Akadálymentes verzió

Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat

Kódszám

MUNKP00054

Az ügy rövid leírása

A munkahelyteremtő beruházás támogatását azok a munkaadók vehetik igénybe, akik vállalják, hogy valamely beruházásuk pénzügyi támogatása ellenében meghatározott számú új munkahelyet teremtenek, és az új munkahelyekre felvett létszámot, valamint a korábbi létszámukat a támogató által előírt időtartamban foglalkoztatják. A támogatás megítélésére kizárólag pályázati eljárás keretében vagy kérelem alapján, egyedi kormánydöntést követően kerülhet sor.

Ki jogosult az eljárásra?

A pályázati felhívásban megjelölt munkaadók jogosultak pályázat benyújtására.
A pályázatot benyújtó ügyfél képviseletére van lehetőség. 

Milyen adatokat kell megadni?

Azokat az adatokat, amelyeket az ügyfélnek a kérelem elbírálásához meg kell adnia, a pályázati felhívás részét képező pályázati adatlap tartalmazza

Milyen iratok szükségesek?

A pályázati felhívás határozza meg.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

A pályázatot a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani, a pályázat támogatásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium dönt. A Nemzetgazdasági Minisztérium döntését követően a nyertes pályázókkal a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal köt hatósági szerződést.

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidőt a pályázati felhívás határozza meg, de a jogszabályi előírás értelmében ez nem lehet hosszabb három hónapnál.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító döntés ellen jogorvoslatnak csak abban az esetben és olyan módon van helye, ahogy a pályázati felhívás azt lehetővé teszi (2012. évben nem volt lehetőség jogorvoslatra).

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító, a Munka Törvénykönyve 33. §-ában meghatározott munkáltató (a továbbiakban: kedvezményezett) részére az új munkahelyek teremtéséhez, meglévő munkahelyek bővítéséhez, új technológia bevezetéséhez szükséges építési költségekhez, tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéséhez, valamint az új munkahelyek teremtésével összefüggő személyi jellegű ráfordításokhoz (a továbbiakban: regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás).

A regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás annak a kedvezményezettnek nyújtható, amely
a) a munkahelyteremtő támogatás iránti kérelmét, illetőleg pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
b) a támogatás keretében elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja,
c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
d) kötelezettséget vállal arra, hogy
da) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
db)90 a beruházást a támogatási igényt elbíráló szerv által a kedvezményezett részére adott írásbeli tájékoztatást követően kezdi meg. Az írásbeli tájékoztatást a támogatási igényt elbíráló szerv akkor adja ki a pályázat, kérelem benyújtását követő 30 napon belül, ha a támogatási igény megfelel a jogszabályi feltételeknek, azaz a – további részletes vizsgálat tárgyát képező – pályázat, illetve kérelem megfelel a jelen rendeletben, valamint a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek,
dc) a beruházást annak megkezdésétől számított két éven belül befejezi,
dd) a munkavállalókat a támogatási igényben megjelölt létszámban a beruházás befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony keretében alkalmazza, majd azt követően a beruházásra tekintettel alkalmazott létszámot és a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámot együttesen foglalkoztatja (foglalkoztatási kötelezettség).

A foglalkoztatási kötelezettség teljesítése során az átlagos statisztikai állományi létszám alatt a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámítására vonatkozó előírásai szerint számított létszámot kell érteni azzal, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.

Nem nyújtható támogatás
a) annak a munkaadónak, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek,
b)91 annak a munkaadónak, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatában megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
c)92 annak, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
d)93 annak, aki a beruházás helye szerinti munkaügyi központ illetékességi területén a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban az Munka Törvénykönyve 71–76. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre,
e)94 annak, aki a támogatási igénnyel érintett beruházást az írásbeli tájékoztatást megelőzően megkezdte,
f) csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek.

A támogatási intenzitás mértéke – beleértve a más államháztartási forrásokból kapott állami támogatásokat – nem haladhatja meg az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-ában meghatározott százalékos mértéket.

A támogatás pályázati eljárás alapján vagy az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet szerint – a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtott kérelem alapján – meghozott egyedi kormánydöntést követően vehető igénybe.

A pályázati felhívást, illetőleg a pályázati úton nyújtott támogatás feltételeit a Nemzetgazdasági Minisztérium az internetes honlapján közzéteszi.

A pályázatot a tervezett beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz, az egyedi kormánydöntésen alapuló kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kell benyújtani.

A pályázati úton nyújtott támogatásról a nemzetgazdasági miniszter dönt.

