Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat

Kódszám

BAHIV00001

Az ügy rövid leírása

A magyar állampolgárság meg-, illetve visszaszerzésének egyik jogcíme.

A köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozatával – a nyilatkozattétel napjától – megszerzi a magyar állampolgárságot az a személy:

- akit magyar állampolgárságától megfosztottak, magyar állampolgárságát Németországba áttelepülésre kötelezett személyként vesztette el, valamint az, akinek magyar állampolgársága 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. napja között elbocsátással szűnt meg,

- aki Magyarország területén született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát a szülők állampolgárságára irányadó külföldi jog alapján, feltéve, hogy a születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek és a nyilatkozat megtételét közvetlenül megelőzően legalább öt éve Magyarország területén lakik; a nyilatkozatot az érintett a tizenkilencedik életévének betöltéséig teheti meg,

- aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá.

Az eljárás végén a kérelmező a magyar állampolgárság megszerzését/visszaszerzését igazoló okiratot kap.

Ki jogosult az eljárásra?

A köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozatával – a nyilatkozattétel napjától – megszerzi a magyar állampolgárságot az a személy:

- akit magyar állampolgárságától megfosztottak, magyar állampolgárságát Németországba áttelepülésre kötelezett személyként vesztette el, valamint az, akinek magyar állampolgársága 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. napja között elbocsátással szűnt meg,
(A megfosztás, Németországba áttelepülésre kötelezés, valamint az elbocsátás tényét hivatalból ellenőrizzük, azt a kérelmezőnek nem kell okirattal igazolnia. Azonban ha az
elbocsátási okirat eredeti példánya a kérelmezőnél van, meg kell küldenie azt a kérelmével együtt.)

- aki Magyarország területén született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát a szülők állampolgárságára irányadó külföldi jog alapján, feltéve, hogy a születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek és a nyilatkozat megtételét közvetlenül megelőzően legalább öt éve Magyarország területén lakik; a nyilatkozatot az érintett a tizenkilencedik életévének betöltéséig teheti meg,
(ez jellemzően olyan esetekben fordulhat elő, ha a szülők olyan állam polgárai, ahol az állampolgárság a területen születéssel keletkezik, pl. dél-amerikai államok többsége. Adott esetben
a kérelmezőnek okirattal kell igazolnia, hogy szülei külföldi állampolgárságát nem szerezte meg)

- aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá
(a korabeli szabályozás szerint az 1957. október 1. előtt házasságon belül született gyermek kizárólag apja állampolgárságát követte, tehát anyja magyar állampolgárságát születéssel nem
szerezhette meg)

Az állampolgársági kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő.
Kiskorú személy magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatához (ha elháríthatatlan akadálya nincs) mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozatát mellékelni kell, illetve annak
akadályáról büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia a kérelemnyomtatványon a szülőnek.

A kérelem benyújtható:
- bármely járási hivatalban
- kormányablaknál
- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ügyfélszolgálatain
- külföldön a magyar külképviseleteken

A kérelmet átvevő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, és hitelesíti aláírását, amelynek megtörténtét a kérelemnyomtatványon igazolja, továbbá az esetleges hiányosságokra és azok
pótlásának elmulasztásából származó következményekre felhívja a kérelmező figyelmét. A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani. Meghatalmazott eljárására csak a kérelem
benyújtását követően, az eljárás további szakaszában nyílik lehetőség.
Amennyiben a kérelmezőnek bármely anyakönyvi eseménye (születés, házasságkötés, házasság megszűnése, haláleset) külföldön történt, kezdeményeznie kell ezen események hazai anyakönyvezését.
Az anyakönyvezéshez szükséges adatlap a kérelem benyújtásakor tölthető ki az átvevő szervnél vagy Magyaroszágon bármely anyakönyvvezető előtt. Az anyakönyvezéshez szükség van a születési/házassági/halotti anyakönyvi kivonatra vagy bontóítéletre eredeti vagy hiteles másolati példányban, hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva.

Milyen adatokat kell megadni?

A nyilatkozatot - típustól függően - a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 2., 3., vagy 6. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni.
Az állampolgársági kérelem – kormányrendeletben meghatározott formanyomtatvány szerint – tartalmazza az érintett
a) születési családi és utónevét, házassági családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét (a továbbiakban együtt: név), születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét,
b) családi állapotára vonatkozó adatokat, a jelenlegi és korábbi házasságkötésének helyét és idejét, a házastárs vagy volt házastárs nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyar származására vonatkozó adatokat,
c) felmenői nevét, születési helyét és idejét, a felmenők házasságkötésének helyét és idejét, állampolgárságukra és tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
d) lakóhelyére, korábbi magyarországi lakóhelyére, tartózkodására vonatkozó adatokat,
e) állampolgárságára,
f) elérhetőségét az állampolgársági ügyekben eljáró szervvel és a miniszterrel való kapcsolattartáshoz.

