmében kisajátításra kerülhet sor, aminek a költségeit és az ingatlanért járó kártalanítást az engedélyesnek kötelessége megtéríteni.
A hatóság keresi meg a földhivatalt a vezetékjog bejegyzése iránt? Nem, ez az engedélyes kötelessége.

Fontosabb fogalmak

Vezetékjog azon távhővezetékekre adható, amelyek a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartoznak, közszolgáltatási célra épülnek. Nem tartozik a törvény hatálya alá az a termelő, aki a távhőt távhőszolgáltató közbeiktatása nélkül, egyedi szerződés alapján, közvetlenül nem lakossági felhasználónak termeli, így ezen vezetékre nem vezetékjogi, hanem építési engedély adható.

Vonatkozó jogszabályok

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 21. §, 23-27. §, 32.§, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 10.-12. §, 2. sz. és 7. sz. melléklet, Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés, 14.§ (2) bekezdés k) pont, 1. melléklet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, Melléklet 8. B) pont, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. §. (2) bekezdés

Kulcsszavak

hőszolgáltató, vezetékjog, kártalanítás, hozzájárulás, biztonsági övezet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858