Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat

Kódszám

MUNKP00054

Az ügy rövid leírása

A munkahelyteremtő beruházás támogatását azok a munkaadók vehetik igénybe, akik vállalják, hogy valamely beruházásuk pénzügyi támogatása ellenében meghatározott számú új munkahelyet teremtenek, és az új munkahelyekre felvett létszámot, valamint a korábbi létszámukat a támogató által előírt időtartamban foglalkoztatják. 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A pályázati felhívásban megjelölt munkaadók jogosultak pályázat benyújtására.

Kizáró okok: A pályázatot benyújtó ügyfél képviseletére van lehetőség. 

Milyen adatokat kell megadni?

Azokat az adatokat, amelyeket az ügyfélnek a kérelem elbírálásához meg kell adnia, a Pályázati felhívás, az Általános útmutató a felhíváshoz c. dokumentum és azok mellékletei (pályázati adatlapok, nyilatkozatok, és egyéb dokumentumok) tartalmazzák. 

Milyen iratok szükségesek?

A Pályázati felhívás, az Általános útmutató a felhíváshoz c. dokumentum és azok mellékletei határozzák meg.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes Kormányhivatalhoz kell benyújtani, a pályázat támogatásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium dönt. A Nemzetgazdasági Minisztérium döntését követően a nyertes pályázókkal a beruházás helye szerint illetékes Kormányhivatal köt hatósági szerződést.

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidőt a pályázati felhívás határozza meg, de a jogszabályi előírás értelmében ez nem lehet hosszabb két hónapnál.


Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:


A miniszter - kormányhivatal által közölt - döntése ellen csak jogszabálysértés esetén, a döntés pályázati kiírás rendelkezésébe ütközése esetén lehetséges jogorvoslattal, kifogással élni. 

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Minden évben csak a pályázati felhívás megjelenését követően készíthető el.

Fontosabb fogalmak

  •  Fenntartási kötelezettség:

A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben. Ez a követelmény - amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az érintett régióban - nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a pályázatában megjelölt beruházási projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.

  •  Foglalkoztatási kötelezettség

A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.

A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően - amennyiben a pályázat benyújtását követően a beruházást megkezdte, és a benyújtást követő időszakban  a teljes létszámfeltöltés megtörtént, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától- a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva).

Abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalók foglalkoztatásához foglalkoztatást bővítő bértámogatást vagy bérköltség támogatást vesz igénybe, a foglalkoztatási kötelezettség a bértámogatásra, vagy bérköltség támogatásra előírt foglalkoztatási kötelezettség megszűnését követő naptól kezdődik.

Amennyiben a pályázó az NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére meghirdetett korábbi munkahelyteremtő beruházási pályázat alapján foglalkoztatási kötelezettséget vállalt a régió területén, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni. 

  • Saját forrás
A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

  • Biztosítékok köre
A Kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot - a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére - a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
A felhatalmazói nyilatkozatok mellett a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, aminek legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezésre kell állnia. (A pályázatban erről nyilatkozni szükséges.) 
Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:
  • 120 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet által vállalt garancia, vagy
  • 150 %-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított, permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan. 
A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 30. napig tartó időtartamra biztosítania kell.

  • A beruházás megkezdése
Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető (megkezdett beruházás nem támogatható). 


Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi törvény 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
A Bizottság 651/2014/EU Rendelete a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
Az európai uniós versenyjogi értelembe vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

munkahelyteremtő beruházás, pályázati felhívás, hatósági szerződés,regionális beruházási támogatás, csekély összegű (de minimis) támogatás, foglalkoztatási kötelezettség, fenntartási kötelezettség,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858