Milyen iratok szükségesek?

1. A kérelemmel együtt kell benyújtani a hazai anyakönyvezéshez szükséges adatlapot és a polgárok személyiadat- és lakcím-nyilvántartásába történő felvételhez az adatlapot, feltéve, hogy a kérelmező külföldön történt anyakönyvi eseménye(i)t még nem jegyezték be a hazai anyakönyvbe, továbbá a személyiadat- és lakcím-nyilvántartásban nem szerepel.
2. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot.
3. Kiskorú személy magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatához (ha elháríthatatlan akadálya nincs) mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozatát mellékelni kell.

4. Külföldi hatóság által kiállított okiratot eredetiben vagy hiteles másolatban, illetve nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell mellékelni.
5. Annak, aki Magyarország területén született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát a szülők állampolgárságára irányadó külföldi jog alapján, feltéve, hogy a születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek és a nyilatkozat megtételét közvetlenül megelőzően legalább öt éve Magyarország területén lakik - szerinti nyilatkozat esetében csak a BÁH felhívására kell mellékelni a kérelmező szüleinek állampolgársága szerinti állam illetékes hatóságának igazolását arról, hogy a kérelmező a születésével nem szerzett állampolgárságot. Továbbá csatolni szükséges az érintett személyazonosításra szolgáló okmányának másolatát.
6. Annak aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá. szerinti nyilatkozat esetében, mellékelni szükséges a kérelmező szüleinek házassági és születési anyakönyvi kivonatát, továbbá közölni kell az anya magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat. Ez utóbbi magának a formanyomtatványnak a kitöltésével teljesíthető.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Állampolgársági hivatal (BÁH)

Ügyintézés határideje

A járási hivatal vezetője a kérelmet és mellékleteit az átvételtől számított öt napon belül köteles megküldeni a BÁH-nak.
A bizonyítvány kiadásának, illetve a nyilatkozat elfogadás feltételeinek hiányát megállapító határozat meghozatalának határideje hatvan nap. Az ügyintézési határidőbe azonban nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, valamint az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a BÁH-hoz érkezése napján kezdődik, és indokolt esetben egy ízben hatvan nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) határozatban állapítja meg, ha a nyilatkozat elfogadásának feltételei hiányoznak. A határozat felülvizsgálata a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető, a határozattal szembeni fellebbezést a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni. A felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni., A felülvizsgálati eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyfeleket érintő legfontosabb tudnivalókat az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Kell-e a magyar nyelvtudásomat valamilyen formában igazolni ahhoz, hogy nyilatkozattal magyar állampolgárságot szerezhessek?
Nem.

Le kell-e mondanom korábbi, másik állampolgárságomról ahhoz, hogy magyar állampolgár lehessek?
A magyar jog hagyományosan tűri a kettős/többes állampolgárságot, ezért amennyiben állampolgárságot szerez, nem kell lemondania másik állampolgárságáról. Arról, hogy a másik állampolgársága szerinti ország szintén megengedi-e a többes állampolgárságot, ezen ország hatóságai tudnak felvilágosítással szolgálni.

Fontosabb fogalmak

Hiteles fordítás: Hiteles fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) általános felhasználásra készített fordítása, valamint az adott országba akkreditált magyar konzul által készített, illetve a konzul által hitelesített fordítás fogadható el.

Hiteles másolatot a közjegyző, az OFFI, valamint a magyar konzuli tisztviselő készíthet.

A külföldön kiállított közokirat belföldön akkor fogadható el, ha az diplomáciai felülhitelesítéssel van ellátva. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 15. § (1) alapján a konzul felülhitelesítheti a fogadó állam hatóságának az okiraton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát, feltéve, hogy ezen hatóság aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik.

Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött, vagy amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellőzéséről szóló Hágai (Apostille) Egyezménynek. A legtöbb európai ország és a fejlett országok többsége csatlakozott a Hágai Egyezményhez.

Vonatkozó jogszabályok

- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. §, 13-15. §, 17. § 19. §,
- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Korm.rendelet 1. § b-c) és f) pont, 2-2/A. §, 4/A-4/B. §, 12. §,
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 67. § (1a) bekezdés.
- A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés.
- Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének II. pont 4. pontja.

Kulcsszavak

állampolgárság, állampolgárság-szerzés, nyilatkozatállampolgársági nyilatkozatállampolgársági nyilatkozatállampolgársági nyilatkozatállampolgársági nyilatkozatállampolgársági nyilatkozat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858