Akadálymentes verzió

Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása iránti pályázat

Kódszám

MUNKP00053

Az ügy rövid leírása

A nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatásával.

Ki jogosult az eljárásra?

nyilvántartott álláskereső vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy
A kérelmet benyújtó ügyfél képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?


a kérelmező adatai (neve, anyja neve, születési helye, ideje, TAJ- száma, állampolgársága, úti okmány száma, lakcíme/levelezési címe, iskolai végzettség(ek), szakképzettség(ek), megváltozott munkaképességgel, egészségkárosodással kapcsolatos adatok)
a támogatás igényelt mértékét, formáját, időtartamát,
beruházási támogatás esetén a támogatásból beszerzendő eszközöket,
tervezett vállalkozásra vonatkozó információkat,
a támogatást igénylő nyilatkozatait,
a  kötelezően előírt mellékleteket.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

A kérelmező (ügyfél) lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye helye szerinti járási hivatal az illetékes.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő:

-sommás eljárásban 8 nap,

-teljes eljárásban 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek a visszautasító döntés ellen akkor van fellebbezési lehetősége, ha a kérelem visszautasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal
Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatala
15 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kérelem
Ezen támogatási forma milyen támogatással együtt nyújtható? A kamatmentes tőkejuttatás és a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem téritendő támogatás együttesen és külön-külön is nyújthatóak, valamint a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei is igényelhető .A támogató döntést követően mennyi idő áll a rendelkezésre a hatósági szerződés megkötésére? A döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 nap. Amennyiben a kedvezményzertt mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti. A hatósági szerződés megkötéséig milyen dokumentumokat kell becsatolni? A vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumok(egyéni vállalkozók nyilvántartásb vételéről kapott igazolás, mezőgazdasági őstermelő igazolvány, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, társasági szerződés, szakhatósági engedélyek) A szerződésszegés jogkövetkezményei: Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig az Ákr. szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni.

Fontosabb fogalmak

A támogatás alanyai: A támogatás annak a személynek nyújtható: akit a járási hivatal legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy aki rehabilitációs ellátásban részesül,és aki önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy új induló társas vállalkozás keretében vagy már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással a társaság tevékenységében- személyesen közreműködő - tagjaként vagy az SZja. 3.§-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.
A támogatás folyósítása: a tanácsadó által a támogatott nevére és címére kiállított, kiegyenlitett, eredeti számla alapján annak benyújtásától számított 45 napon belül történik meg. A bizonylatok benyújtásának határideje a kiállítástól számított 5 munkanap.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17.§, 56. § (39 bekezdés,
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM. rendelet 10. § ,
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 66. §
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.törvény,
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény ,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet ,
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 13. § (1) bek.,112 §,116 §, 118. § (3) bek., 135. §,
az illetékről szóló 1990. XCIII. évi törvény 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont,
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (.11.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

támogatás alanya,támogatás formája és mértéke,egyéni vállalkozó foglama, szaktanácsadás költségei

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858