Akadálymentes verzió

Méltányossági kérelem visszakövetelt támogatás, illetve késedelmi pótlékának elengedésére

Kódszám

MUNKP00025

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a kormányhivatal, illetve járási hivatal által nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatás az ügyféltől jogerősen visszakövetelésre került, az ügyfélnek lehetősége van a visszakövetelt támogatás, illetve a késedelmi pótlék elengedésére irányuló méltányossági kérelmet benyújtani az állami foglalkoztatási szerv vezetőjének. Munkaadók részére nyújtott támogatás esetén a támogatást nyújtó szerv kizárólag a késedelmi pótlék tartozást engedheti el, illetve tekinthet el a felszámolásától, nem munkaadó természetes személy részére nyújtott támogatás esetén az ügyfél a tőketartozása elengedését is kérheti.

Ki jogosult az eljárásra?

Munkaadók, illetve természetes személyek
Képviseletre lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

A visszafizetést előíró határozat száma, az elengedni kért támogatás és/vagy késedelmi pótlékának összege, az elengedés kérésének indoka.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésnek csak abban az esetben van helye, ha a kérelem elutasítására jogszabályban meghatározott feltétel hiánya miatt került sor.

Annak a kormányhivatalnak, amelynek az illetékességi területén a méltányossági kérelmet elbíráló járási hivatal található.


Fővárosi/Megyei Kormányhivatal
15 nap
Nincs fellebbezési illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

TÁJÉKOZTATÓ

méltányossági kérelem elbírálása visszakövetelt támogatás esetén

Tisztelt ügyfelünk!

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 21.§ (5) bekezdés szerint foglalkoztatást elősegítő támogatás visszakövetelése esetén a támogatást nyújtó hatóság vezetője – erre irányuló kérelem esetén – különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet a késedelmi pótlék felszámításától, illetve dönthet a már felszámított késedelmi pótlék részben vagy egészben történő elengedéséről, továbbá – a munkaadónak nem minősülő természetes személy részére nyújtott támogatás esetén – a visszakövetelt támogatás visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedéséről. A (6) bekezdés szerint az (5) bekezdésben meghatározott méltányosság szempontjából, természetes személy esetében figyelembe vehető különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

Amennyiben Öntől foglalkoztatást elősegítő támogatást követelt vissza a kormányhivatal vagy a járási hivatal, és a visszakövetelt támogatás elengedésére irányuló méltányossági kérelmet kíván előterjeszteni, a kérelmet a lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes járási hiavatlnak a vezetőjéhez kell írnia. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy a tartozása elengedését milyen okból vagy milyen körülményre tekintettel kéri.

Ha Ön természetes személyként a méltányossági kérelmét nehéz anyagi és hátrányos szociális helyzetére hivatkozva nyújtotta be, haladéktalanul megkeresést írunk az Ön lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, hogy a méltányossági kérelem elbírálásához az Ön lakóhelyén környezettanulmányt készítsen és küldje meg a megkereső hatóság részére. Ebben az esetben a környezettanulmány megérkezését követően elsősorban az abban foglaltak alapján döntünk a méltányossági kérelem tárgyában, a döntésnél azonban a tartozás keletkezésének körülményei is figyelembe vehetők (például az Ön vétkessége milyen súlyú a tartozás keletkezésében).

Amennyiben a méltányossági kérelmét Ön nem nehéz anyagi és hátrányos szociális helyzetére, hanem egyéb körülményre (körülményekre) hivatkozva nyújtotta be, meg kell vizsgálnunk a kérelemben foglaltakat és az Ön által becsatolt dokumentumokat, és azok alapján kell meghoznunk a döntést.

Ha Ön jogi személyként vagy egyéb szervezetnek minősülő ügyfélként nyújtotta be kérelmét, a méltányossági döntést elsősorban az Ön pénzügyi helyzetére tekintettel kell meghozni. Amennyiben Ön olyan nehéz pénzügyi helyzetben van, hogy a tartozása teljes összegének a megfizetése a fennmaradását, további működését lehetetlenítené el, a késedelmi pótlék tartozás részbeni vagy teljes elengedéséről hozhatunk döntést, különösen abban az esetben, ha ez által munkahely vagy munkahelyek megmentésére is sor kerülhet.


