Akadálymentes verzió

Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)

Kódszám

MUNKP00066

Az ügy rövid leírása

Az álláskeresési járadék folyósítása megszűnik, ha az álláskereső: kéri; megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá; oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat; meghalt; az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette; kereső tevékenységet folytat, kivétel az alkalmi foglalkoztatás keretében végzett munka; olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül. Abban az esetben, ha a jogszabályban meghatározott megszűnési ok bekövetkezik, az álláskeresési járadék folyósítása hatósági döntés (határozathozatal) nélkül megszűnik. A járási hivatal a megszűnés tényéről az ügyfél kérelmére a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül hatósági bizonyítványt ad ki.
Meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskereső: álláskeresési járadékban részesül és törlik a nyilvántartásból; kereső tevékenységet folytat, és bejelentési kötelezettségét a 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 36. § (1) bekezdése szerint elmulasztotta. Abban az esetben, ha a hatóság mérlegelését, döntését igénylő, jogszabályban meghatározott megszüntetési ok bekövetkezik, a járási hivatal határozattal köteles intézkedni az álláskeresési járadék megszüntetéséről.

Ki jogosult az eljárásra?

Álláskeresési járadékban részesülő ügyfelek, akik a megszűnésre okot adó eseményt jelentenek be, vagy egy esemény, mulasztás hatására az álláskeresési ellátásukat meg kell szüntetni.
Az ügyfél,vagy az általa meghatalmazott személy bejelentése alapján történik. Van lehetőség elektronikus úton történő bejelentésre.

Milyen adatokat kell megadni?

Munkaviszony létesítés ténye, kereső tevékenység létesítése, körülményekben bekövetkezett változás, bármely megszűnésre okot adó esemény.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem. A rehabilitációs hatóság határozata/igazolása. A hallgató jogviszony igazolása. Kereső tevékenység bejelentése. Képzési támogatás bejelentése. Halotti anyakönyvi kivonat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy szálláshelye szerint illetékes járási hivatal  az ügyfél kérelme, vagy nyilatkozata alapján.

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezés elbírálására jogosult szerv: Fővárosi és megyei kormányhivatal 
A folyósítás megszüntetése esetén van lehetőség fellebbezésre.A fellebbezést a Fővárosi és a megyei kormányhivatal bírálja el, de a a Fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz kell benyújtani.
A fellebbezés elbírálására jogosult szerv: Fővárosi és megyei kormányhivatal 
Benyújtani: Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz
Határidő: 15 napon belül
Illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/allaskeresoknek_ellatasok/content/ak_ellatas_allasker_jaradek.aspx
Meddig vagyok köteles a körülményeiben bekövetkezett változásokat bejelenteni? Válasz: Az álláskeresési ellátásban részesülő személy az általa folytatott kereső tevékenység tényéről a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles értesíteni az őt nyilvántartó kirendeltséget, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével .
Milyen módon tudom ezt megtenni? 
Válasz: Személyesen, postai úton, faxon, elektronikus úton ha korábban erről az ügyfél nyilatkozott.
Ha szankciósan került megszüntetésre az ellátás mennyi idő elteltével állapítható meg újra?
Válasz: 90 naptári nap

Fontosabb fogalmak

Ha az ügyfél a 2011. évi CXCI. törvényben meghatározott ellátások – rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás – bármelyikére jogosultságot szerez, az álláskeresési ellátását meg kell szüntetni. Az 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 28. § (1) bekezdés b) pont szerinti esetben – vagyis ha azért szűnik meg az álláskeresési járadék folyósítása, mert az álláskereső megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá – a megszűnés csak a rehabilitációs hatóság határozata/igazolása alapján lehetséges.
Az öregségi nyugdíjra való jogosultság elérése az álláskeresők nyilvántartásból való törlést eredményezi, tehát az ellátás megszűnésének oka a nyilvántartásból való törlés lesz.
Kereső tevékenységnek minősül minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaságvezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési / munkavégzési kötelezettsége / joga fel van tüntetve 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 58. § (5) bekezdésének e) pontja.

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 28. §, 36. § (1) bekezdés, 58. § (5) bekezdés e) pont, 
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés a) pontja 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 16.§ 17. § 50. § (2) b), 112. § 116.§ (1) (2), 118.§ (3) bekezdés
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet;

Kulcsszavak

Megváltozott munkaképességű személy, Kereső tevékenység.Körülmények változásának bejelentése,Nyugdíjra való jogosultság eléréseálláskeresési ellátás megszűnéseálláskeresési ellátás megszüntetése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858