Akadálymentes verzió

Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00022

Az ügy rövid leírása

A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatás iránti pályázat arra irányul, hogy azok az egyéni vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek térítésmentesen munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtanak magánszemélyek és munkaadók részére, a szolgáltatásnyújtás során felmerült költségeik megtérítéséhez támogatást vegyenek igénybe. A támogatás megítélésére kizárólag pályázati eljárás keretén belül van lehetőség.

Ki jogosult az eljárásra?

A támogatást egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vehetik igénybe. A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytassa azt a szolgáltatási tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta, vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja, vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel, a kormányhivatal által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a jogszabályban meghatározott feltételekkel, továbbá a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a kormányhivatallal kötött megállapodásban rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja, a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel, és azok teljesülését az NGM rendeletben meghatározott módon igazolja.

Képviseletre lehetőség van, azzal a korlátozással, hogy a pályázaton nyertes természetes személy a támogatás nyújtásának feltételeiről rendelkező hatósági szerződést csak személyesen kötheti meg.

Milyen adatokat kell megadni?

Azokat az adatokat, amelyeket az ügyfélnek a kérelem elbírálásához meg kell adnia, a pályázati felhívás részét képező pályázati adatlap tartalmazza
A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szervezet azonosító adatait: a szervezet neve, címe, telefon- és faxszáma, alapításának ideje, nyilvántartásba vételi, illetve cégbírósági bejegyzés száma, bankszámlaszáma, tb. törzsszáma, adószáma, adóazonosító száma,
– szükség szerint a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
– a munkaerő-piaci szolgáltatás rövid leírását, tervezett időtartamát (kezdete: év, hó, nap; vége: év, hó, nap), és időbeli ütemezését, helyszínének meghatározását,
– a pályázó korábbi – a pályázat tárgyát képező – szolgáltatási tevékenységének részletes bemutatását,
– a szolgáltatás nyújtásában közreműködők/tanácsadók nevét, szakképzettségét, korábbi tevékenységének leírását,
– a szolgáltatás nyújtásának részletes költségtervét (amennyiben a munkaügyi központ azt előírja).

Milyen iratok szükségesek?

A pályázati felhívás határozza meg.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

Nincs jogszabályban meghatározott illetékességi ok, a pályázaton bármely szervezet vagy egyéni vállalkozó részt vehet, aki a pályázati feltételeknek megfelel. Az illetékesség a pályázati kiírás szerint alakul.

