Akadálymentes verzió

Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00060

Az ügy rövid leírása

Az álláskereső nyilvántartásba vétele erre irányuló kérelem alapján történik. Az álláskereső elektronikus levélben is jelezheti nyilvántartásba vétel iránti szándékát. Az ügyintéző a személyes megjelenéskor a kérelem felvételével egyidejűleg nyilatkoztatja az ügyfelet arról, hogy a nyilvántartásba vételhez kapcsolódó jogszabályi feltételeknek megfelel és ezek igazolására szükséges iratokat az ügyfél bemutatja, valamint a járási hivatallal történő együttműködést vállalja. Amennyiben az első jelentkezés e-mailben történt, a személyes megjelenéskor arról is nyilatkoznia kell az ügyfélnek, hogy a nyilatkozatban foglaltak már az elektronikus bejelentéskor is fennálltak. Ugyanekkor nyilatkozik az ügyfél a kapcsolattartás választott módjáról is. 
Az álláskeresőkön belül egy megkülönböztett csoportot képeznek a pályakezdő álláskereső ügyfelek.

Ki jogosult az eljárásra?

Természetes személyek.

Álláskereső lehet az a személy, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, valamint megváltozott munkaképességű személyek ellátásban nem részesül, és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony   kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az illetékes járási hivatallal együttműködik, és
6. akit az illetékes járási hivatal álláskeresőként nyilvántart.
A nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásakor csecsemőgondozási díjban részesülő személy álláskeresőként nem vehető nyilvántartásba, mert ez idő alatt aktív munkahelykereső tevékenysége szünetel. A gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén álláskeresőként akkor vehető nyilvántartásba, ha a családok támogatásáról szóló törvény és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint keresőtevékenységet folytathat.

Pályakezdő álláskereső lehet az a személy aki a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az illetékes járási hivatal által nyilvántartott álláskereső. 
További feltétel, hogy álláskeresési támogatásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. 
Nem tekinthető pályakezdő álláskeresőnek az, aki a fent leírt feltételeknek nem felel meg, valamint 
- csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, illetőleg gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, vagy 
- előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, ill. elzárás büntetését tölti 
- sor- vagy tartalékos katonai szolgálat, továbbá polgári szolgálatot teljesít.

A kérelmet elektronikus levél formájában is elküldheti, de szükséges a személyes megjelenés is.

Milyen adatokat kell megadni?

-     természetes személyazonosító adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely, év, hó, nap);

-     állampolgárság; bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének ténye,

-      nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adatok; 

-     lakóhely, tartózkodási hely és értesítési cím; foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység); 

-     az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapítása, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatás megállapításához és igénybevételéhez a törvényben (1991. évi IV. tv)  és más törvényben meghatározott adatok (taj, adóazonosító jel);

-     iskolai végzettségek, szakképzettségek; 

-     jövedelemre vonatkozó adatok; a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok

-     az arra vonatkozó adatok, hogy az álláskereső korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e,

-     az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes és szakmai kompetenciákra, körülményekre vonatkozó adatok,

-     a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és értesítési címét.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány, Taj kártya, adó kártya, lakcímkártya. Az ügyfél szakképzettségeit, iskolai végzettségét bizonyítvánnyal, oklevéllel,szakképesítést igazoló okirattal kell igazolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy szálláshelye szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés határideje

Amennyiben az ügyfél nyilatkozatai és a szükséges iratok alapján megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek az ügyfél nyilvántartásba vétele azonnal megtörténik. 

Jogorvoslati lehetőség

Ha az ügyintéző a nyilvántartásról elutasító határozatban rendelkezik, a döntés ellen az ügyfél jogorvoslattal élhet. A fellebbezést a fővárosi és a megyei kormányhivatal bírálja el, de a a fővárosi kerületi illetve  járási hivataloz kell benyújtani.
A fellebbezés elbírálására jogosult szerv: a fővárosi és a megyei kormányhivatal.
Benyújtani: a fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz.
15 napon belül.
Illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Tájékoztató az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről

Ahhoz, hogy az álláskeresőket megillessék az egyes támogatások, valamint alkalmazásuk esetén a munkáltatók támogatást igényelhessenek, az álláskeresőknek regisztrálniuk kell magukat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat bejelentett lakcím alapján illetékes foglalkoztatási osztályán (korábbi elnevezés alapján kirendeltségén). 

Ki tekinthető álláskeresőnek?

Álláskeresőnek tekinthető az a személy, aki esetében a következő kritériumok teljesülnek:

-          nem áll munkaviszonyban és az egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével kereső tevékenységet nem folytat,,

-          nem folytat tanulmányokat oktatási intézmény nappali tagozatán,

-          öregségi nyugdíjra nem jogosult,

-          nem részesül megváltozott munkaképességű személyek járadékában vagy rehabilitációs ellátásban.

Mi történik a nyilvántartásba vétel után?

Miután az álláskeresők regisztrálták magukat az illetékes foglalkoztatási osztálynál, megkezdődik a felek közötti együttműködés. Ennek keretében az álláskeresők rendszeresen, a foglalkoztatási főosztály által meghatározott időpontban személyesen felkeresik a foglalkoztatási osztályt és megkeresik közösen az álláskeresőnek leginkább megfelelő állást, vagy olyan szolgáltatást, képzést, amelynek eredményeképp az álláskereső munkaerőpiaci esélyei javulhat. Az NFSZ munkatársai elektronikus úton is tartják a kapcsolatot az álláskeresőkkel a hatékonyabb együttműködés céljából. A foglalkoztatási osztályok az álláskeresés megkönnyítésének érdekében egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokat is nyújtanak a munkát keresők számára, ezek magukban foglalják többek között a pszichológiai-, pálya-, álláskeresési és munka tanácsadást is.


Van-e lehetőség elektronikus levél útján a kapcsolat tartásra? 
Válasz: Igen.
Milyen esetben lehet így az ügyintézést bonyolítani? 
Válasz: Benyújtható ilyen formában a nyilvántartásba vételi kérelem szándék és az ellátás iránti kérelem szándék is, továbbá jelentkezési kötelezettség teljesíthető és az ügyfél körülményeiben történő változás bejelenthető.

Fontosabb fogalmak

Álláskereső: az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik; és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat; és öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül; és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony  kivételével munkaviszonyban nem áll; és egyéb kereső tevékenységet sem folytat; és elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik; és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 
Pályakezdő álláskereső: az a személy, aki a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az illetékes járási hivatal által nyilvántartott álláskereső. További feltétel, hogy álláskeresési támogatásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

Vonatkozó jogszabályok

Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I.14.) NGM rendelet.; 
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pont, 10. § (1) bekezdés;
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 12. § (1) bekezdés és 14. §;
állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 65. §, 112. §, 116. §. (1)-(2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése

Kulcsszavak

Álláskereső, pályakezdő, közvetítést kérő személy, szolgáltatást kérő személy, álláskereső nyilvántartásba vételi kérelem.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858