Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében

Kódszám

MUNKP00050

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal felhívás alapján támogatást nyújthat a munkaadó kérelmére, ha a munkaadó a vele teljes munkaidőben munkaviszonyban álló munkavállalót  részmunkaidőben (legalább a teljes munkaidő felét elérő) foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekébenA támogatás mértéke a munkavállalónak a kieső munkaidejére járó alapbérének 80 százalékáig, valamint a szociális hozzájárulási adóig terjedhet. A támogatás összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét. A támogatás legfeljebb 365 napra nyújtható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Munkaadók

Kizáró okok: A kérelmet benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

a munkáltató előző havi átlagos statisztikai létszáma,
a napi részmunkaidő, amire a teljes munkaidős foglalkoztatásból áttérnek,
a részmunkaidőre való áttéréssel foglalkoztatni kívánt létszám,
az érintett létszám munkakörönkénti bruttó munkabér összege, 
az igényelt támogatás mértéke, időtartama, összege.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: 
      - igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról, 
cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
      - ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája, vagy annak a            munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot,  ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)
       (az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési        (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi),
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat másolatát, mely tartalmazza az ügyfél azon      nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik,
magánszemély munkaadó esetén a  személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő bemutatása,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat vagy az munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban), 
nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról 
nyilatkozat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről.
Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetékmentes eljárás

Hol intézhetem el?

Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivata

Ügyintézés határideje

8 nap a hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén amennyiben a tényállás tisztázott (sommás eljárás), (amennyiben a tényállás nem tisztázott kérelem beérkezését követő 8 napon belül függő hatályú döntést kell hozni), a teljes eljárás 60 nap. 

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebezésre korlátozottan van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A hivatal jogszabályi feltétel hiányában hozott elutasító határozata ellen a kézhezvételt követő naptól számított tizenöt napon belül jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva van lehetőség fellebbezni. A hivatal mérlegelési jogkörében meghozott elutasító határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, kivéve, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérelem benyújtásának időpontja? A munkaadónak a támogatás iránti kérelmét a részmunkaidős foglalkoztatásra történő áttérést megelőzően kell benyújtania az illetékes járási hivatalhoz. Nem állapítható meg támogatás azután a foglalkoztatott után, akivel a munkaadó a kérelem benyújtása előtt részmunkaidős foglalkoztatásban állapodott meg.
Mennyi a maximálisan igényelhető támogatás összege és időtartama? A támogatás összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét. A támogatás legfeljebb 365 napra nyújtható.

Fontosabb fogalmak

A munkaadónak a támogatás igénybevétele mellett vállalni kell, hogy:
- a kérelem járási hivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, és
- a munkavállalót legalább a támogatási időtartamával megegyező további időtartamig továbbfoglalkoztatja, és
- a támogatás adókkal és járulékokkal csökkentett részét a munkavállaló részére – a részmunkaidős foglalkoztatásra járó munkabérén felül – munkabérként kifizeti.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV.2.) Korm.rendelet 4.§,
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény,
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény;       
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény;
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény;
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve, családtag ápolását, követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII.törvény;
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény;
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;
a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény;
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

részmunkaidős foglalkoztatás, foglalkoztatási kötelezettség, támogatás mértéke, időtartama, átlagos statisztikai állományi létszám,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858