Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00020

Az ügy rövid leírása

Az erdő mezőgazdasági művelésbe vonásához, az erdő termelésből való végleges vagy időleges kivonásával járó létesítmény elhelyezéséhez vagy tevékenység gyakorlásához, illetőleg az erdő termelésből való kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű használatát időlegesen vagy tartósan akadályozó létesítmény elhelyezéséhez vagy tevékenység gyakorlásához hatósági engedély szükséges. Kérelemre a hatóság előzetes elvi engedélyt ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bárki, aki erdő igénybevételével járó tevékenységet szeretne folytatni

Kizáró okok: Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

kérelmező neve, lakcíme (székhelye); pontosan meg kell határozni a tervezett igénybevétel célját, közérdekkel való összhangját, és alá kell támasztani annak indokoltságát; időleges igénybevétel, és a rendeltetésszerű használat öt évnél rövidebb időtartamú akadályozása esetében a kérelmezőnek meg kell adnia az igénybevétel tervezett kezdő és végső napját.

Milyen iratok szükségesek?

a kérelemhez csatolni kell:
- a tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészletjel) és erdészeti (helység, tagszám, részlet jel) területazonosító adatait,
- a tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros pontossággal,
- az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas helyszínrajzot, melynek méretaránya nem lehet kisebb mint 1: 10 000, valamint
- érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését.
- a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr. meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.
- az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

erdő igénybevételének erdészeti magánút, vagy épített közelítő nyom építése céljából történő elvi engedélyezésére vonatkozó kérelemhez az előzőeken felül valamennyi nyomvonal változathoz tartozóan csatolni kell a tervezett út
- nyomvonalát ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát,
- általános műszaki leírását,
- minta-keresztszelvényeit.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: az Evt. 77.§ d) pontja esetén alapdíj 25.000,- Ft, ezen felül földrészletenként 2000,- Ft; az Evt. 77.§ a)-c) pontja esetén alapdíj 60.000,- Ft, ezen felül földrészletenként 7000,- Ft; minden esetben megfizethető befizetési csekken, számlára történő készpénzbefizetéssel, banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti hatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezési lehetőség van

Jogorvoslati lehetőség részletei: Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A közléstől számított 15 nap

A benyújtási határidő: A jogorvoslati kérelemmel érintett földrészletek számának alapul vételével számított összeg 200%-a (elsőfokú eljárási díj kétszerese)

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. K: Mikor kezdhető meg az igénybevétel?
V: Az elvi engedély birtokában nem, csak a végleges engedély jogerőre emelkedése után.

2. K: Az igénybevételre tervezett területen lévő faállomány kitermelését mikor és hogy kell bejelenteni?
V: Az elvi engedély után, a végleges engedély benyújtásakor az érintett erdőre erdőterv módosítás kell kérni, a tervezett fakitermelést „egyéb termelés”-ként kell feltüntetni.

Fontosabb fogalmak

- elsődleges rendeltetés – az erdőgazdálkodás hosszú távú célja
- erdővédelmi járulék – az erdő igénybevétele fejében fizetendő díj
- csereerdő – az igénybevett erdő helyett a kedvezőtlen környezeti változások mérséklése érdekében telepített erdő

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet ; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet ; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

elvi hozzájárulás, kivonás, építkezés, nyomvonal, vezeték,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858