Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

BAHIV00003

Az ügy rövid leírása

Az érintett kérelmére állampolgársági bizonyítványban igazolható, hogy az abban megnevezett személy magyar állampolgár; magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt; továbbá az, hogy az érintett nem magyar állampolgár, azaz soha nem volt magyar állampolgár. Egyes – általában külföldi hatóság előtti – eljárásokban szükséges lehet annak igazolása, hogy az ügyfél egy adott időpontban vagy időszakban rendelkezett-e magyar állampolgársággal, amely tény az állampolgársági bizonyítványban szintén igazolható (például kárpótlási igény érvényesítéséhez). Az állampolgársági bizonyítvány érvényességi ideje a kiállításától számított három év.A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló l25/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 9/A. §-a értelmében a kérelmet átvevő a kérelemmel együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat, amennyiben a kérelmező valamely anyakönyvi eseménye külföldön történt. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (2c) bekezdés b) pontja értelmében Hivatalunknak nyilvántartásba kell vennie azon magyar állampolgárokat, akik magyar állampolgárságának fennállását igazoljuk. A külföldön élő magyar állampolgár részére lakcímkártyát állítunk ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet bárki benyújthat, ugyanakkor más személy állampolgárságának igazolása iránti kérelem esetén az ehhez fűződő jogos érdeket is igazolni kell.
Az állampolgársági kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő. Az eljárás későbbi részében meghatalmazott is eljárhat.
A kérelmet átvevő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, és hitelesíti aláírását, amelynek megtörténtét a kérelemnyomtatványon igazolja, továbbá az esetleges hiányosságokra és azok pótlásának elmulasztásából származó következményekre felhívja a kérelmező figyelmét.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal az „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványon kell előterjeszteni az alábbiak szerint.
Az állampolgársági kérelem tartalmazza az érintett:
a) születési családi és utónevét, házassági családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét, külföldre távozáskor viselt családi és utónevét (a továbbiakban együtt: név), születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét,
b) családi állapotára vonatkozó adatokat, a jelenlegi (volt) házastársa neve, házassági neve, születési helye, ideje, állampolgársága házasságkötéskor, jelenlegi állampolgársága.
c) felmenői (apja, apai nagyszülei, anyja, anyai nagyszülei) nevét, születési helyét és idejét, a felmenők házasságkötésének helyét és idejét, állampolgárságukra vonatkozó adatokat,
d) lakóhelyére, a bizonyítvány kézbesítési címére (külföldön élő kérelmező esetén, ha magyarországi címre kéri postázni a bizonyítványt kézbesítési meghatalmazás csatolása szükséges),
e) állampolgárságára, korábbi magyarországi lakóhelyére, tartózkodására, külföldre távozásának időpontjára vonatkozó adatokat,
f) elérhetőségét az állampolgársági ügyekben eljáró szervvel való kapcsolattartáshoz.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmezőnek mellékelnie kell a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat, továbbá a kérelem elbírálásához az Ápt. 11. §-ban meghatározott feltételek fennállását igazoló okiratokat.
- A családfát anyakönyvi – illetve szükség esetén egyéb (pl. névváltoztatási) – okiratokkal addig a felmenőig szükséges visszavezetni, akitől az érintett magyar állampolgársága eredeztethető.
- Amennyiben elhunyt személyről kérik állampolgársági bizonyítvány kiállítását, az érintett születési, illetve családi állapotát igazoló okiraton túl a halotti okiratot is csatolni kell.
- Ha pedig harmadik személy állampolgárságának igazolására irányul a kérelem, az erre vonatkozó jogos érdeket is igazolni szükséges.

Csatolni szükséges továbbá a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározott:
- családi állapotra, házastársra és felmenőire, ezek állampolgárságára, a kérelmező felmenőire és gyermekeire vonatkozó adatok igazolására szolgáló okiratokat, így különösen a magyar hatóság által kiállított útlevelet, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt, névváltoztatási vagy anyakönyvi okiratot.

A Magyarországon történt anyakönyvi események (születés, házasságkötés, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat) esetén, ha ismert az anyakönyvi esemény pontos ideje és helye, az anyakönyvi esemény Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben történő rögzíttetéséről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hivatalból intézkedik.

Külföldi hatóság által kiállított okiratot eredetben vagy hiteles másolatban, illetve nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell mellékelni. Fordítást és fordításhitelesítést külföldön a magyar konzuli tisztviselő, Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít. Az eredeti okiratokról hiteles másolatot külföldön a magyar konzuli tisztviselő, Magyarországon közjegyző készít.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 3000 forint.

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH)

Ügyintézés határideje

A járási hivatal vezetője a kérelmet és mellékleteit az átvételtől számított öt napon belül köteles megküldeni a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak (BÁH).
Az állampolgársági bizonyítvány kiadásának határideje hatvan nap. Az ügyintézési határidőbe azonban nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, valamint az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a BÁH-hoz érkezése napján kezdődik, és indokolt esetben egy ízben hatvan nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Az állampolgársági bizonyítvány, továbbá az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet elutasító határozat felülvizsgálata a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a Bevándolási és Állampolgársági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az felülvizsgálati eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A bizonyítvány érvényességi idejének lejártával megszűnik a magyar állampolgárság is?
Nem. Az állampolgársági bizonyítvány az útlevélhez vagy a személyazonosító igazolványhoz hasonlóan érvényességi idővel rendelkezik, melynek lejártával a magyar állampolgárság nem szűnik meg, az okirat azonban a benne foglalt tény igazolására alkalmatlan lesz.

Mennyi időt kell várni a döntés meghozatalára?

Az ügyintézési határidő hatvan nap, amelyet az állampolgárság igazolása iránti kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalba érkezésétől kell számítani, és az indokolt esetben hatvan nappal meghosszabbítható. Nem számít be a határidőbe a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének időtartama; továbbá az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő (ez utóbbira példa, ha a kérelmezőnek vagy szüleinek Magyarországon történt anyakönyvi eseményéről kell anyakönyvi okmányt bekérni).

Fontosabb fogalmak

Hiteles fordítás:
Hiteles fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) általános felhasználásra készített fordítása, valamint az adott országba akkreditált magyar konzul által készített, illetve a konzul által hitelesített fordítás fogadható el.

Hiteles másolatot a közjegyző, az OFFI, valamint a magyar konzuli tisztviselő készíthet.

A külföldön kiállított közokirat belföldön akkor fogadható el, ha az diplomáciai felülhitelesítéssel van ellátva. A konzuli védelemről szóló törvény alapján a konzul felülhitelesítheti a fogadó állam hatóságának az okiraton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát, feltéve, hogy ezen hatóság aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik. Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött, vagy amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellőzéséről szóló Hágai (Apostille) Egyezménynek. A legtöbb európai ország és a fejlett országok többsége csatlakozott a Hágai Egyezményhez.

Vonatkozó jogszabályok

- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 11. §, 13-15. §, 17. §, 19. §.
- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 1. § e) pont, 2-2/A. §, 9-9/A. §, 12. §, 13/B. §., 5. sz. melléklet,
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 81. § (1) bekezdés.
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 67. § (1a) bekezdés. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés, - A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4 § (2c) bekezdés b).
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet II. pont 1. pontja.

Kulcsszavak

állampolgárságállampolgársági bizonyítvány, állampolgárságállampolgársági bizonyítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858