A beruházáshoz nyújtott támogatás munkaerő-piaci program keretében történő nyújtása esetén a fentieket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás
a) bármely munkaadó részére nyújtható, és
b) a pályázat elbírálásáról a munkaerő-piaci programot indító szerv dönt.
Minden évben csak a pályázati felhívás megjelenését követően készíthető el.

Fontosabb fogalmak

Havi átlagos statisztikai állományi létszám: A Központi Statisztikai Hivatal „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadvány alapján kiszámított havi átlagos statisztikai állományi létszáma, amelybe e pályázati rendszer keretében nem számíthatók be azok a munkavállalók, akik rokkantsági, baleseti rokkantsági, valamint öregségi nyugdíjban részesülnek, továbbá azok a külföldi állampolgárok, akiknek foglalkoztatásához munkavállalási engedély szükséges. 
Az alkalmazásban állók létszámát teljes munkaidősre átszámolva kell közölni, így a számbavétel az egy teljes munkaidőben foglalkoztatottra jutó teljesített munkaóraszám vetítési alapként történő felhasználásával történik:
– a nem teljes munkaidőben, részmunkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák számát el kell osztani az egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatottra jutó munkaórák számával, 
– a bedolgozókra vonatkozóan, akiknek teljesítménykövetelménye munkanorma formájában vagy egyéb mennyiségi vagy minőségi mutatókkal meghatározott, az információk alapján becsült munkaóraszámból kell a tényleges létszám átszámítását elvégezni.
A létszám teljes munkaidősre történő átszámítása eredményeként kapott ún. „egyenértékes vagy redukált” létszám a tényleges létszámnál csak kevesebb (csak teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén megegyező) lehet. 

Folyamatos foglalkoztatási kötelezettség: A hatósági szerződésben (a továbbiakban: szerződés) rögzített éves átlagos statisztikai állományi létszám megtartását jelenti a szerződésben meghatározott kezdő időponttól, legalább 2 éven át. A pályázó ezen időszak alatt nem köteles mindvégig ugyanazokat a munkavállalókat alkalmazni, de a helyükre ugyanolyan státusú személyeket kell felvenni. 

A beruházás megkezdésének időpontja:
      a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
aa) az építési munkálatok megkezdése, azaz az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan;
b) műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés beszerzését tartalmazó projekt esetén a beszerzendő eszköz, berendezés stb. a kedvezményezett által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő írásbeli megrendelése;
c) egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;
d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, gép vagy egyéb) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.
A pályázó a beruházást a pályázatot befogadó munkaügyi központ által megküldött, a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek való megfelelésről szóló írásbeli tájékoztatását követően saját felelősségére megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére, és nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A beruházás befejezésének időpontja: Amikor a műszaki átadást, használatbavételi eljárást követően a beruházás eredményeként végzendő tevékenységhez a pályázó valamennyi szükséges hatósági engedélyt megkapott. 
A támogatott tevékenység lezárása: A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a hatósági szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a munkaügyi központ jóváhagyta, a támogatás folyósítása megtörtént. A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a hatósági szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, az előzőekben felsoroltak teljesültek, a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záróbeszámolóját benyújtotta, azt a munkaügyi központ jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.
Saját forrás: A pályázó által a beruházás finanszírozásához biztosított forrás, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. 

Bankhitel: A pályázatban szereplő beruházás finanszírozásához - a saját erő és az igényelt állami támogatás(ok)on felül - igénybevételre kerülő pénzintézeti hitel.

Új munkahely: Az újonnan létrehozott munkahelyre munkaviszony keretében felvételre kerülő teljes munkaidős létszám. Részmunkaidős létszám alkalmazásának vállalása esetén az egy főre, azaz egy munkahelyre vetített támogatási összeg - a kiegészítő támogatást is beleértve - ezzel arányosan csökken.

Támogatási intenzitási mértékek: A támogatás intenzitási mértéke - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg a pályázati felhívásban szereplő elszámolható beruházási költségeknek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 25. §-ában meghatározott, területenként változó, következő %-os mértékeket:
• Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50 %,
• Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40 %,
• Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30 %,
• Budapesten 10 %.

A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek.

Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküli ellátásokról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §, 54. § (2) bekezdés; 21.§
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 18. §
 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §; 36. § (2), 33.§; 21. §
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pontja
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 3.§ (1) bekezdés
Az illetékes szervek által használt egységes iratkezelési szoftver rendelkezik-e  a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet

Kulcsszavak

munkahelyteremtő beruházás, pályázati felhívás, hatósági szerződés, munkaügyi központ által nyújtott támogatás, foglalkoztatási kötelezettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858