Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén

Kódszám

MUNKP00043

Az ügy rövid leírása

Méltányosság szempontjából a természetes személy esetében figyelembe vehető a különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné. 


Ki jogosult az eljárásra?

Álláskereső. Azok a természetes személyek, aki álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be, és álláskeresési járadékra lesznek jogosultak.
Van lehetőség képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

A visszakövetelő határozat száma, a méltányossággal érintett összeg, a méltányosság tárgya (részletfizetés, elenegedés) és  indoka.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros/megyei kormányhivatalok

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van, de korlátozott. Mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen kérelem alapján akkor van helye jogorvoslatnak, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.
Foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Budapest Főváros/megyei kormányhivatalok
 
15 nap
Nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mikor, kinek címezve és milyen tartalommal kell a méltányossági kérelmet előterjeszteni?
Válasz: A visszakövetelt álláskeresési ellátás elengedésére irányuló méltányossági kérelmet a visszafizetésről rendelkező határozat jogerőre emelkedését követően bármikor elő lehet terjeszteni, a kérelem benyújtására jogszabály által előírt határidő nincsen (a végrehajtási eljárás alatt is benyújtható). A kérelmet annak a hatóságnak a vezetőjéhez kell címezni, amelyik álláskeresési ellátás visszaköveteléséről rendelkező határozatot első fokon hozta. A kérelemben meg kell jelölni, hogy milyen tartozás elengedését, milyen okból vagy milyen körülményre tekintettel kérik

Egy tartozás elengedésére többször is be lehet méltányossági kérelmet benyújtani? Válasz: Amennyiben az ügyfél méltányossági kérelmét a hatóság elutasította vagy annak csak részben adott helyt, ismételten méltányossági kérelmet csak abban az esetben adhat be, ha körülményeiben lényeges változás állott be.

Fontosabb fogalmak

méltányossági kérelem: az ügyfél által beadott olyan kérelem, amelyben az ügyfél a tartozás fennállásának jogszerűségét nem vitatja, de méltányossági alapon (hátrányos szociális helyzetre hivatkozva vagy egyéb okból) kéri a tartozása összegének részbeni vagy teljes elengedését, vagy részlet fizeteést; elengedett összeg: az az összeg, amit a hatóság az ügyfél tartozásából a határozatával elengedett; fennmaradó tartozás: az az összeg, amely a méltányossági kérelem elbírálását követően az ügyfél fizetési kötelezettségeként fennmaradt; fizetési kedvezmény: a fennmaradó tartozásra az ügyfél a hatóságnak részletfizetési vagy fizetési halasztási kérelmet nyújthat be.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § 40. § 98-99.§ 102.§ 71-72.§ 33.§
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  1991. évi IV. törvény 21. § (6), 37. § (5), 56. § (3)
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés l) pont lc) alpont, 10. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés
 az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont

Kulcsszavak

tartozás, jogerős tartozás, méltányosság, hátrányos szociális helyzet, tartozás elengedés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858