Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Borászati üzemek, palackozók engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00018

Az ügy rövid leírása

Árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság által engedélyezett pincészetben lehet.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.évi XVIII. tv. (Bortörvény) 24. § (1)pontja értelmében árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság által engedélyezett borászati üzemben lehet. Az engedélyezés feltételeit e törvény végrehajtási rendelete, a  borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010 (III. 19.) FVM rendelet tartalmazza. A működési engedélyt, amit a borászati hatóságtól a NÉBIH honlapról letölthető 5050. számú nyomtatvány benyújtásával kell kérelmezni a rendeletben meghatározott dokumentumok csatolásával. A hatóság  a működési engedélyt a becsatolt dokumentumok felülvizsgálatát követően helyszíni szemlét végez. A feltételek megléte esetén a működési engedélyt határozatlan időre, térítés mentesen adja ki.


Amennyiben az adatok megváltoznak, a hatósághoz azt be kell jelenteni az 5050. számú nyomtatványon! Az engedélyezés és változásbejelentési eljárás ügyintézésének határidejét a2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályozza.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A borászati üzem létesítése esetén az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a borászati üzem üzemeltetőjének nevét, címét, cég esetén a cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzett nevet, székhelyet;

a borászati üzem címét és helyrajzi számát;

a borászati üzem helye szerint illetékes hegyközség nevét és címét;

a szakmai tevékenységért felelős személy nevét;

a telephelyen végzett tevékenységi körök felsorolását.

Milyen iratok szükségesek?

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a borászati üzem feletti rendelkezés igazolását;
b) a helyszínrajzot;
c) kanna- és palackmosás, valamint palackozás esetén, ha nem a helyi ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet használ, annak igazolását, hogy a felhasznált víz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírtaknak.
 

250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító, illetve kiszerelési tevékenységet végző borászati üzem esetében a kérelemhez csatolni kell az előbbieken kívül:

a) a technológiai folyamatábrát;
b) a technológiai elrendezési rajzot;
c) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet;
d) a műszaki-technológiai leírást;
e) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket;
f) a szennyvíz külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolását;
g) a tisztítási takarítási utasítást;
h) a hulladék kezelési utasítást;
i) a személyi higiéniai utasítást;
j) új üzem esetén használatbavételi engedélyt;
k) tevékenység bővítése esetén a korábbi engedélyt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az engedélyezési eljárás térítésmentes.

Hol intézhetem el?

NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.


Ügyintézés határideje

Ket szerinti ügyintézési határidő

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs fellebbezés.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs fellebbezés

A benyújtási határidő: Nincs fellebbezés

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs fellebbezés

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen pince- és borhigiéniai követelmények vannak:
A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 5. §
 (1) A borászati üzemben a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során a Btv. 52. §-ában foglaltaknak megfelelően a következő pince- és borhigiéniai szabályokat kell betartani:

a) a csatornahálózattal nem rendelkező pincékben a szennyvíz, talaj- és csapadékvízgyűjtő ciszternákat rendszeresen ki kell üríteni és fertőtleníteni;

b) a borospincékben kielégítő természetes vagy mesterséges szellőztetésről kell gondoskodni;

c) a bortömlőket és állandó csővezetékeket kívül-belül rendszeresen mosni és fertőtleníteni kell, valamint a tárolásukra olyan tartószerkezetek szükségesek, hogy belőlük a mosóvíz maradéktalanul eltávozhasson, és a tömlők ne szennyeződjenek;

d) gondoskodni kell

da) a borászati tevékenység végzéséhez szükséges világításról,

db) a dolgozói létszámhoz igazodó számú illemhely meglétéről,

dc) a borászati tevékenység során keletkező hulladékok kezelésről,

dd) a borászati tevékenységhez szükséges vízről,

df) az előállítás során használt anyagok, valamint a késztermékek megfelelő tárolásáról.

(2) A kiszerelést végzőnek rendelkeznie kell:

a) az edények, kannák, fertőtlenítéséhez és öblítéséhez, töltéséhez és hiteles lezárásához szükséges eszközökkel;

b) a töltési mennyiség ellenőrzéséhez szükséges, a mérésügyi hatóság által hitelesített, vagy a nemzeti etalonra visszavezethető kalibrált eszközökkel.

(3) A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító borászati üzem és a mozgó borpalackozók tevékenységére alkalmazni kell az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásait.


Fontosabb fogalmak

A vonatkozó jogszabályhelyekben szereplő fogalomtár szerint


Vonatkozó jogszabályok

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.évi XVIII. tv. (Bortörvény) 24. § (1) pontja 

A  borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010 (III. 19.) FVM rendelet

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény(Ket)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858