Akadálymentes verzió

Álláskeresés szünetelésének bejelentése nyilvántartásba vétel céljából

Kódszám

MUNKP00061

Az ügy rövid leírása

Az álláskereső aktív munkahelykereső tevékenysége és álláskeresőként való nyilvántartása szünetel, ha az álláskereső

-            az állami foglalkoztatási szerv által támogatott, vagy az állami felnőttképzési intézmény által szervezett képzésben vesz részt,

-            rövid, 120 napot meg nem haladó időtartamú keresőtevékenységet (kivéve az egyszerűsített foglalkoztatást) folytat,

-            – az időtartamtól függetlenül – közfoglalkoztatásban vesz rész,

-            terhességi-gyermekágyi segélyre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre, gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságának megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj esetén a jogosultság megállapítását követő naptól, gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás esetén a jogosultság megállapításának napjától,

-            önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatot teljesít, a szolgálatteljesítés időtartama alatt, továbbá

-            szabadságvesztés időtartama alatt.

 

Ki jogosult az eljárásra?

Álláskereső az a személy, aki

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

3.öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.


Pályakezdő álláskereső az, aki a 25. életévét — felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét — be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső.

Nem tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, ak

1.terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül,

2. előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti,

3. sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, továbbá polgári szolgálatot teljesít
További feltétel, hogy álláskeresési támogatásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

A szünetelésre okot adó esemény bejelentése elektronikus úton is elküldhető. Lehetőség van továbbá meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

120 napot meg nem haladó időtartamú kereső tevékenységről határozott idejű munkaszerződés. Határozat terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapításáról és az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében történő tényleges szolgálatteljesítés időtartamáról.

Milyen iratok szükségesek?

120 napot meg nem haladó időtartamú kereső tevékenységről határozott idejű munkaszerződés. Határozat csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, illetőleg gyermekgondozást segítő ellátás megállapításáról és az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében történő tényleges szolgálatteljesítés időtartamáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy szálláshelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya végez az ügyfél kérelme, vagy nyilatkozata alapján.

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs.
Mi a megfelelő munkahely? 
Válasz: Egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas. A várható kereset az álláskeresési járadék, illetőleg – amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri. Ez a feltétel azonban csak azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik álláskeresési támogatásban részesülnek.  A munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel –történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg. Az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

A képzésben való részvétel bele számít-e a nyilvántartásban töltött időbe?
Válasz: Igen.

Fontosabb fogalmak

Rövid időtartamú munka: olyan, az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy az álláskereső által megtalált munka, amelynek időtartama összefüggően a 120 napot nem haladja meg.

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 54. § (14a) bekezdés, 58. § (5) bekezdés d) és k) pont;

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 16. §,17.§  50. § 112.§

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

2/2011. (I.14.) NGM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről;

Kulcsszavak

"álláskereső, nyilvántartás szüneteltetés, megfelelő munkahely, rövid időtartamú munka, közfoglalkoztatás ideje, együttműködési kötelezettség, kereső tevékenység"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858