Akadálymentes verzió

Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén

Kódszám

MUNKP00043

Az ügy rövid leírása

Méltányosság szempontjából a természetes személy esetében figyelembe vehető a különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az elsőfokú állami foglalkoztatási szervtől a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére fizetési kedvezmény engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. A határidő lejárta után a kötelezett – feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt.


Ki jogosult az eljárásra?

Álláskereső. Azok a természetes személyek, aki álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be, és álláskeresési járadékra lesznek jogosultak.

Az álláskeresők ellátásával kapcsolatos eljárás során az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.

Milyen adatokat kell megadni?

A visszakövetelő határozat száma, a méltányossággal érintett összeg, a méltányosság tárgya (részletfizetés, elenegedés) és  indoka.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy szálláshelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya  

Ügyintézés határideje

8 nap illetve teljes eljárásban 60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van, de korlátozott. Mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen kérelem alapján akkor van helye jogorvoslatnak, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.Foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Budapest Főváros/megyei kormányhivatalok
 
15 nap
Nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mikor, kinek címezve és milyen tartalommal kell a méltányossági kérelmet előterjeszteni?
Válasz: A visszakövetelt álláskeresési ellátás elengedésére irányuló méltányossági kérelmet a visszafizetésről rendelkező határozat jogerőre emelkedését követően - az állami adó- és vámhatóság végrehajtás céljából történő megkereséséig be lehet nyújtani. A kérelmet annak a járási hivatal vezetőjéhez kell címezni, amelyik álláskeresési ellátás visszaköveteléséről rendelkező határozatot első fokon hozta. A kérelemben meg kell jelölni, hogy milyen tartozás elengedését, milyen okból vagy milyen körülményre tekintettel kérik. A végrehajtási eljárás elrendelését követően az Avt. 120 §. (1) bekezdése alapján az adó- és vámhatóság dönt a részletfizetés, a fizetési halasztás és a mérséklés (ide értve az elengedést is) iránti kérelem tárgyában.

Egy tartozás elengedésére többször is be lehet méltányossági kérelmet benyújtani? Válasz: Amennyiben az ügyfél méltányossági kérelmét a hatóság elutasította vagy annak csak részben adott helyt, ismételten méltányossági kérelmet csak abban az esetben adhat be, ha körülményeiben lényeges változás állott be. Méltányosság szempontjából a természetes személy esetében figyelembe vehető a különösen kedvezőtlen szociális helyzete, valamint az, hogy a támogatás visszafizetése a kötelezett és a háztartásában élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné .

Fontosabb fogalmak

méltányossági kérelem: az ügyfél által beadott olyan kérelem, amelyben az ügyfél a tartozás fennállásának jogszerűségét nem vitatja, de méltányossági alapon (hátrányos szociális helyzetre hivatkozva vagy egyéb okból) kéri a tartozása összegének részbeni vagy teljes elengedését, vagy részlet fizeteést; elengedett összeg: az az összeg, amit a hatóság az ügyfél tartozásából a határozatával elengedett; fennmaradó tartozás: az az összeg, amely a méltányossági kérelem elbírálását követően az ügyfél fizetési kötelezettségeként fennmaradt; fizetési kedvezmény: a fennmaradó tartozásra az ügyfél a hatóságnak részletfizetési vagy fizetési halasztási kérelmet nyújthat be.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  1991. évi IV. törvény 21. § (6), 37. § (5), 56. § (3) , 41/A § (8) , (9) bekezdések
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés l) pont lc) alpont, 10. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés
 az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 16.§, 17.§, 50.§ (2) b és c) pontok 

Kulcsszavak

tartozás, jogerős tartozás, méltányosság, hátrányos szociális helyzet, tartozás elengedés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858