Akadálymentes verzió

Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat

Kódszám

MUNKP00054

Az ügy rövid leírása

A munkahelyteremtő beruházás támogatását azok a munkaadók vehetik igénybe, akik vállalják, hogy valamely beruházásuk pénzügyi támogatása ellenében meghatározott számú új munkahelyet teremtenek, és az új munkahelyekre felvett létszámot, valamint a korábbi létszámukat a támogató által előírt időtartamban foglalkoztatják. 

Ki jogosult az eljárásra?

A pályázati felhívásban megjelölt munkaadók jogosultak pályázat benyújtására.
A pályázatot benyújtó ügyfél képviseletére van lehetőség. 

Milyen adatokat kell megadni?

Azokat az adatokat, amelyeket az ügyfélnek a kérelem elbírálásához meg kell adnia, a Pályázati felhívás, az Általános útmutató a felhíváshoz c. dokumentum és azok mellékletei (pályázati adatlapok, nyilatkozatok, és egyéb dokumentumok) tartalmazzák. 

Milyen iratok szükségesek?

A Pályázati felhívás, az Általános útmutató a felhíváshoz c. dokumentum és azok mellékletei határozzák meg.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

A pályázatot a munkaadónak ahhoz a kormányhivatalhozkell benyújtania, amelyiknek az illetékességi területén a beruházással érintett telepehelye van.

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidőt a pályázati felhívás határozza meg, de a jogszabályi előírás értelmében ez nem lehet hosszabb két hónapnál.


Jogorvoslati lehetőség


A miniszter - kormányhivatal által közölt - döntése ellen csak jogszabálysértés esetén, a döntés pályázati kiírás rendelkezésébe ütközése esetén lehetséges jogorvoslattal, kifogással élni. 

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító, a Munka Törvénykönyve 33. §-ában meghatározott munkáltató részére az új munkahelyek teremtéséhez, meglévő munkahelyek bővítéséhez, új technológia bevezetéséhez szükséges építési költségekhez, tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéséhez.
 
A munkahelyteremtő támogatás annak a kedvezményezettnek nyújtható, amely
a) a munkahelyteremtő támogatás iránti kérelmét, illetőleg pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
b) a támogatás keretében elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja,
c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
d) kötelezettséget vállal arra, hogy
da) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
db)a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,
dc) a beruházást annak megkezdésétől számított két éven belül befejezi,
dd) a munkavállalókat a támogatási igényben megjelölt létszámban a beruházás befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony keretében alkalmazza, majd azt követően a beruházásra tekintettel alkalmazott létszámot és a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámot együttesen foglalkoztatja (foglalkoztatási kötelezettség).

A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, és a támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot. 

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok, valamint egyes jogi személyek vállalatai,        
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
 • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.
Nem vehet részt a pályázaton az az előző pontban nevesített szervezet vagy egyéni vállalkozó, aki

a)        a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,

b)        az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el, 

c)       akinek a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége van, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,

d)       az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,          

e)     az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,         

f)      a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén az Mt. 71-76. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni

g)   a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 27. § p) pontja szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

h)      azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,

i)        azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

                                         i.     a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége  alapján kerül rögzítésre,

                                          ii.      vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

j)        szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,

k)     azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,

l)       az adó- és vámhatóságnál esedékessé vált és még meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték-, vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

m)      nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis

-      nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, illetve a feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a megfelelő módon kerül sor,

-         a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és

-       nem minősül átlátható szervezetnek,

-       nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak – szabályozó közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben előírt közbeszerzés alkalmazási feltételeinek,

n)     csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,

o)   tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,

p)        a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §- aiban foglaltaknak nem felel meg,

q)        a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek.

Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó kizárás további eseteit a Pályázati felhívás, és az Általános útmutató a felhíváshoz c. dokumentum tartalmazza. 


Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:
a) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,
b) beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel, továbbá legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,  
c) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
d) a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
e) építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
f) üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét, 
g) meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, 
h) a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,
i) a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

A támogatást a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valósítják meg.

A pályázatokról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt. A támogatásról szóló hatósági szerződést az állami foglalkoztatási szervként eljáró – beruházás helye szerint - illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal köti meg.   


Minden évben csak a pályázati felhívás megjelenését követően készíthető el.

Fontosabb fogalmak

 •  Fenntartási kötelezettség:

A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben. Ez a követelmény - amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az érintett régióban - nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a pályázatában megjelölt beruházási projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.

 •  Foglalkoztatási kötelezettség

A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.

A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően - amennyiben a pályázat benyújtását követően a beruházást megkezdte, és a benyújtást követő időszakban  a teljes létszámfeltöltés megtörtént, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától- a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva).

Abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalók foglalkoztatásához foglalkoztatást bővítő bértámogatást vagy bérköltség támogatást vesz igénybe, a foglalkoztatási kötelezettség a bértámogatásra, vagy bérköltség támogatásra előírt foglalkoztatási kötelezettség megszűnését követő naptól kezdődik.

Amennyiben a pályázó az NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére meghirdetett korábbi munkahelyteremtő beruházási pályázat alapján foglalkoztatási kötelezettséget vállalt a régió területén, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni. 

 • Saját forrás
A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

 • Biztosítékok köre
A Kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot - a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére - a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
A felhatalmazói nyilatkozatok mellett a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, aminek legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezésre kell állnia. (A pályázatban erről nyilatkozni szükséges.) 
Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:
 • 120 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet által vállalt garancia, vagy
 • 150 %-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított, permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan. 
A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 30. napig tartó időtartamra biztosítania kell.

 • A beruházás megkezdése
Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető (megkezdett beruházás nem támogatható). 


Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi törvény 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
A Bizottság 651/2014/EU Rendelete a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
Az európai uniós versenyjogi értelembe vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

munkahelyteremtő beruházás, pályázati felhívás, hatósági szerződés,regionális beruházási támogatás, csekély összegű (de minimis) támogatás, foglalkoztatási kötelezettség, fenntartási kötelezettség,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858