Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Külföldön szerzett vasúti képesítés honosítása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00077

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő egyes munkakörök betöltése hatósági alapvizsgához (a továbbiakban: alapvizsga) kötött, és az ügyfél külföldön korábban - jelenleg is érvényes - képesítést szerzett, a képesítés honosításával mentesül a képzettség megtétele alól.
Ezen honosítási eljárást ismerteti jelen ügyleírás.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A honosítási kérelemmel érinttett okmány jogosultja

Kizáró okok: Nem köteles személyesen eljárni az ügyfél

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfél kérelme tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget és a kérelem mellékletét képező külföldön szerzett képesítési okmányban szereplő adatok

Milyen iratok szükségesek?

Állampolgárságot igazoló okirat másolata (szem.ig. és lakcímkártya másolat)
A képzés elvégzését tanúsító igazolás hiteles másolata és hiteles fordítása
Igazolás az igazgatási díj megfizetéséről
A bizonyítványt kiállító állam illetékes hatóságának 30 napnál nem régebbi eredeti igazolása és annak hiteles magyar fordítása, vagy az adott állam jogszabályának másolata és annak hiteles magyar fordítása, valamint az illetékes közigazgatási szerv arról szóló eredeti nyilatkozata és annak hiteles fordítása, hogy a hivatkozott jogszabály hatályos és alkalmazandó a külföldi államban, valamint, hogy az igazolást kiállító külföldi intézmény jogállása megfelel a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 338/2010. (XII.27.) Korm. rendelettel kijelölt vasúti vizsgaközponténak.
A bizonyítványt kiállító állam illetékes hatósága által kiadott arról szóló eredeti nyilatkozat és annak hiteles fordítása, hogy a megszerzett igazolás megfelel a kiállító államban szakmai vizsgának (részletes tematikus felsorolás)

A kérelemhez a külföldi képesítést igazoló okmányt kell csatolni A külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el, de az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. Ilyen esetben az ügyfelet tájékoztatni kell a valótlan tartalmú nyilatkozattételének jogkövetkezményéről

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Külföldön szerzett képesítés honosításának díja 14 400 Ft
A díj átutalással fizetendő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárság, Vasúti Hatósági Főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Jogorvoslatra van lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: van fellebbezési lehetőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kérdés: Ki nyújthat be képesítés honosítása iránti kérelmet?
Válasz: A honosítandó okmány jogosultja.
2. Kérdés: Benyújtható-e elektronikus úton a honosítás kiadására irányuló kérelem?
Válasz: Nem, az ügyben az elektronikus ügyintézést törvény kizárja (a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 80. § (1) és 80/C. § (3) bekezdés)
3. Kérdés: Ki bírálja el a nem magyar állampolgár kérelmező magyar nyelv ismeretének szintjét?
Válasz: A nem magyar állampolgár kérelmező magyar nyelv ismeretének szintjét az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására jogosult akkreditált vizsgaközpont bírálja el.

Fontosabb fogalmak

honosítás: a külföldön kiállított képesítés elfogadása, amellyel az egyenértékűvé válik a magyar jogszabályok alapján szerzett képesítéssel;
képesítési okmány: a képesítést igazoló, jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazó okmány;
érdekelt személy: a külföldön kiállított képesítés jogosultja

Vonatkozó jogszabályok

1. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, különösen annak 33. §-a, 37. § (3) bekezdése, 50. §-a, 52. §-a, 71. § (1) bekezdése, 98. - 99. §, 102.§
2. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 36/C. §, 80. § (1) és 80/C. § (3) bekezdés
3. a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet 2. § (1) (2) és (4) bekezdés és 2. melléklet 23. pont
4. a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 35. §

Kulcsszavak

honosítás; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakör; képesítési okmány; felnőttképzés;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858