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidőt a pályázati felhívás határozza meg, de a jogszabályi előírás értelmében ez nem lehet hosszabb két hónapnál.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslatnak csak abban az esetben van helye, ha a pályázat elutasítására jogszabályban meghatározott feltétel hiánya miatt került sor, vagy a pályázatot elbíráló szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette. Ezekben az esetekben az elutasító döntés ellen fellebbezésnek van helye.
Foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Fővárosi/Megyei Kormányhivatal
15 nap
Nincs fellebbezési illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A szolgáltatás nyújtásának célja: munkaerő-piaci és foglalkozási információkhoz, szükségletekhez igazodó tanácsadásokhoz való hozzájutás elősegítése az elmaradott térségekben vagy a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egymásra találása érdekében. A kormányhivatal munkaerő-piaci szolgáltatásainak bővítése a támogatással biztosított szolgáltatásokkal.
A kormányhivatal pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújthat olyan egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére, aki (amely) térítésmentesen
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információt nyújt elmaradott térségekben, vagy munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek a járási hivatal e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta, vagy
c) mentori szolgáltatást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek a járási hivatal e szolgáltatást igénybevételét felajánlotta,
d) helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást végez.
Az előzőekben meghatározott támogatások nyújtásának további feltétele, hogy a támogatást kérő
a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytassa azt a szolgáltatási tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta,
b) vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja,
c) vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,
d) a kormányhivatal által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet mellékletében meghatározott feltételekkel, továbbá
e) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a kormányhivatallal kötött megállapodásban rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja,
f) a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az Ávr. 82. §-ában meghatározott – feltételeinek megfelel, és azok fennállását igazolja,
g)munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadás támogatása természetes személy részére abban az esetben nyújtható, ha a támogatni kért szolgáltatási tevékenységre jogosító vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik,
h) a pályázó szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium ideiglenes nyilvántartásában, mint munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet,
i) a pályázó a pályázatban meghatározott célcsoportok számára térítésmentesen nyújtsa a szolgáltatásokat
A támogatások nyújtása esetén a támogatásban részesülő szervezet vagy egyéni vállalkozó által nyújtott szolgáltatás szakmai és módszertani ellenőrzését a kormányhivatal átja el.
A támogatásokra meghirdetett pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) a pályázat kiírásának célját,
b) a pályázaton történő részvétel feltételeit,
c) a támogatott szolgáltatás nyújtásának dologi feltételeit,
d) a pályázat keretében nyújtható támogatás forrását, mértékét,
e) a pályázat tartalmára vonatkozó előírásokat és az esetleges szükséges mellékleteket, továbbá
f) a támogatásra vonatkozóan a más jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogszabályaiban meghatározott feltételeket,
g) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, a pályázatot elbíráló szerv megnevezését, valamint a pályázat elbírálásának határidejét.
A támogatás vissza nem térítendő formában legfeljebb 3 évre adható.
A támogatás összegének kiszámításánál a szellemi foglalkozásúak tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatás megállapításának évét mint tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan meghatározott havi bruttó átlagkereset és a tanácsadás típusának szorzóját kell alapul venni. Ennek megfelelően a költségnorma
a) egyéni tanácsadás esetén a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított nemzetgazdasági átlagkereset x 0,026–0,035 Ft/fő/óra,
b) csoportos tanácsadás esetén a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított nemzetgazdasági átlagkereset x 0,02–0,03 Ft/óra,
c) mentori szolgáltatás esetén (ideértve a külön jogszabályban meghatározott rehabilitációs mentor tevékenységét is) a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított nemzetgazdasági átlagkereset x 0,01– 0,015 Ft/óra.
A támogatott a támogatás 20 százalékára a kormányhivatallal kötött megállapodásban meghatározott eredmény teljesítésekor jogosult.
A támogatásban részesülő az általa végzett szolgáltatási tevékenységről tájékoztatja a kormányhivatalt az általuk kötött megállapodásban meghatározott módon.
Kiknek nyújtható a támogatás és milyen munkaerő-piaci szolgáltatások végzéséhez?
A támogatás, olyan egyéni vállalkozónak, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére nyújtható, aki (amely) térítésmentesen
a) a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet (továbbiakban: GM rendelet) 3. §-ban meghatározott munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújt elmaradott térségekben vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára, továbbá
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadást, illetve
c) a GM rendelet 9/A. §-ban meghatározott mentori szolgáltatást nyújt azoknak a hátrányos helyzetű személyeknek, akiknek a kormányhivatal e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta, vagy
d) a GM rendelet 11. §-ban meghatározott helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást végez.
Egy pályázó több munkaerő-piaci szolgáltatás végzésének támogatására is nyújthat be pályázatot?
Igen.
Milyen mértékű támogatást lehet igényelni a pályázónak?
A munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 21. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás mértékéül a szellemi foglalkozásúak tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatás megállapításának évét, mint tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan meghatározott havi bruttó átlagkereset és a tanácsadás típusának szorzóját kell alapul venni.
Ennek megfelelően a költségnorma:
 egyéni tanácsadás esetén a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított, szellemi foglalkozásúakra vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset  0,026 – 0,035 Ft/fő/óra,
 csoportos tanácsadás esetén a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított, szellemi foglalkozásúakra vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset  0,02–0,03 Ft/óra,
 mentori szolgáltatás esetén (ideértve a külön jogszabályban meghatározott rehabilitációs mentor tevékenységét is) a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított, szellemi foglalkozásúakra vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset  0,01–0,015 Ft/óra.
A konkrét támogatási mértéket a fenti egységekben a pályázati felhívás tartalmazza.
Milyen feltételei vannak a pályázaton való részvételnek?
A pályázónak teljesítenie kell az alábbi feltételeket:
– a pályázó a pályázatban meghatározott célcsoportok számára térítésmentesen nyújtsa a szolgáltatásokat,
– a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytassa azt a szolgáltatási tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta,
– vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja,
– vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,
– a Kormányhivatal által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a GM rendelet mellékletében meghatározott feltételekkel,
– vállalja, hogy a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a kormányhivatallal kötött megállapodásban rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja,
– a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott - feltételeinek megfelel, és azok teljesülését az NGM rendeletben meghatározott módon igazolja
– természetes személy részére – munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadás esetén – abban az esetben nyújtható támogatás, ha a támogatni kért szolgáltatási tevékenységre jogosító vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik,
– a támogatással megvalósított szolgáltatás elvégzésére másnak megbízást nem adhat (alvállalkozó igénybevétele kizárt),
– vállalja, hogy az elnyert támogatást kizárólag a pályázatban foglalt tevékenységre fordítja.
A támogatandó szolgáltatás helyszínével, területi hatályával, tervezett ügyfélkörével összefüggő sajátosságokra tekintettel a pályázati felhívásban további feltételek is meghatározhatók.
Kik végezhetik a támogatott tevékenységeket?
A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó személyeknek meg kell felelniük a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet mellékletében foglalt feltételeknek. Arról a kérdésről, hogy a szolgáltatást nyújtó személyek megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek, a Kormányhivatal dönt, ezért a pályázatban megjelölt személyek csak a Kormányhivatal jóváhagyásával vehetnek részt a támogatott tevékenység megvalósításában. Amennyiben a tevékenységet megvalósító személyekben a pályázó cserét akar végrehajtani, az új személy is csak a Kormányhivatal jóváhagyása esetén kezdheti meg tevékenységét.
Mikor kerül sor a támogatás utalására?
A támogatás folyósítására utólag, a teljesített szolgáltatások figyelembe vételével, a támogatott által benyújtott elszámolás alapján kerül sor.

