Akadálymentes verzió

Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem

Kódszám

MMBHA00059

Az ügy rövid leírása

A közcélú hőszállító vezetékrendszer üzemszerű működésének, üzemben tartásának végleges megszünése esetén a távhővezeték elbontására kiadott engedély.

Ki jogosult az eljárásra?

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével rendelkező távhőszolgáltató vállalatok

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem szerinti adatok

Kérelmező (távhőszolgáltató) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem szerinti dokumentumok az ott meghatározott példányszámban
1. Műszaki leírás (1 db)
Az elbontandó vezeték megnevezése:
Az üzemben tartó megnevezése és címe:
A vezeték műszaki adatai:
– a névleges nyomás,
– a nyomvonal teljes hossza,
– a vezetékek teljes hossza,
– a vezetékek mérete és anyaga,
– egyéb jellemző adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, nyomása, hőmérséklete).
A nyomvonal leírása
Nyomvonalrajzok rajzszáma, kelte, mennyiségük

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a vezeték hosszától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni. A díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt kell alkalmazni.

Hol intézhetem el?

az ügy tárgyát képező, azaz a távhő vezeték elhelyezésére szolgáló ingatlan szerint

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Lehetőség van fellebbezésre.
fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala
 a mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörben eljáró területileg illetéke járási (kerületi) hivatal
kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs

Meddig érvényes az engedély? A vonatkozó jogszabályok nem nevesítik az érvényesség időtartamát, de azt előírják, hogy az üzemszerű működés megszűnését követő 1 éven belül el kell távolítani a vezetéket, tehát az engedély érvényességi ideje is ehhez igazodik.
Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Kérheti az ingatlan tulajdonosa a vezetékjog törlését az ingatlan tulajdoni lapjáról? Igen, amennyiben a vezetékjog megszűnt és az engedélyes elmulasztotta töröltetni, az ingatlan tulajdonosa is kérheti és az ehhez szükséges nyilatkoztot ki kell adnia az engedélyesnek, továbbá a törlés költségét is megkell térítenie.
Lehet-e kérni díjmentességet? Igen, a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni


Fontosabb fogalmak

Nem tartozik a törvény hatálya alá az a termelő, amely a távhőt távhőszolgáltató közbeiktatása nélkül, egyedi szerződés alapján, közvetlenül nem lakossági felhasználónak termeli. Az üzemszerű működés megszűnése azt jelenti, hogy a vezetéken véglegesen megszűnteti a hőszolgáltatást a hőszolgáltató. A hőszolgáltatónak kötelessége ez esetben a létesítményt eltávolítani a bontási engedély alapján, és a területet rendezett állapotban a tulajdonos rendelkezésére bocsátani és az ingatlan-nyilvántartásból a vezetékjogot töröltetni.

Vonatkozó jogszabályok

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 27. §, (1), (2),
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés,
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés, 1. melléklet, 4. § (2) bekezdés k) pont,
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2.§ (1)-(3) bekezdések, 4. § (1), melléklet 8. B), D) 3.,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

hőszolgáltató, vezetékjog, vezeték, tulajdoni lapbontás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858