Mikor, kinek címezve és milyen tartalommal kell a méltányossági kérelmet előterjeszteni?
A visszakövetelt támogatás elengedésére irányuló méltányossági kérelmet a visszafizetésről rendelkező határozat jogerőre emelkedését követően bármikor elő lehet terjeszteni, a kérelem benyújtására jogszabály által előírt határidő nincsen (a végrehajtási eljárás alatt is benyújtható). A kérelmet annak akormánymegbízottnak kell címezni, amelyik a támogatás visszaköveteléséről rendelkező határozatot első fokon hozta, illetve amelyiknek az illetékességi területén található járási hivatal hozta a visszakövetelésről rendelkező határozatot. A kérelemben meg kell jelölni, hogy milyen tartozás elengedését, milyen okból vagy milyen körülményre tekintettel kérik.

Kell-e a kérelemhez valamilyen dokumentumot mellékelni?
Csak abban az esetben kell dokumentumot is mellékelni a kérelemhez, ha az abban foglaltakra a kérelmező hivatkozni kíván (pl. orvosi papírok). Ha valaki természetes személyként a méltányossági kérelmét nehéz anyagi és hátrányos szociális helyzetére hivatkozva nyújtotta be, haladéktalanul megkeresést ír a hatóság a lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, hogy környezettanulmányt készítsen és küldje meg a megkereső hatóság részére. Ezért nem szükséges ebben az esetben a kérelemben foglaltakat dokumentumokkal alátámasztani.

Természetes személyek csak szociális helyzetükre hivatkozással nyújthatnak be méltányossági kérelmet?
Méltányossági döntést a hatóságnak nem kizárólag a hátrányos szociális helyzetre hivatkozással lehet hozni. Amennyiben a méltányossági kérelmét az ügyfél nem nehéz anyagi és hátrányos szociális helyzetére, hanem egyéb körülményre (körülményekre) hivatkozva nyújtotta be, a hatóságnak abban az esetben is meg kell vizsgálnia a kérelemben foglaltakat és az esetleg becsatolt dokumentumokat, és azok alapján kell meghoznia a döntést.

Jogi személyek és egyéb szervezetek is kérhetik tartozásuk méltányossági alapon történő elengedését?
Ha az ügyfél jogi személyként vagy egyéb szervezetként nyújtotta be kérelmét, a méltányossági döntést elsősorban a pénzügyi helyzetére tekintettel hozza meg a hatóság. Amennyiben a kérelmező olyan nehéz pénzügyi helyzetben van, hogy a tartozása teljes összegének a megfizetése a fennmaradását, további működését lehetetlenítené el, a késedelmi pótlék tartozás részbeni vagy teljes elengedéséről hozhat a hatóság döntést, különösen abban az esetben, ha ez által munkahely vagy munkahelyek megmentésére is sor kerülhet.

Van-e kötelező jelleggel előírt nyomtatvány a kérelem benyújtására?
Nincs.

Egy tartozás elengedésére többször is be lehet nyújtani méltányossági kérelmet?
Amennyiben az ügyfél méltányossági kérelmét a hatóság elutasította vagy annak csak részben adott helyt, ismételten méltányossági kérelmet csak abban az esetben adhat be, ha körülményeiben lényeges változás állott be.

Fontosabb fogalmak

tartozás: az ügyfél által felvett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről rendelkező, a hatóság által jogerős határozatban előírt összeg;
méltányossági kérelem: az ügyfél által beadott olyan kérelem, amelyben az ügyfél a tartozás fennállásának jogszerűségét nem vitatja, de méltányossági alapon (hátrányos szociális helyzetre hivatkozva vagy egyéb okból) kéri a tartozása összegének részbeni vagy teljes elengedését;
elengedett összeg: az az összeg, amit a hatóság az ügyfél tartozásából a határozatával elengedett;
fennmaradó tartozás: az az összeg, amely a méltányossági kérelem elbírálását követően az ügyfél fizetési kötelezettségeként fennmaradt;
fizetési kedvezmény: a fennmaradó tartozásra az ügyfél a hatóságnak részletfizetési vagy fizetési halasztási kérelmet nyújthat be.

Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 21. § (5) bekezdés, 56. § (3) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés, 98-99. §-ai, 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. §, 71-72. §, 102, §
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont,
állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. Rendelet 10. § (1) bekezdés h) pont, 11.§ (1) bekezdés n) pont

Kulcsszavak

Tartozás, jogerős tartozás, méltányosság, hátrányos szociális helyzet, tartozás elengedése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858