Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelem

Kódszám

BAHIV00006

Az ügy rövid leírása

Aki a magyar állampolgárságról történő lemondás elfogadását követően nem szerzett külföldi állampolgárságot, a hontalanság elkerülése érdekében, a lemondás elfogadásától számított három éven belül kérheti magyar állampolgárságának visszaállítását.

Ki jogosult az eljárásra?

A lemondás elfogadásától számított három éven belül kérheti a köztársasági elnöktől magyar állampolgárságának visszaállítását az, aki nem szerzett külföldi állampolgárságot.
Az állampolgársági kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő.
A kérelmet átvevő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, és hitelesíti aláírását, amelynek megtörténtét a kérelmen igazolja, továbbá az esetleges hiányosságokra és azok pótlásának elmulasztásából származó következményekre felhívja a kérelmező figyelmét.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem teljesítéséhez szükséges adatok a formanyomtatvány kitöltésével adja meg a kérelmező.

Az állampolgársági kérelem tartalmazza az érintett:
a) születési családi és utónevét, házassági családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét (a továbbiakban együtt: név), születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét,
b) családi állapotára vonatkozó adatokat, a jelenlegi és korábbi házasságkötésének helyét és idejét, a házastárs vagy volt házastárs nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyar származására vonatkozó adatokat,
c) házastársa vagy volt házastársa szülei nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyarországi tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
d) felmenői nevét, születési helyét és idejét, a felmenők házasságkötésének helyét és idejét, állampolgárságukra és tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
e) gyermeke nevét, születési helyét és idejét, a gyermek másik szülőjének nevét, állampolgárságát,
f) testvére nevét, születési helyét és idejét,
g) lakóhelyére, korábbi magyarországi lakóhelyére, tartózkodására vonatkozó adatokat,
h) állampolgárságára, külföldre távozásának időpontjára vonatkozó adatokat,
i) elérhetőségét az állampolgársági ügyekben eljáró szervvel és a miniszterrel való kapcsolattartáshoz.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell az ígérvényt kiadó hatóság igazolását arról, hogy az érintett a kilátásba helyezett állampolgárságot nem kapta meg, valamint a lemondás elfogadásáról szóló okirat eredeti példányát.
Külföldi hatóság által kiállított okiratot eredetiben vagy hiteles másolatban, illetve nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell mellékelni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH)

Ügyintézés határideje

Jogszabály erre vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést.

Jogorvoslati lehetőség

Ha a nyilatkozat elfogadásának törvényi feltételei nem állnak fenn (illetve ha a nyilatkozatot nem a megfelelő módon nyújtották be), e tényt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal határozatban állapítja meg. A határozat felülvizsgálata a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.
A keresetlevelet az eljáró hatóságnál (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) kell benyújtani.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Hol és milyen formában kell a nyilatkozatot benyújtani?
A nyilatkozatot személyesen, az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani:
- a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához,
- az integrált ügyfélszolgálati irodához („kormányablak"),
- külföldön a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve
- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságaihoz.

Fontosabb fogalmak

Hiteles fordítás:
Hiteles fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) általános felhasználásra készített fordítása, valamint az adott országba akkreditált magyar konzul által készített, illetve a konzul által hitelesített fordítás fogadható el. A fordításnak az adott nyelvről közvetelnül magyar nyelvre történő fordítása fogadható el, az ún. köztes fordítás nem.

Hiteles másolatot a közjegyző, az OFFI, valamint a magyar konzuli tisztviselő készíthet.

A külföldön kiállított közokirat belföldön akkor fogadható el, ha az diplomáciai felülhitelesítéssel van ellátva. A konzuli védelemről szóló törvény alapján a konzul felülhitelesítheti a fogadó állam hatóságának az okiraton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát, feltéve, hogy ezen hatóság aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik. Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött, vagy amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellőzéséről szóló Hágai (Apostille) Egyezménynek. A legtöbb európai ország és a fejlett országok többsége csatlakozott a Hágai Egyezményhez.

Vonatkozó jogszabályok

- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 8. §, 13-15. §, 19. §,
- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 2-2/A. §, 8/A. §, 12.§ , 13/B. §

Kulcsszavak

magyar állampolgárságállampolgárság visszaállítása, magyar állampolgárságállampolgárság visszaállítása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858