Fontosabb fogalmak

Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása
Az információnyújtás célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést és az üres álláshelyek betöltését.
A munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, a megye, valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza (a továbbiakban: információnyújtás).
Az információnyújtás történhet önállóan vagy tanácsadás, állásbörze, továbbá munkaközvetítés keretében.
Munkatanácsadás:
A munkatanácsadás célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása.
Pályatanácsadás:
A pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása.
A pályatanácsadás formái:
a) pályaválasztási tanácsadás,
b) pályamódosítási tanácsadás.
A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását.
A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg.
Álláskeresési tanácsadás:
Az álláskeresési tanácsadás célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel.
Az álláskeresési tanácsadás formái:
a) egyéni álláskeresési tanácsadás,
b) álláskeresési technikák oktatása,
c) álláskereső klub.
Az álláskereső klub álláskeresők részvételével rendszeresen tartott csoportos foglalkozás.
Rehabilitációs tanácsadás:
A rehabilitációs tanácsadás célja, hogy munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás és pszichológiai tanácsadás nyújtásával elősegítse a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározását, olyan – a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének m) pontjában meghatározott – megváltozott munkaképességű személyek számára, akik képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem közvetíthetők.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének m) pont szerint megváltozott munkaképességű személy az, aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek,
Pszichológiai tanácsadás:
A munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadáshoz, továbbá a munkaerőpiaci képzéshez kapcsolódóan – amennyiben arra a szolgáltatás céljának elérése érdekében szükség van – a szolgáltatást igénybe vevő személy részére pszichológiai tanácsadás is nyújtható.
A pszichológiai tanácsadás segít feltárni az álláskeresők számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülményeket.
Mentori szolgáltatás:
A járási hivatal mentori szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja az álláskereső vagy a járási hivatal más szolgáltatását igénybevevő, illetőleg a járási hivataltól támogatásban részesülő személy számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja.
Tanácsadások formái:
A munkaerő-piaci szolgáltatás keretében nyújtott tanácsadások egyéni és csoportos formában a következő módon valósíthatók meg:
a) egyéni tanácsadói beszélgetés,
b) csoportos tanácsadás,
c) strukturált csoportfoglalkozás,
d) érdeklődés-, érték-, képesség-, valamint személyiségvizsgálat,
e) pályaismeret bővítése.
Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.
Az előzőekben meghatározott cél elérése érdekében a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás magában foglalja
a) a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében a részükre történő információnyújtást, tanácsadást,
b) programok kezdeményezését a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedésének, a térségben tapasztalható foglalkoztatási feszültségek enyhítésének, a térség gazdasági foglalkoztatási szerkezet váltásának elősegítése érdekében, az ilyen programok kidolgozásában és megvalósításában történő közreműködést,
c) kapcsolattartást a térség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a térség helyi önkormányzataival, a térségben működő más szervezetekkel, közreműködésük elősegítését a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, továbbá
d) munkaerőpiaci információk nyújtásával történő közreműködést a térségben működő területfejlesztési tanácsok döntéseinek előkészítésében, az e testületek által indított programokhoz való csatlakozást.

Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (3) bekezdés a) pont, 21. §, 54. § (2) bekezdés, 56. § (3) bekezdés, 
A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 21-25. §-ai, 
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont, 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 67. §

Kulcsszavak

Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása, pályázati felhívás, hatósági szerződés, Kormányhivatal által nyújtott támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858