Akadálymentes verzió

Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében

Kódszám

MUNKP00050

Az ügy rövid leírása

A munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében a munkáltatóval teljes munkaidőben munkaviszonyban álló munkavállaló (legalább a teljes munkaidő felét elérő) részmunkaidőben történő foglalkoztatásának elősegítése a kieső munkaidőre járó alapbér 80 százalékáig, valamint a szociális hozzájárulási adóig terjedő támogatás nyújtásával.

Ki jogosult az eljárásra?

Munkaadó
A kérelmet benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

a munkáltató előző havi átlagos statisztikai létszáma,
a támogatás igényelt mértéke,
a támogatás igényelt időtartama, a napi részmunkaidőt, amire a teljes munkaidős foglalkoztatásból áttérnek,a részmunkaidőre való áttéréssel foglalkoztatni kívánt létszám,
az érintett létszám munkakörönkénti bruttó munkabér összege, az igényelt támogatás összege,
a támogatást igénylő nyilatkozatai.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén:
– cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
– Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
– a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,
– igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében:
– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és
– a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság (törvényszék) által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,
a cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak munkaadó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírással és pecséttel ellátott másolata.
egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat
mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén TB. bejelentkezés másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat
a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról),
a NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokiratot (amennyiben a munkaadó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) vagy az ügyfél által benyújtott cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonatot (a kormányhivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be),
munkaszerződés, illetőleg munkaszerződés-módosítás másolata,

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

A munkaadó székhelye vagy telephelye szerinti járási hivatal az illetékes.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a kérelem előterjesztésétől számított 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek az elutasító döntés ellen van fellebbezési lehetősége.
Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal
15 nap
Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

tájékoztató
Kérelem benyújtásának időpontja? A munkaadónak a támogatás iránti kérelmét a részmunkaidős foglalkoztatásra történő áttérést megelőzően kell benyújtania az illetékes járási hivatalhoz. Nem állapítható meg támogatás azután a foglalkoztatott után, akivel a munkaadó a kérelem benyújtása előtt részmunkaidős foglalkoztatásban állapodott meg.
Mennyi a maximálisan igényelhető támogatás összege és időtartama? A támogatás összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét. A támogatás legfeljebb 365 napra nyújtható.

Fontosabb fogalmak

A munkaadónak a támogatás igénybevétele mellett vállalni kell, hogy:
- a kérelem járási hivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, és
- a munkavállalót legalább a támogatási időtartamával megegyező további időtartamig továbbfoglalkoztatja, és
- a támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére – a részmunkaidős foglalkoztatásra járó munkabérén felül – munkabérként kifizeti.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV.2.) Korm.rendelet 4.§,
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény,
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény;
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény;
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket)
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény;
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény;
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve, családtag ápolását, követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII.törvény;
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény;
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;
a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény;
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) Korm.rendelet

Kulcsszavak

foglalkoztatási kötelezettség, támogatás mértéke, időtartama, átlagos statisztikai állományi létszám,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858