Akadálymentes verzió

Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00075

Az ügy rövid leírása

Ki jogosult az eljárásra?

Munkaerő kölcsönző: belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat), vagy szövetkezet, illetve EGT-államban jogszerűen bejegyzett kölcsönző vállalkozás
Közhasznú kölcsönző: helyi vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek társulása, közhasznú szervezetté minősített szervezet (civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság)

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező adatai: neve, címe telefonszáma, szervezeti formája, székhely címe,telephelye(i) címe, képviseletre jogosult adatai: neve, címe. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy közhasznú munkaerő-kölcsönzői tevékenységet kíván e folytatni, illetve nyilatkozat a tevékenység folytatásához használt irodahelyiség felszereltségéről. Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát

Milyen iratok szükségesek?

bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat, munkaerő-kölcsönzési tevékenységet tartalmazó okirat három honapnál nem régebbi hiteles másolata, a megfelelő képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében kötött szerződés, előírt képesítést, gyakorlatot igazoló okirat (oklevél hiteles másolata, működési bizonyítvány) , irodahelyiség használati jogát biztosító okirat hiteles másolata, 2 millió Ft vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazoló eredeti letéti szerződés (kivéve közhasznúkölcsönző), közhasznú kölcsönző esetén a mentorral kötött munkaszerződés

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

általános tételű eljárási illetéket 3000 Ft (kivéve a személyes illetékmentességet)

Hol intézhetem el?

a munkaerő-kölcsönző, közhasznú kölcsönző székhelye, EGT-tagállamban bejegyzett munkaerő-kölcsönző esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

az elsőfokú döntés fellebbezéssel megtámadható
Nemzetgazdasági Minisztérium (. 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)
A döntést hozó fővárosi megyei kormányhivatalhoz
a döntés közlésétől számított 15 nap
a fellebbezés illetéke 5000 Ft ( kivéve a személyes illetékmentességet)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §

Fontosabb fogalmak

1. munkaerő-kölcsönzés: az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (kölcsönzés)
2. kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi, Kölcsönbeadó lehet
a) az az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely a rá irányadó jog szerint munkaerő-kölcsönzést folytathat, vagy
b) az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság (Kft, Rt, Közös vállalat), vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet, amely megfelel az e törvényben vagy az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.
3. Letéti szerződés: vagyoni biztosítékként csak olyan letéti szerződés vehető figyelembe, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
a) a letét kizárólag a kölcsönzés, illetve a magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló vagy a munkát kereső részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
b) a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló vagy a munkát kereső részére az a) pont szerinti kártérítést a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján fizet,
c) a letét bármilyen okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény a kölcsönbeadót, illetve a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó kormányhivatal, továbbá a kölcsönbeadót, illetve magán-munkaközvetítőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.

Vonatkozó jogszabályok

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. évi törvény XVI. Fejezet
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §, 4. §, 5. §, 3. melléklet
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §, 10.§ (4) bekezdés i) pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 30. §, 31. § , 71. §, 98.§, 99.§, 102.§, 106.§ (3) bekezdés,
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §, 29. § (2) bekezdés,
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32.§,
a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó és egyéb törvények módosításáról 2011. évi CVI. törvény,
170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról,
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglakloztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Kulcsszavak

Az ügyfelek a nyilvántartásba vételhez szükséges vagyoni biztosítékot igazoló letéti szerződést nem jogszabályban meghatározott formában és tartalommal csatolják, illetve a megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy foglalkoztatást ügyvédi, vagy könyvelő irodának adott megbízás alapján kívánja igazolni ami nem minősíthető foglalkoztatásnak. Ezen problémák az ügyfelek előzetes megfelelő tájékoztatásával előzhető meg.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858