Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás megállapítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00024

Az ügy rövid leírása

Abban az esetben, ha az álláskeresőként nyilvántartott ügyfél a járási hivatal által nyújtott vagy a járási hivatal által támogatott "álláskereső klub" munkaerő-piaci szolgáltatáson vesz részt, és a szolgáltatás időtartama legalább a 5 napot eléri, kérheti a járási hivataltól hogy a szolgáltatáson való részvétel időtartamára részére keresetpótló juttatást állapítson meg.

Ki jogosult az eljárásra?

A keresetpótló juttatás megállapítására irányuló kérelmet azok az álláskeresőként nyilvántartott ügyfelek adhatják be, akik a járási hivatal által nyújtott vagy a kormányhivatal által támogatott "álláskereső klub" munkaerő-piaci szolgáltatáson vesz részt, és a szolgáltatás időtartama legalább a 5 napot eléri.
Képviseletre lehetőség van, azzal a korlátozással, hogy a támogatásban részesülő természetes személy a támogatás nyújtásának feltételeiről rendelkező hatósági szerződést csak személyesen kötheti meg.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem elbírálásához szükséges adatokat, nyilatkozatokat a kérelem formanyomtatvány tartalmazza.
- a kérelmező adatai: neve, születési adatai, címe, adóazonosító jele, taj-száma, tartózkodási helye
- a tanácsadást végző szervezet neve, álláskereső klub azonosító kódja
- álláskereső klub várható kezdési időpont

Milyen iratok szükségesek?

Nincs ilyen dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslatnak csak abban az esetben van helye, ha a kérelem elutasítására jogszabályban meghatározott feltétel hiánya miatt került sor. Ebben az esetben az elutasító döntés ellen fellebbezésnek van helye.
Fővárosi/Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
15 nap
Nincs fellebbezési illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A keresetpótló juttatás állapítható meg az álláskeresőnek az álláskereső klubban történő részvétel időtartamára, ha a csoportos foglalkozás legalább az öt napot eléri, és a szolgáltatást a járási hivatal nyújtja vagy a kormányhivatal a szolgáltatás nyújtásához támogatást állapított meg.

A keresetpótló juttatás egy naptári évben legfeljebb kilencven napra állapítható meg.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. A kérelmet e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

A járási hivatal a a kérelem alapján mérlegelési jogkörében dönt a támogatásról.

A keresetpótló juttatás összege megegyezik a járási hivatal által támogatott képzésben résztvevők részére nyújtható keresetpótló juttatás összegével. Ennek megfelelően a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 14. § (6) bekezdés alapján a keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.

A járási hivatal a keresetpótló juttatást az álláskereső részére a szolgáltatás igazolását követően utólag folyósítja.

Nem folyósítható keresetpótló juttatás azokra a napokra, amelyeken az álláskereső klubban résztvevő személy neki felróható okból a megjelenési kötelezettségének nem tett eleget.

Támogatást a mulasztás napjára járó keresetpótló juttatás összegével csökkentett összegben kell folyósítani.

A keresetpótló juttatás folyósítása postai úton vagy – a támogatott kérelmére – lakossági folyószámlára történik.

Milyen összegű a keresetpótló juttatás?
A keresetpótló juttatás összege megegyezik a járási hivatal által támogatott képzésben résztvevők részére nyújtható keresetpótló juttatás összegével. Ennek megfelelően a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 14. § (6) bekezdés alapján a keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.

Mikor kerül folyósításra a keresetpótló juttatás összege?
A járási hivatal a keresetpótló juttatást az álláskereső részére a szolgáltatás igazolását követően utólag folyósítja.

Jogosult-e az ügyfél keresetpótló juttatásra, ha az álláskereső klubon betegsége miatt nem tud megjelenni?
A keresetpótló juttatás csak azokra a napokra nem folyósítható, amelyeken az ügyfél neki felróható okból nem jelenik meg. Azokra a napokra folyósítani kell a keresetpótló juttatást, amelyeken az ügyfél betegsége miatt nem tudott megjelenni, feltéve, hogy betegségét hitelt érdemlően igazolja.

A keresetpótló juttatás bruttó összege adóköteles ellátás?
Igen, a folyósított keresetpótló juttatásból adóelőleg kerül levonásra, illetve a magánszemélynek a személyi jövedelemadó bevallásában a keresetpótló juttatás összegét szerepeltetni kell. Családi adókedvezményre való jogosultság, illetve az erről szóló nyilatkozat esetén az adóelőleg nem, vagy nem a teljes összegben kerül levonásra.

A keresetpótló juttatás folyósítása alatt az ebben részesülő magánszemély biztosítottnak minősül?
Igen, a keresetpótló juttatás folyósítása időtartamára a támogatásban részesülő személy a társadalombiztosítás szempontjából teljes körűen biztosítottnak minősül. A támogatásban részesülő személy jogosult az egészségbiztosítás természetbeni ellátásait igénybe venni, a folyósítás időtartama pedig szolgálati időnek minősül a nyugdíjbiztosítás szempontjából.

Fontosabb fogalmak

álláskereső

álláskereső: az a személy, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3.öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

álláskereső klub

Az álláskereső klub az álláskeresési tanácsadás egyik formája, az álláskeresők részvételével rendszeresen tartott csoportos foglalkozás, amelynek célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel.

keresetpótló juttatás

A járási hivatal által folyósított, foglalkoztatást elősegítő támogatás, amelynek célja, hogy pénzbeli juttatást biztosítson az álláskeresőnek arra az időtartamra, amíg foglalkoztatást elősegítő képzésen vagy álláskereső klubban vesz részt.

hatósági szerződés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott olyan kétoldalú megállapodás, amelyet a hatóság és az ügyfél köt hatósági jogviszonyuk rendezése érdekében, és amely hatósági döntésnek minősül. A hatósági szerződésből fakadóan az ügyfelet és a hatóságot is kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik.

közfoglalkoztatási bér

A közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket a munkavégzésük ellenértékeként megillető díjazás, amelynek mértékét kormányrendelet állapítja meg.

Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b) pont, 14. §, 54. § (2) bekezdés, 56. § (3) bekezdés.
a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 26-28. §-ai,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 76-77. §-ai, 36. §, 99. §, 102. §,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet, az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm.rendelet, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet.

Kulcsszavak

álláskereső klub, keresetpótló juttatás, hatósági szerződés, foglalkoztatási főosztály által nyújtott támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858