Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00049

Az ügy rövid leírása

Vissza nem térítendő bérköltség támogatás a támogatással foglalkoztatott álláskereső munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adóhoz, azon munkaadóknak, akik vállalják: 25 évnél fiatalabb, felsőfokú végzettség esetén 30 évnél fiatalabb pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatását legalább 365 napi időtartamra munkaviszony keretében, napi legalább négyórás munkaidőben olyan munkakörben, amelyben a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő a szakképzettségének megfelelő munkatapasztalatot szerez.A támogatást a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső részére járó bérköltség 50–100%-ig terjedő mértékben lehet megállapítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Munkaadó
A kérelem benyújtására a munkaadó vagy meghatalmazottja jogosult.

Milyen adatokat kell megadni?

Munkakör és a szükséges szakképzettség megnevezése,
foglalkoztatás helye, a foglalkoztatás tervezett időtartama, a napi munkaidő, a foglalkoztatni kívánt létszám, a bruttó munkabér összege és szociális hozzájárulási adója, a támogatás igényelt mértéke, a támogatás igényelt időtartama, a kért támogatás összege, az alkalmazás egyéb feltételei, a támogatást igénylő nyilatkozatai.(Kapcsolódó fájlok)

Milyen iratok szükségesek?

– Munkaerőigény bejelentőlap,
– még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
– cégnyilvántartásban nem szereplő munkaadó esetében:
- az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és
- a munkaadó székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
– költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,
– cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
– ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)
– ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak/ aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata.
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirat módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi),
– egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott adatlap https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
– mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén TB. bejelentkezés másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány, valamint az adóévre kiadott értékesítési betétlap ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– magánszemély munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban),
– nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról,
- átláthatósági nyilatkozat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivata

Ügyintézés határideje

A kérelem előterjesztésétől számított 21 nap,

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség jogorvoslatra.
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal
15 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Tájékoztató
A támogatás időtartama? 365 nap A támogatás összege?A bérköltség 100%-ának megfelelő támogatás esetén – havonta nem haladhatja meg
alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adóösszegét, középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéssel, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
Ha a támogatás mértéke nem éri el a bérköltség 100%-át, illetve a foglalkoztatás nem teljes – de legalább napi négyórás – munkaidőben történik, akkor felső határként a fentiek szerint megállapított összeg arányos részét kell figyelembe venni.
Támogatott munkabér? Az alapbér (órabér, havibér, teljesítménybér), alapilletmény, törzsbér, bérpótlékok, illetménykiegészítés, a le nem dolgozott időre járó kiegészítő fizetés.
A támogatott munkabérnél nem vehető figyelembe:a bérköltségbe tartozó egyéb tételek (pl. jutalom, prémium, 13. és további havi illetmény, helyettesítési díj, táppénz, betegszabadság, szabadság megváltása, a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt az állásidőre fizetett alapbér), a munkabérbe nem tartozó egyéb juttatások (pl. étkezési hozzájárulás, ruhapénz) A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó a Start, Start Bónusz kártyához kötődő részkedvezmény igénybevétele esetén a bérköltség támogatás alapja a bruttó munkabér és az érvényesített részkedvezmény után fennmaradó, a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó kötelezettség együttes összege.

Fontosabb fogalmak

Szakképzettség: az alapszintű, középszintű, középfokú, emelt szintű, felsőfokú szakképesítés és a szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettség, továbbá a felsőfokú iskolai végzettség. Pályakezdő álláskereső 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha álláskeresés áradékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahely az, amelynél a munkakör a pályakezdő álláskereső képzettségi szintjének megfelel, és a pályakezdő álláskereső egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, és a munkahely és a lakóhely között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda – és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi esetében a két órát nem haladja meg. A támogatás összege – a bérköltség 100%-ának megfelelő támogatás esetén – havonta nem haladhatja meg
alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adóösszegét, középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéssel, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
Ha a támogatás mértéke nem éri el a bérköltség 100%-át, illetve a foglalkoztatás nem teljes – de legalább napi négyórás – munkaidőben történik, akkor felső határként a fentiek szerint megállapított összeg arányos részét kell figyelembe venni.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdés, 58. § (5) bekezdés c), k) pont ;
a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV.2.) Korm.rendelet 2. §;
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont
a munka törvénykönyvéről 2012. I. törvény 33. §;
a szövetkezetekről 2006. évi X. törvény 8. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98 § (1) bekezdés és 99 § (1) bekezdés, 40.§
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 évi IV. törvény 56. § (3) bekezdés
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendele
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés 15) pont

Kulcsszavak

támogatás időtartama, támogatás mértéke, támogatott munkabér, szakképzettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858