Akadálymentes verzió

Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén

Kódszám

MUNKP00048

Az ügy rövid leírása

Vissza nem térítendő támogatás megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén legfeljebb egy évi időtartamra a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60%-ának megfelelő összegben.

Ki jogosult az eljárásra?

Munkaadó
A kérelmet benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma, a kérelem benyújtásának napján fennálló tényleges létszám, támogatással foglalkoztatni kívánt létszám, támogatott foglalkoztatással növelt munkavállalói létszám. Támogatás igényelt mértéke, támogatás igényelt időtartama, tervezett foglalkoztatás időtartama, munkakör, foglalkoztatni kívánt létszám munkakörönkénti bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó összege, támogatás igényelt összege, napi munkaidő, alkalmazás egyéb feltételei, a támogatást igénylő nyilatkozatai. (kapcsolódó fájlok)

Milyen iratok szükségesek?

– Munkaerőigény bejelentőlap,
– még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
– cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
– ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)
– egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott adatlap https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
– egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén TB. bejelentkezés másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány, valamint az adóévre kiadott értékesítési betétlap ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– magánszemély munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya,  TAJ kártya ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban),
– összeférhetetlenségi nyilatkozat
- átláthatósági nyilatkozat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

A munkaadó által foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában értesítési címe szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő:

-sommás eljárásban 8 nap,

-teljes eljárásban 60 nap.


Jogorvoslati lehetőség

Van
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal
15 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Tájékoztató
A támogatás mértéke és időtartama? Megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén legfeljebb egy évi időtartamra a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60%-ának megfelelő összegben. A Rehabilitációs kártyához kötődő szociális hozzájárulási adó részkedvezmény igénybevétele? Rehabilitációs kártyához kötődő azociális hozzájárulási adó részkedvezmény igénybevétele esetén a bértámogatás alapja a bruttó munkabér és az érvényesített részkedvezmény után fennmaradó szociális hozzájárulási adó fizetés együttes összege.

Fontosabb fogalmak

A bértámogatási iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell a járási hivatalhoz benyújtani. A támogatás mértéke és időtartama: megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén legfeljebb egy évi időtartamra a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60%-ának megfelelő összegben.
Megváltozott munkaképességű személy:A bértámogatás megállapítása során megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontja szerint testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 27. § (5) bekedése alapján ezeknek a feltételeknek az alábbi személyek felelnek meg:
- akinél a munkaképesség-csökkenés mértéke az Országos Orvosszakértői Intézetének, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének igazolása szerint legalább az 50 százalékot eléri,
- akinek az össz-szervezeti egészségkárosodása az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet minősítése szerint legalább 40 százalékos mértékű,
- akinek az egészsége a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerint legfeljebb 60 százalékos mértékű,
- aki fogyatékossági támogatásra jogosult,
- aki vakok személyi járadékában részesül,
- az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29). Korm. rendelet, illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet szerinti szakorvosi igazolással rendelkezik fogyatékosságnak minősülő betegségekről az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételéhez,
- aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül,
- aki audiológiai szakvélemény alapján mindkét fülre legalább 60 százalékban elvesztette hallását, vagy
- aki az a)-h) pontokban foglaltak szerinti károsodást nem tud igazolni, de egészségkárosodása, fogyatékossága fennáll és foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján megállapítható, hogy munkavállalási és munkahely megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek.
Nettó létszámnövekedés:Meg kell állapítani a munkáltató statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtása napján. Meg kell állapítani a munkáltató 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását megelőző 12 teljes lezárt naptári hónap alapulvételével.Meg kell vizsgálni, hogy a 12 havi átlagos statisztikai állományi létszám nagyobb-e, mint a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő statisztikai állományi létszám.Amennyiben igen, vagyis a kérelem benyújtásakor meglévő statisztikai állományi létszám kisebb, mint a megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszám, akkor meg kell határozni azon alkalmazottak havi átlagos statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozóan, akiknek a munkaviszonya – jogszabályban meghatározott – preferált módon szűnt meg.A preferált módon megszűnt havi statisztikai állományi létszámokból szintén számolni kell 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámot.A tényleges 12 havi statisztikai állományi létszámból le kell vonni a preferált módon megszűnt jogviszonyokból számított átlagos statisztikai állományi létszámot.Az így kapott létszámot meghaladó létszámfelvétel eredményez nettó létszámnövekedést. A munkaviszony megszűnésének preferált módja: Munkavállaló részéről történő megszüntetés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 78§ (1) bekezdés szerint azonnali hatályú felmondása.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16 §; 54-57. §; 58. § (5) bekezdés
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM. rendelet 11. §; 27. § (5) bekezdés;
A Bizottság 1407/2013/EU rendelete a de minimis támogatásokról, valamint a Bizottság 1408/2013/EU rendelete a mezőgazdasági ágazatban nyújtott de minimisről támogatásokról
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont
a munka törvénykönyvéről 2012. I. törvény 33. §, 78. §' (1) bekezdés;
a szövetkezetekről 2006. évi X. törvény 8. §,    
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény;
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 15) pont;
a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet;
az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29). Korm. rendelet;

Kulcsszavak

támogatás időtartama, támogatás mértéke, támogatott munkabér

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858