Akadálymentes verzió

Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat (6 havi minimálbérre)

Kódszám

MUNKP00052

Az ügy rövid leírása

Akik nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás nyújtásával.

Ki jogosult az eljárásra?

nyilvántartott álláskereső vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy
A kérelmet benyújtó ügyfél képviseletére van lehetőség. 

Milyen adatokat kell megadni?

a  kérelmező adatai (neve, anyja neve, születési helye, ideje, TAJ- száma, állampolgársága, úti okmány száma, lakcíme/levelezési címe, iskolai végzettség(ek), szakképzettség(ek), megváltozott munkaképességgel, egészségkárosodással kapcsolatos adatok)
 a támogatás igényelt mértéke, formája, időtartama,
 beruházási támogatás esetén a támogatásból beszerzendő eszközök, 
 tervezett vállalkozásra vonatkozó információk,
 a támogatást igénylő nyilatkozatai,
a  kérelemben kötelezően előírt mellékletek.

Milyen iratok szükségesek?

Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Gazdasági társasághoz történő csatlakozás esetén egyéb nyilatkozatok

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

A kérelmező (ügyfél) lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye szerinti kirendeltség az illetékes.

Ügyintézés határideje

 

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek a visszautasító döntés ellen akkor van fellebbezési lehetősége, ha a kérelem visszautasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal
15 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kérelem
A támogatás folyósítási időtartama alatt ha emelkedik a legkisebb munkabér összege akkor a támogatási összeg emelkedhet-e? Mivel az álláskereső személy az Flt. 58. § (5) bekezdés c.) pontja alapján - önmaga foglalkoztatására való tekintettel- nem minősül munkaadónak, így nem jogosult a magasabb támogatási összegre. Ezen támogatási forma milyen támogatással együtt nyújtható? A kamatmentes tőkejuttatás és a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem téritendő támogatás együttesen és külön-külön is nyújthatóak, valamint a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei is igényelhető ( amennyiben erre a pályázati felhívás lehetőséget ad).A támogató döntést követően mennyi idő áll a rendelkezésre a hatósági szerződés megkötésére? A döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 nap. Amennyiben a kedvezményzertt mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti.
 A hatósági szerződés megkötéséig milyen dokumentumokat kell becsatolni? A vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumok(egyéni vállalkozók nyilvántartásb vételéről kapott igazolás, mezőgazdasági őstermelő igazolvány, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, társasági szerződés, szakhatósági engedélyek) 
A szerződésszegésnek mi a  jogkövetkezménye? Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig az Ákr. 135.§-a szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni.

Fontosabb fogalmak

A támogatás alanyai: A támogatás annak a személynek nyújtható: akit a járási hivatal álláskeresőként nyilvántart, vagy aki rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,és aki önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy új induló társas vállalkozás keretében vagy már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással a társaság tevékenységében- személyesen közreműködő - tagjaként vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.törvény (Szja. )3.§-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.
A támogatás folyósításának kezdő napja:- bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételének a napja,  -mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja, minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.
Támogatás folyósítása: a hatósági szerződés aláírása után a MÁK-on keresztül kerül folyósításra havi rendszerességgel utólag, tárgyhót követő hónapban, legfeljebb 6 hónap időtartamban.

Vonatkozó jogszabályok

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény;
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM. rendelet
 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény;
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról; 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.törvény;
 az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény;
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
 a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény;
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény;
 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény;
 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény;
 az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet; 
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről    
 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény;
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet

Kulcsszavak

támogatás alanya,támogatás formája és mértéke,egyéni vállalkozó fogalma,vállakozás megindításának kezdő időpontja..

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858