Akadálymentes verzió

Munkahely-megőrzési támogatás iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00021

Az ügy rövid leírása

Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében. A munkahelymegőrzés támogatása annak az Mt. 33. §-ában meghatározott munkaadónak nyújtható, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a munkaadó, aki munkaviszonyban, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat,
akiknek a munkaadó a munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

A kérelmet benyújtó munkaadó képviseletére lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

• a kérelmező (munkáltató) adatai
• a munkáltatónak - a kérelem benyújtásának időpontját megelőző hónapban a megyében található valamennyi telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszáma,
• a felmondással érintett munkavállalók száma,
• a támogatás igényelt mértéke,
• az igényelt támogatás összege,
• a felmondással érintett létszám egyénenkénti bruttó munkabér és járulékai (szociális hozzájárulási adó) összege és a kért támogatás összege, igényelt támogatás időtartama,
• a támogatást igénylő nyilatkozatai. Kérelem_MUNKP00021
• az érintett munkavállaló személyi adata,TAJ száma,utolsó munkaköre,szakképzettsége, átlagkeresete, a felmondás oka. Formanyomtatvány1_MUNKP00021

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1. tájékoztató a de minimis támogatások szabályairól (Tájékoztató3_MUNKP00021)
2. még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
3. Cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
-ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)
- ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak/ aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata.
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirat módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi,
4. Cégnyilvántartásban nem szereplő munkaadó esetében:
- az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és
- a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság ( törvényszék) által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
- Költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,
5. Egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat Nyilatkozat1_MUNKP00021, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott adatlap (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/)
6. Mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén TB. bejelentkezés másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat Nyilatkozat2_MUNKP00021
7. A Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról), Nyilatkozat3_MUNKP00021
8. A NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokiratot (amennyiben a munkaadó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) vagy az ügyfél által benyújtott cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonatot (a járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be),
9. munkaszerződés, illetőleg munkaszerződés-módosítás másolata,
10. BEJELENTÉS Formanyomtatvány1_MUNKP00021
11. REHAB-kártyák által nyújtott kedvezmény igénybevételére jogosító okiratok másolata (amennyiben az érintett munkavállaló(k) rendelkeznek REHAB kártyával és a munkaadó a kedvezményt továbbra is érvényesíteni kívánja),
− munkahelyvédelmi akcióterv keretében igénybe vehető adókedvezményre való jogosultságot igazoló iratok
12.TÁBLÁZAT Formanyomtatvány2_MUNKP00021
13. A kérelem benyújtását megelőző időszak (2 év) pénzügyi beszámolói (amely lehet: beszámoló vagy egyszerűsített beszámoló,főkönyvi kivonat)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

A munkaadó székhelye vagy telephelye szerinti járási hivatal az illetékes, ahol a foglalkoztatás megvalósul.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő:

-sommás eljárásban 8 nap,

-teljes eljárásban 60 nap.


Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek a visszautasító döntés ellen van fellebbezési lehetősége.
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal 
Járási (Fővárosi) Kerületi Hivatal 


15 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Tájékoztató Kapcsolódó fájl Tájékoztató1_MUNKP00021, Tájékoztató2_MUNKP00021, Tájékoztató3_MUNKP00021, Tájékoztató4_MUNKP00021, Tájékoztató5_MUNKP00021
A létszámmegtartási (foglalkoztatási) kötelezettség mit jelent? a munkaadó vállalja, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.
A támogatás de minimis támogatás, melyek a de minimis támogatáshoz kapcsolódó kizáró feltételek? a támogatás nem nyújtható ha az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 2 pénzügyi évben a munkaadó részére a rendeletben meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték az EU rendeletben meghatározott mértéket, vagy az 1407/2013 valamint a 1408/2013 EU rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik vagy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
Mely bérelem támogatható? A támogatott munkabérbe beletartozik:
– alapbér illetve törzsbér (órabér, havibér, teljesítménybér), alapilletmény,
– bérpótlékok, illetménykiegészítés,
– a le nem dolgozott időre járó kiegészítő fizetés.
A támogatott munkabérnél nem vehető figyelembe:
– a bérköltségbe tartozó egyéb tételek (pl. jutalom, prémium, 13. és további havi illetmény, helyettesítési díj, táppénz, betegszabadság, szabadság megváltása stb.),
– a munkabérbe nem tartozó egyéb juttatások (pl. étkezési hozzájárulás, ruhapénz stb.).
Munkavállalók mely csoportjára igényelhető támogatás? Azon felmondással érintett munkavállalók esetében, akiket a munkaadó a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztat.

Fontosabb fogalmak

A támogatás szempontjából releváns munkaviszony megszüntetés: a munkaadó működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni
A kérelem benyújtása: a munkaadó a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát megelőzően a járási hivatalhoz írásban bejelenti
A bejelentés tartalma: az érintett munkavállaló személy adatait, TAJ számát, utolsó munkakörét, szakképzettségét, átlagkeresetét, valamint a felmondás okának megjelölését.
Munkavállalók mely csoportjára igényelhető támogatás: a munkáltató a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja,
Foglalkoztatási kötelezettség: a munkáltató vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását
Az igényelhető támogatás mértéke: A felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90 százalékáig terjedhet, de a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 %-át.
A kérelem benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni.

A támogatás időtartama: legfeljebb egy év

Vonatkozó jogszabályok


a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996.(VII.16) MüM rendelet 18/C §,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény,
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény,
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve, családtag ápolását, követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII.törvény,
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény ,
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény,
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet ,
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. IV. törvény 18. §, 56. § (3) bekezdés, 58. § (5) bekezdés,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény 33.§,
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény,
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.törvény ,
a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény,
a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló ,2012. évi CXLVI. törvény,
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
a Bizottság 2013. december 18-i 1408/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Kulcsszavak

munkahely megőrzés, foglalkoztatási kötelezettség, de minimis támogatás, nehéz helyzetben lévő vállalkozás,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858