Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem" /> Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem" />
Akadálymentes verzió

Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00049

Az ügy rövid leírása

Vissza nem térítendő bérköltség támogatás a támogatással foglalkoztatott álláskereső munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adóhoz, azon munkaadóknak, akik vállalják: 25 évnél fiatalabb, felsőfokú végzettség esetén 30 évnél fiatalabb pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatását legalább 365 napi időtartamra munkaviszony keretében, napi legalább négyórás munkaidőben olyan munkakörben, amelyben a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő a szakképzettségének megfelelő munkatapasztalatot szerez. A támogatást a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső részére járó bérköltség 50–100%-ig terjedő mértékben lehet megállapítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Munkaadó (vagy meghatalmazottja)


Milyen adatokat kell megadni?

Munkakör és a szükséges szakképzettség megnevezése,
foglalkoztatás helye,
a foglalkoztatás tervezett időtartama,
a napi munkaidő,
a bruttó munkabér összege és szociális hozzájárulási adója,
a támogatás igényelt mértéke,
a támogatás igényelt időtartama,
a kért támogatás összege,
az alkalmazás egyéb feltételei,
a támogatást igénylő nyilatkozatai.

Milyen iratok szükségesek?

– Munkaerőigény bejelentőlap,
– még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
– cégnyilvántartásban nem szereplő munkaadó esetében:
- az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és
- a munkaadó székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
– költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,
– cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
– ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)
– ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak/ aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata.
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirat módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi),
– egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén TB. bejelentkezés másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány, valamint az adóévre kiadott értékesítési betétlap ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– magánszemély munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban),
– nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról,
- átláthatósági nyilatkozat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

Tájékoztatás

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van

Fontosabb fogalmak

Szakképzettség: az alapszintű, középszintű, középfokú, emelt szintű, felsőfokú szakképesítés és a szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettség, továbbá a felsőfokú iskolai végzettség. Pályakezdő álláskereső 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha álláskeresés iáradékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahely az, amelynél a munkakör a pályakezdő álláskereső képzettségi szintjének megfelel, és a pályakezdő álláskereső egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, és a munkahely és a lakóhely között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda – és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi esetében a két órát nem haladja meg. A támogatás összege – a bérköltség 100%-ának megfelelő támogatás esetén – havonta nem haladhatja meg
alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adóösszegét, középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéssel, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében, a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
Ha a támogatás mértéke nem éri el a bérköltség 100%-át, illetve a foglalkoztatás nem teljes – de legalább napi négyórás – munkaidőben történik, akkor felső határként a fentiek szerint megállapított összeg arányos részét kell figyelembe venni.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdés, 58. § (5) bekezdés c), k) pont ;
a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV.2.) Korm.rendelet 2. §;
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont
a munka törvénykönyvéről 2012. I. törvény 33. §;
a szövetkezetekről 2006. évi X. törvény 8. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98 § (1) bekezdés és 99 § (1) bekezdés, 40.§
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 évi IV. törvény 56. § (3) bekezdés
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendele
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés 15) pont

Kulcsszavak

támogatás időtartama, támogatás mértéke, támogatott munkabér, szakképzettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858